[delphi] Uchwyt do ListView

0

Mam pytanko, jakiego komunikatu użyć do pobrania Itema z ListView innego okna, bo niezbyt widze odpowiedni komunikat w delphi...

0

jakiego innego okna? Może byś tak napisał dokłądniej o co Ci chodzi

0

Funkcja:

uses CommCtrl;

function GetListViewItemText(ListViewHandle:HWND; ItemNumber:integer; SubItemNumber:integer):string;
var item:tagLVITEMA;
  text:array[0..31] of char;
begin
ZeroMemory(@item, sizeof(item));
item.iItem:=ItemNumber;
item.iSubItem:=SubItemNumber;
item.pszText:=text;
item.mask:=LVIF_TEXT;
item.cchTextMax:=sizeof(text);
SendMessage(ListViewHandle, LVM_GETITEM, 0, Integer(@item));
result:=text;
end;

Użycie:

Caption:=GetListViewItemText(ListView1.Handle, 1, 0);
0

Dzieki ! Ale niestety wiem czemu mi to nie smigalo wszystko bo juz to wczesniej zrobilem podobnie jak ty. W tym "innym" programie jest jakis chyba niestandardowy ListView i dlatego nie moge z niego danych wyciagnac :) :(((

0

Jednak to chyba nie jest niestandardowy ListView... bo teraz zrobilem przykladowy programik w delphi z jednym ListView wszystko standardowo tylko dane dopisalem, dwa itemy po dwa SubItemy i zrobilem tak:


function TForm1.GetListViewItemText(ListViewHandle:HWND; ItemNumber:integer; SubItemNumber:integer):string;
var item:tagLVITEMA;
  text:array[0..31] of char;
begin
 ZeroMemory(@item, sizeof(item));
 item.iItem:=ItemNumber;
 item.iSubItem:=SubItemNumber;
 item.pszText:=text;
 item.mask:=LVIF_TEXT;
 item.cchTextMax:=sizeof(text);
 SendMessage(ListViewHandle, LVM_GETITEM, 0, Integer(@item));
 result:=text;
end;

procedure TForm1.XiButton1Click(Sender: TObject);
var
 hWindow, hList: HWND;
begin
 hWindow:= FindWindow('TForm1', 'Form1');
 hList:= FindWindowEx(hWindow, 0, 'TListView', nil);
 Caption:= GetListViewItemText(hList, 0, 0);
end;

I z innego programu juz nie chce pobrac tylko jakies krzaki są... jezeli listView jest w tym samym programie w ktorym pobieramy itema to dziala..</delphi>

0

Ale najpierw musisz funkcję wywołać w ramach pamięci adresowej tego procesu z ListView. Myślałem, że to oczywiste.

Poszukaj o tym na forum, było nawet ostatnio.

http://www.codeproject.com/threads/winspy.asp

0

Dość ze po angolu to jeszcze w C++ :( takie opisy z "jezykiem technicznym" to niezbyt lapie, nie ma jakiegos prostego sposobu na to albo polskiego opisu?

0
function Tdaasd.GetListViewItemText(ListViewHandle:HWND; ItemNumber:integer; SubItemNumber:integer):string;
var item:tagLVITEMA;
  text:array[0..31] of char;
begin
 ZeroMemory(@item, sizeof(item));
 item.iItem:=ItemNumber;
 item.iSubItem:=SubItemNumber;
 item.pszText:=text;
 item.mask:=LVIF_TEXT;
 item.cchTextMax:=sizeof(text);
 SendMessage(ListViewHandle, LVM_GETITEM, 0, Integer(@item));
 result:=text;
end;

procedure Tdaasd.XiButton1Click(Sender: TObject);
var
 hWindow, hList: HWND;
 pLibRemote: Pointer;
 szLibPath: array[0..MAX_PATH] of Char;
 hProcess, Bytes, ThreadId: cardinal;
 hLibModule: DWORD;
 hThread: THandle;
 hKernel32: HMODULE;
begin
 hWindow:= FindWindow('TForm1', 'Form1');
 hList:= FindWindowEx(hWindow, 0, 'TListView', nil);

 szLibPath:='C:\Documents and Settings\Max\Pulpit\Nowy folder\LibSpy.dll';

 hKernel32:= GetModuleHandle('Kernel32');
 pLibRemote := VirtualAllocEx(hProcess, nil, sizeof(szLibPath),
                MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE );

 WriteProcessMemory( hProcess, pLibRemote, @szLibPath,
           sizeof(szLibPath), Bytes );

 hThread := CreateRemoteThread( hProcess, nil, 0, GetProcAddress( hKernel32, 'LoadLibraryA' ), nil, ThreadId, ThreadId);
 WaitForSingleObject( hThread, INFINITE );

 Caption:= GetListViewItemText(hList, 1, 1);

 GetExitCodeThread( hThread, hLibModule );

 CloseHandle( hThread );
 VirtualFreeEx( hProcess, pLibRemote, sizeof(szLibPath), MEM_RELEASE );
end;

Cos takiego wykombinowalem z tego opisu wiem ze zle, ale moze ktos mi objasni o co w tym biega i jak to poprawic :)... fajna rzecz zauwazylem :P ze w zleznosci od polozenia "Caption:= GetList..." zmieniaja sie krzaczki [rotfl] [rotfl] [rotfl] ...

Sorry ze nie edytuje postow ale nie moge sie zalogowac na swoje konto

0

Dobra udało mi sie zalogować , teraz będe edytował jak cos...
Troche zrozumiałem to Inject Dll, ale nadal mi to nie działa o to kodzik jak zrobiłem:

Program:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, XiButton, CommCtrl, StdCtrls, TLHelp32;

type
 TMainForm = class(TForm)
  XiButton1: TXiButton;
  procedure XiButton1Click(Sender: TObject);
 private
  procedure InjectDll(hProcess: THandle);
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

 function Dane: String; stdcall external 'Project2.dll' name 'Dane';
implementation

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.XiButton1Click(Sender: TObject);
var
 hProcess: THandle;
 _HWND : THandle;
 Proc : TProcessEntry32;
begin
 _HWND := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPALL,0);

 Proc.dwSize:=SizeOf(Proc); // okresl rozmiar struktory

 if Integer(Process32First(_HWND, Proc)) <> 0 then
 repeat
  if proc.szExeFile = 'Project3.exe' then
  begin
   hProcess:= OpenProcess(PROCESS_CREATE_THREAD + PROCESS_QUERY_INFORMATION + PROCESS_VM_OPERATION + PROCESS_VM_WRITE + PROCESS_VM_READ, false, Proc.th32ProcessID);
   Break;
  end;
 until Integer(Process32Next(_HWND, Proc)) = 0; // dopoki wartosc nie osiagnie 0

 CloseHandle(_HWND);

 InjectDll(hProcess);

 Showmessage(Dane);

 CloseHandle(hProcess);

end;

procedure TMainForm.InjectDll(hProcess: THandle);
var
 pLibRemote: Pointer;
 szLibPath: array[0..MAX_PATH] of Char;
 Bytes, ThreadId: cardinal;
 hLibModule: DWORD;
 hThread: THandle;
 hKernel32: HMODULE;
begin
 hLibModule:=0;
 pLibRemote:= nil;

 hKernel32:= GetModuleHandle('Kernel32');
 szLibPath:='C:\Documents and Settings\Max\Pulpit\Nowy folder\Project2.dll';

 pLibRemote := VirtualAllocEx(hProcess, nil, sizeof(szLibPath),
                MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE );

 WriteProcessMemory( hProcess, pLibRemote, @szLibPath,
           sizeof(szLibPath), Bytes );

 hThread := CreateRemoteThread( hProcess, nil, 0, GetProcAddress( hKernel32, 'LoadLibraryA' ), nil, ThreadId, ThreadId);
 WaitForSingleObject( hThread, INFINITE );

 GetExitCodeThread( hThread, hLibModule );

 CloseHandle( hThread );
 VirtualFreeEx( hProcess, pLibRemote, sizeof(szLibPath), MEM_RELEASE );
end;

end.

Biblioteka DLL (Project2.Dll):

library Project2;

{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
 first unit in your library's USES clause AND your project's (select
 Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
 functions that pass strings as parameters or function results. This
 applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
 are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
 the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
 with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
 using PChar or ShortString parameters. }

uses
 SysUtils,
 Classes, Windows, CommCtrl;

var
 Uchwyt: HWND;
 Haslo: String;

{$R *.res}

procedure Dll_Proc(Reason : Integer);
var
 hWindow, hList: HWND;
 item:tagLVITEMA;
 text: array[0..31] of char;
begin
 if Reason <> DLL_PROCESS_ATTACH then Exit;

 hWindow:= FindWindow('TForm1', 'Form1');
 hList:=FindWindowEx(hWindow, 0, 'TListView', nil);
 Uchwyt:= hList;

 ZeroMemory(@item, sizeof(item));
 item.iItem:=0;
 item.iSubItem:=0;
 item.pszText:=text;
 item.mask:=LVIF_TEXT;
 item.cchTextMax:=sizeof(text);
 SendMessage(Uchwyt, LVM_GETITEM, 0, Integer(@item));

 Haslo:=text;
end;

function Dane: String;
begin
 Result:= Haslo;
end;

exports
 Dane name 'Dane';

begin
end.

I otrzymuje pusty komunikat...

0

nikt nie potrafi pomoc:(??

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: PetalBot