Listing punktów przywracania

0

Kombinuję z wylistowaniem wszystkich nazw punktów przywracania systemu.

Mam już kasowanie i tworzenie punktów, brakuje mi tylko odczytać listę tych punktów.

Tworzenie punktu:

const
 BEGIN_SYSTEM_CHANGE = 100;
 END_SYSTEM_CHANGE = 101;
 APPLICATION_INSTALL = 0;
 CANCELLED_OPERATION = 13;
 MAX_DESC = 64;
 MIN_EVENT = 100;

type
PRESTOREPTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA;
_RESTOREPTINFOA = packed record
  dwEventType: DWORD; // Type of Event - Begin or End
  dwRestorePtType: DWORD; // Type of Restore Point - App install/uninstall
  llSequenceNumber: INT64; // Sequence Number - 0 for begin
  szDescription: array [0..MAX_DESC] of CHAR; // Description - Name of Application / Operation
end;
RESTOREPOINTINFO = _RESTOREPTINFOA;
PRESTOREPOINTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA;

PSMGRSTATUS = ^_SMGRSTATUS;
_SMGRSTATUS = packed record
  nStatus: DWORD; // Status returned by State Manager Process
  llSequenceNumber: INT64; // Sequence Number for the restore point
end;
STATEMGRSTATUS = _SMGRSTATUS;
PSTATEMGRSTATUS = ^_SMGRSTATUS;

function SRSetRestorePointA(pRestorePtSpec: PRESTOREPOINTINFOA; pSMgrStatus: PSTATEMGRSTATUS): Bool;
 stdcall; external 'SrClient.dll' Name 'SRSetRestorePointA';

//wywołanie
const
 CR = #13#10;
var
 RestorePtSpec: RESTOREPOINTINFO;
 SMgrStatus: STATEMGRSTATUS;
begin
 RestorePtSpec.dwEventType := BEGIN_SYSTEM_CHANGE;
 RestorePtSpec.dwRestorePtType := APPLICATION_INSTALL;
 RestorePtSpec.llSequenceNumber := 0;
 RestorePtSpec.szDescription := 'SAMPLE RESTORE POINT'; // nazwa punktu

 if (SRSetRestorePointA(@RestorePtSpec, @SMgrStatus)) then
  ShowMessage('Restore point set. Restore point data:' + CR+
   'Sequence Number: ' + Format('%d', [SMgrStatus.llSequenceNumber]) + CR+
   'Status: ' + Format('%u', [SMgrStatus.nStatus]))
  else ShowMessage('Couldn''t set restore point.');
end;

Kasowanie punktu:

const
 BEGIN_SYSTEM_CHANGE = 100;
 END_SYSTEM_CHANGE = 101;
 APPLICATION_INSTALL = 0;
 CANCELLED_OPERATION = 13;
 MAX_DESC = 64;
 MIN_EVENT = 100;

type
PRESTOREPTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA;
_RESTOREPTINFOA = packed record
  dwEventType: DWORD; // Type of Event - Begin or End
  dwRestorePtType: DWORD; // Type of Restore Point - App install/uninstall
  llSequenceNumber: INT64; // Sequence Number - 0 for begin
  szDescription: array [0..MAX_DESC] of CHAR; // Description - Name of Application / Operation
end;
RESTOREPOINTINFO = _RESTOREPTINFOA;
PRESTOREPOINTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA;

PSMGRSTATUS = ^_SMGRSTATUS;
_SMGRSTATUS = packed record
  nStatus: DWORD; // Status returned by State Manager Process
  llSequenceNumber: INT64; // Sequence Number for the restore point
end;
STATEMGRSTATUS = _SMGRSTATUS;
PSTATEMGRSTATUS = ^_SMGRSTATUS;

function SRSetRestorePointA(pRestorePtSpec: PRESTOREPOINTINFOA; pSMgrStatus: PSTATEMGRSTATUS): Bool;
 stdcall; external 'SrClient.dll' Name 'SRSetRestorePointA';

// wywołanie
const
 CR = #13#10;
var
 RestorePtSpec: RESTOREPOINTINFO;
 SMgrStatus: STATEMGRSTATUS;
begin
   RestorePtSpec.dwEventType := END_SYSTEM_CHANGE;
   RestorePtSpec.dwRestorePtType := CANCELLED_OPERATION;
   RestorePtSpec.llSequenceNumber := 6; // tutaj trzeba podać nr punktu do skasowania

   if (SRSetRestorePointA(@RestorePtSpec, @SMgrStatus)) then
    ShowMessage('Restore point canceled. Restore point data:' + CR+
    'Sequence Number: ' + Format('%d', [SMgrStatus.llSequenceNumber]) + CR+
    'Status: ' + Format('%u', [SMgrStatus.nStatus]))
   else ShowMessage('Couldn''t cancel restore point.');
end;
0

a na MSDNie nie ma nic o tym?

P.S. nie sprawdzalem ale znalazlem cos takiego:
sciagnij komponent: http://www.msdn.microsoft.com/scripting/ i sprawdz ten kodik:

procedure TForm1.bnEnumClick(Sender: TObject);
var sr,srSet: OLEVAriant;
  i: integer;
begin
  ScriptControl1.Language := 'VBScript';
  srSet := ScriptControl1.Eval('GetObject("winmgmts:root/default").InstancesOf ("SystemRestore")');
  listbox1.items.add('Count: '+IntToStr(srSet.Count));
  for i := 0 to srSet.Count-1 do begin
   listbox1.Items.Add('No: '+IntToStr(i));
   try
     // somehow use the 'for each' here...
     // for each RP in RPSet
     //  wscript.Echo "Dir: RP" & RP.SequenceNumber & ", Name: " & RP.Description & ", Type: ", RP.RestorePointType & ", Time: " & RP.CreationTime
     // next
   except
     on e: exception do listbox1.Items.Add('- error: '+e.Message);
   end;
  end;
end;

znalezione na: http://64.233.183.104/search?[...]mp;ct=clnk&cd=1&gl=pl

0

Dzięki cimak :)

Instalacja komponentu była by najlepsza, ale nie wiem, czy jest sens...
Oprócz tego kodu Delphi, jest jeszcze skrypt w VBS.

Set RPSet = GetObject("winmgmts:root/default").InstancesOf ("SystemRestore")
for each RP in RPSet
  wscript.Echo "Dir: RP" & RP.SequenceNumber & ", Name: " & RP.Description & ", Type: ", RP.RestorePointType & ", Time: " & RP.CreationTime
next

Tylko teraz nie wiem, jak zmodyfikować ten kod, aby zapisywał wynik do pliku, a nie żeby pokazywał w komunikacie... dalej z odczytaniem będzie prosto.

//dodano

OK, poradziłem sobie. Listing jest zapisywany do pliku TXT.
Skrypt zapisać z rozszerzeniem VBS.

Option Explicit
Dim objFSO, objShell, objTextFile, objFile
Dim strFile, strText, RPSet, RP
strFile = "list_of_restore.txt"

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile)
set objFile = nothing
' ForAppending = 8 ForReading = 1, ForWriting = 2
Const ForAppending = 2
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile _
(strFile, ForAppending, True)

Set RPSet = GetObject("winmgmts:root/default").InstancesOf ("SystemRestore")
for each RP in RPSet
  strText = "Nr: " & RP.SequenceNumber & " | Nazwa: " & RP.Description & " | Index: " & RP.RestorePointType & " | Data: " & RP.CreationTime
  objTextFile.WriteLine(strText)
next

objTextFile.Close
WScript.Quit

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0