Dyrektywa {$DEFINE } w pliku .dpr

0

Witam serdecznie,
chciałem się Was forumowicze poradzić jak ominąć pewne ograniczenie,
mam jedną formatkę w której mam kawałek kodu opatrzony
{$IFDEF KOMUNIKAT1}
...
{$ENDIF}

{$IFDEF KOMUNIKAT2}
...
{$ENDIF}

{$IFDEF KOMUNIKAT3}
...
{$ENDIF}

{$IFDEF KOMUNIKAT4}
...
{$ENDIF}

ta formatka jest wykorzystana w kilku programach i teraz w zależności jaki program chciałem w kompilacji poprzez {$DEFINE KOMUNIKAT} wybrać odpowiedni fragment kodu z tej formatki, jeśli {$DEFINE KOMUNIKAT} użyję w głównej formie programu wszystko działa jak powinno, natomiast jeśli
{$DEFINE KOMUNIKAT*} umieszczę w pliku projektu .dpr kompilator wylatuje.

0

kod i komunikat błędu - wróżki strajkują

0

Wiam,
tu przykladowy kod http://www.zshare.net/download/57281581fa68a0fc/
pozdrawiam

0

Przepraszam że jeden pod drugim ale zamieszczę sam kod na stronie jak kogoś interesuje caly projekt jest do pobrania z linku wyżej.

Project1.dpr

program Project1;

{$DEFINE PROG1}

uses
 Forms,
 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
 Application.Initialize;
 Application.MainFormOnTaskbar := True;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Project2.dpr

program Project2;

{$DEFINE PROG2}

uses
 Forms,
 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
 Application.Initialize;
 Application.MainFormOnTaskbar := True;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Unit1.pas

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
{$IFDEF PROG1}
 Form1.Caption:='Program 1';
{$ENDIF}

{$IFDEF PROG2}
 Form1.Caption:='Program 2';
{$ENDIF}
end;

end.

Unit1.dfm

object Form1: TForm1
 Left = 0
 Top = 0
 ClientHeight = 213
 ClientWidth = 339
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'Tahoma'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 OnCreate = FormCreate
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
end
0

no dobra, a gdzie Ci ten komunikat i o jakiej treści wyskakuje??

0

dziękuję za zainteresowanie tematem,
cytuje sam siebie

...umieszczę w pliku projektu .dpr kompilator wylatuje...

źle się wyraziłem a na pewno nie dokladnie, chdzi o to że "olewa" kod w czasie kompilacji jak w tym przykladzie.

0

no to przecież logiczne - definicje masz w dpr a ifdef w unit - unit nie idzi definicji w dpr. Chcesz się tak bawić to stwórz plik cos.inc, tam wpisz swoje define, a w unit dodaj taką linijkę {$I cos.inc}

btw popracuj nad zadawaniem pytań i opisywaniem problemu...

0

Bardzo dziękuję za odpowiedź, takiej informacji, wskazówki oczekiwałem.
Doczytam o pliku .inc
Raz jeszcze dziękuję i Podrawjam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0