stos zapomocą tablicy dynamicznej

0

Witam
Jestem trochę beginner w delphi i pare chwil temu napisałem sobie taki kodzik(stos zapomocą tablicy dynamicznej. Jednak już napoczątku nie działa mi np constructor Init. Jeśli zauważycie jakieś błędy plz help.

Moduł 1

unit Unit2;

interface
 type
  elementtype   = String[10];

  TAStack = class(TObject)

    private

      Stack : array of elementtype; //dynamiczna tablica elementów
      Top   : Longint;      // szczyt stosu
      NumAllocated : Longint;   // pojemność stosu
      procedure ResizeStack;

    public

      destructor MakeNull;
      constructor Init;
      procedure Push(x : Elementtype);
      procedure Pop;
      function Empty : Boolean;
      function TopElem : Elementtype;
      function ToText: String;
  end;

implementation

constructor TAStack.Init;
begin
 inherited Create;
 SetLength(Stack, 10);
 NumAllocated:=10;
 top:=-1;
end;

destructor TAStack.MakeNull;
begin
 inherited destroy;
end;

procedure TAStack.ResizeStack;
begin
 if NumAllocated-1<=top then  begin inc(NumAllocated); SetLength(Stack, NumAllocated); end;
end;

procedure TAStack.Push(x : Elementtype);
begin
 ResizeStack;
 inc(top);
 Stack[top]:=x;
end;

procedure TAStack.Pop;
begin
 if not Empty then dec(top);
end;

function TAStack.Empty : Boolean;
begin
Result:=FALSE;
if top=-1 then RESULT:=TRUE;
end;

function TAStack.TopElem : Elementtype;
begin
Result:=Stack[top];
end;

function TAStack.ToText: String;
const CR=#13#10;
var i:byte;
begin
 for i:=0 to top do Result:=Result+CR+Stack[i];

end;

end.

A tutaj część do obsługi buttonów , na razie tylko z tym nieszczęsliwym constructorem.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Unit2;

type
 TForm1 = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  BInit: TButton;
  BMakeNull: TButton;
  BPUSH: TButton;
  BPOP: TButton;
  Btopelement: TButton;
  Memo1: TMemo;
  procedure BInitClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
var  S : TAStack;

procedure TForm1.BInitClick(Sender: TObject);
begin
S.Init;
end;

end.
0

S:= TAStack.Init;

:>

0

Dzięki -głupi błąd :-) późno już było

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0