Oto mój program:

unit OverbyteIcsTcpSrv1;

interface

uses
 WinTypes, WinProcs, Messages, SysUtils, Dialogs, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 IniFiles, StdCtrls, ExtCtrls, OverbyteIcsWSocket, OverbyteIcsWSocketS, OverbyteIcsWndControl, mysql;

type
 { TTcpSrvClient is the class which will be instanciated by server component }
 { for each new client. N simultaneous clients means N TTcpSrvClient will be }
 { instanciated. Each being used to handle only a single client.       }
 { We can add any data that has to be private for each client, such as    }
 { receive buffer or any other data needed for processing.          }
 TTcpSrvClient = class(TWSocketClient)
 public
  RcvdLine  : String;
  ConnectTime : TDateTime;
 end;

 TTcpSrvForm = class(TForm)
  cmd: TMemo;
  WSocketServer1: TWSocketServer;
  start: TTimer;
  procedure WSocketServer1ClientConnect(Sender: TObject;
   Client: TWSocketClient; Error: Word);
  procedure WSocketServer1BgException(Sender: TObject; E: Exception;
   var CanClose: Boolean);
  procedure startTimer(Sender: TObject);
  procedure WSocketServer1ClientDisconnect(Sender: TObject;
   Client: TWSocketClient; Error: Word);
 private
  procedure ClientDataAvailable(Sender: TObject; Error: Word);
  procedure ProcessData(Client : TTcpSrvClient);
  procedure ClientBgException(Sender    : TObject;
                E      : Exception;
                var CanClose : Boolean);
  procedure ClientLineLimitExceeded(Sender    : TObject;
                   Cnt      : LongInt;
                   var ClearData : Boolean);
 public
   {Public Declarations}
 end;

var
 TcpSrvForm: TTcpSrvForm;
 clients:cardinal; //ilosc klientów

 (...)

implementation

{$R *.DFM}

procedure blad(txt:string; const fatal:boolean=false);
var
ef:TextFile;
begin
AssignFile(ef, srv_src+'error.log');
if FileExists(srv_src+'error.log') then Append(ef) else ReWrite(ef);
WriteLn(ef, DateTimeToStr(Now)+'> '+txt+' |Fatal?'+BoolToStr(fatal));
TcpSrvForm.cmd.Lines.Add(DateTimeToStr(Now)+'> '+txt+' |Fatal?'+BoolToStr(fatal));
CloseFile(ef);
if fatal then Application.Terminate;
end;

(...)

{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TTcpSrvForm.WSocketServer1ClientConnect(
  Sender : TObject;
  Client : TWSocketClient;
  Error : Word);
begin
blad('New Client');
  with Client as TTcpSrvClient do begin
        clients:=TWSocketServer(Sender).ClientCount;
    LineMode      := TRUE;
    LineEdit      := TRUE;
    LineLimit      := 10000; { Do not accept long lines }
    OnDataAvailable   := ClientDataAvailable;
    OnLineLimitExceeded := ClientLineLimitExceeded;
    OnBgException    := ClientBgException;
    ConnectTime     := Now;
    SendStr('0 ok');
  end;
end;

{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TTcpSrvForm.ClientLineLimitExceeded(
  Sender    : TObject;
  Cnt      : LongInt;
  var ClearData : Boolean);
begin
  with Sender as TTcpSrvClient do begin
//    Display('Line limit exceeded from ' + GetPeerAddr + '. Closing.');
    ClearData := TRUE;
    Close;
  end;
end;

(...)

{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
{ This event handler is called when listening (server) socket experienced  }
{ a background exception. Should normally never occurs.           }
procedure TTcpSrvForm.WSocketServer1BgException(
  Sender    : TObject;
  E      : Exception;
  var CanClose : Boolean);
begin
  Blad('Server exception occured: ' + E.ClassName + ': ' + E.Message);
  CanClose := FALSE; { Hoping that server will still work ! }
end;

{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
{ This event handler is called when a client socket experience a background }
{ exception. It is likely to occurs when client aborted connection and data }
{ has not been sent yet.                          }
procedure TTcpSrvForm.ClientBgException(
  Sender    : TObject;
  E      : Exception;
  var CanClose : Boolean);
begin
  Blad('Client exception occured: ' + E.ClassName + ': ' + E.Message);
  CanClose := TRUE;  { Goodbye client ! }
end;

{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}

procedure TTcpSrvForm.startTimer(Sender: TObject);
begin
//ustalenie wszelkich Parametrów startowych zmiennych:
(...)
start.Enabled:=False;

  WSocketServer1.Proto    := 'tcp';     { Use TCP protocol }
  WSocketServer1.Port    := '6138';
  WSocketServer1.Addr    := '0.0.0.0';   { Use any interface }
  WSocketServer1.ClientClass := TTcpSrvClient; { Use our component }
  WSocketServer1.Listen;            { Start litening  }

(...)
end;

(...)

procedure TTcpSrvForm.WSocketServer1ClientDisconnect(Sender: TObject;
 Client: TWSocketClient; Error: Word);
begin
ShowMessage('ch*j wi');
  with Client as TTcpSrvClient do begin
blad('Odlaczony pedal z IP: '+GetPeerAddr);
    Close;
    Free;
  end;
end;

end.

A oto lista problemów.. Poważnych...

 1. Serwer po prostu nie zawsze widzi Klienta... Nie wiem od czego zależy - być może coś źle poustawiałem... Chodź wydaje się, że gdy odczekam dłuuuzej od włączenia serwera to się połączy
 2. Największy problem - jeżeli Klient się rozłączy, to potem już po prostu nie może się podłączyć - po prostu serwer go nie zobaczy... ;/

Dodaje jeszcze użyte właściwości komponentów, bo może coś w nich jest źle...:

Klient:

object c: TWSocket
 LineMode = False
 LineLimit = 65536
 LineEnd = #13#10
 LineEcho = False
 LineEdit = False
 Proto = 'tcp'
 LocalAddr = '127.0.0.1'
 LocalPort = '6137'
 MultiThreaded = False
 MultiCast = False
 MultiCastIpTTL = 1
 FlushTimeout = 60
 SendFlags = wsSendNormal
 LingerOnOff = wsLingerOn
 LingerTimeout = 0
 KeepAliveOnOff = wsKeepAliveOff
 KeepAliveTime = 0
 KeepAliveInterval = 0
 SocksLevel = '5'
 SocksAuthentication = socksNoAuthentication
 LastError = 0
 ReuseAddr = False
 ComponentOptions = []
 ListenBacklog = 5
 ReqVerLow = 1
 ReqVerHigh = 1
 OnDataAvailable = cDataAvailable
 OnBgException = cBgException
 Left = 48
 Top = 96
end

Serwer:

object WSocketServer1: TWSocketServer
 LineMode = False
 LineLimit = 65536
 LineEnd = #13#10
 LineEcho = False
 LineEdit = False
 Proto = 'tcp'
 LocalAddr = '127.0.0.1'
 LocalPort = '0'
 MultiThreaded = True
 MultiCast = False
 MultiCastIpTTL = 1
 FlushTimeout = 60
 SendFlags = wsSendNormal
 LingerOnOff = wsLingerOn
 LingerTimeout = 0
 KeepAliveOnOff = wsKeepAliveOff
 KeepAliveTime = 0
 KeepAliveInterval = 0
 SocksLevel = '5'
 SocksAuthentication = socksNoAuthentication
 LastError = 0
 ReuseAddr = False
 ComponentOptions = []
 ListenBacklog = 5
 ReqVerLow = 1
 ReqVerHigh = 1
 OnBgException = WSocketServer1BgException
 Banner = '0 ok'
 BannerTooBusy = '0 too'
 MaxClients = 0
 OnClientDisconnect = WSocketServer1ClientDisconnect
 OnClientConnect = WSocketServer1ClientConnect
 Top = 48
end

Z góry dziękuję za podpowiedzi!


Dodam, że teraz jest tak, że łączy mnie ten drugi raz po rozłączeniu z serwerem... Lecz, co zabawne, musze odczekać ok. 5 min przez ponownym łączeniem, aby mnie połączyło znowu... ;| xD
Jakieś pomysły...?
A może to NOD (chodź wątpie)??