szybkie szukanie w Memo

0

Witam

jestem dość nowy w delphi ale
pisze program który sprawdza procesy w pamieci - kazdy proces przezucam do memo jako i szukam w nim odpowiedniego stringu ... mozecie mi pomóc ponieważ jak szukam stringu to zajmuje mi caly czas procesora :( i zwalnia komputer jest jakis spsób zeby szukał w tle zeby nie uzywal dużo cpu...

i jeszcze jedno jak zrobic zeby po otryzmaniu calej listy procesów do ListBox'a po kolei kazdy znich wyedytowac w memo i szukac stronga w kazdym ? a nie tylko wybrany?

zamieszczam swój kod poniże ... pomocy bo już slepne:/ a nic nie wychodzi....

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Psapi, tlhelp32, ExtCtrls,ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  Label1: TLabel;
  Button2: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  ListBox1: TListBox;
  Label2: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Display(const S: string);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 TDisplayProc = procedure(const s: string) of object;
 procedure ShowBinary(var Data; Count: Cardinal; DispProc: TDisplayProc);
var
 Form1: TForm1;
 x: Integer;
 find: Boolean = False;

implementation

{$R *.dfm}

procedure ShowBinary(var Data; Count: Cardinal; DispProc: TDisplayProc);
var
 line: string[80];
 i: Cardinal;
 p: PChar;
 nStr: string[4];
const
 posStart = 1;
 binStart = 7;
 ascStart = 57;
 HexChars: PChar = '0123456789ABCDEF';
begin
 p  := @Data;
 line := '';
 for i := 0 to Count - 1 do
 begin
  if (i mod 16) = 0 then
  begin
   if Length(line) > 0 then
    DispProc(line);
   FillChar(line, SizeOf(line), ' ');
   line[0] := Chr(72);
   nStr  := Format('%4.4X', [i]);
   Move(nStr[1], line[posStart], Length(nStr));
   line[posStart + 4] := ':';
  end;
  if p[i] >= ' ' then
   line[i mod 16 + ascStart] := p[i]
  else
   line[i mod 16 + ascStart] := '.';
  line[binStart + 3 * (i mod 16)]   := HexChars[(Ord(p[i]) shr 4) and $F];
  line[binStart + 3 * (i mod 16) + 1] := HexChars[Ord(p[i]) and $F];
 end;
 DispProc(line);
end;

procedure TForm1.Display(const S: string);

begin
 Memo1.Lines.Add(S);

end;

//---------------------------------------------------szuka procesów-------
procedure CreateWin9xProcessList(List: TstringList);
var
 hSnapShot: THandle;
 ProcInfo: TProcessEntry32;
begin
 if List = nil then Exit;
 hSnapShot := CreateToolHelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 if (hSnapShot <> THandle(-1)) then
 begin
  ProcInfo.dwSize := SizeOf(ProcInfo);
  if (Process32First(hSnapshot, ProcInfo)) then
  begin
   List.Add(ProcInfo.szExeFile);
   while (Process32Next(hSnapShot, ProcInfo)) do
    List.Add(ProcInfo.szExeFile);
  end;
  CloseHandle(hSnapShot);
 end;
end;

procedure CreateWinNTProcessList(List: TstringList);
var
 PIDArray: array [0..1023] of DWORD;
 cb: DWORD;
 I: Integer;
 ProcCount: Integer;
 hMod: HMODULE;
 hProcess: THandle;
 ModuleName: array [0..300] of Char;
begin
 if List = nil then Exit;
 EnumProcesses(@PIDArray, SizeOf(PIDArray), cb);
 ProcCount := cb div SizeOf(DWORD);
 for I := 0 to ProcCount - 1 do
 begin
  hProcess := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or
   PROCESS_VM_READ,
   False,
   PIDArray[I]);
  if (hProcess <> 0) then
  begin
   EnumProcessModules(hProcess, @hMod, SizeOf(hMod), cb);
   GetModuleFilenameEx(hProcess, hMod, ModuleName, SizeOf(ModuleName));
   List.Add(ModuleName);
   CloseHandle(hProcess);
  end;
 end;
end;

procedure GetProcessList(var List: TstringList);
var
 ovi: TOSVersionInfo;
begin
 if List = nil then Exit;
 ovi.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(TOSVersionInfo);
 GetVersionEx(ovi);
 case ovi.dwPlatformId of
  VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS: CreateWin9xProcessList(List);
  VER_PLATFORM_WIN32_NT: CreateWinNTProcessList(List);
 end
end;

function EXE_Running(FileName: string; bFullpath: Boolean): Boolean;
var
 i: Integer;
 MyProcList: TstringList;
begin
 MyProcList := TStringList.Create;
 try
  GetProcessList(MyProcList);
  Result := False;
  if MyProcList = nil then Exit;
  for i := 0 to MyProcList.Count - 1 do
  begin

   if not bFullpath then
   begin

    if CompareText(ExtractFileName(MyProcList.Strings[i]), FileName) = 0 then
     Result := True
   end
   else if CompareText(MyProcList.strings[i], FileName) = 0 then Result := True;
   if Result then Break;
  end;
 finally
  MyProcList.Free;
 end;
end;

//-----------------------------------------------wyswietlanie plików--------

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
 MyProcList: TstringList;
 a1:string;
begin
 MyProcList := TStringList.Create;
 try
  GetProcessList(MyProcList);
  if MyProcList = nil then Exit;
  for i := 0 to MyProcList.Count - 1 do
   ListBox1.Items.Add(MyProcList.Strings[i]);
    a1:=IntToStr(MyProcList.Count - 1);
  Label2.Caption:=a1;
 finally
  MyProcList.Free;

 end;
 end;

//-----------------------------------------------------otwiera plik----------//
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 ms: TMemoryStream;
 i: Integer;
 MyProcList: TstringList;
 a,b,c:string;

begin

 if (MyProcList<>nil) then
 begin

  ms := TMemoryStream.Create;
  try

   ms.LoadFromfile(listbox1.Items.strings[24] );
   ShowBinary(ms.Memory^, ms.Size, Display);
   Memo1.Lines.Text := ' ' + Memo1.Lines.Text;
 for i := 0 to Length(Memo1.Lines.Text) - Length(edit1.Text) do
 begin
  a := Copy(Memo1.Lines.Text, i, Length(edit1.Text));

   if a = edit1.Text then
   begin
    find := True;
    Label1.Caption:='String FOUND';
    Edit2.Text := listbox1.Items.strings[i];
    x  := 2;
    Memo1.Lines.Text := Copy(Memo1.Lines.Text, 2, Length(Memo1.Lines.Text) - 1);
    Memo1.SetFocus;
    Memo1.SelStart := i - 2;
    Memo1.SelLength := Length(edit1.Text);
    Memo1.Clear;
    break;

   end

  else
  begin
   if lowercase(a) = lowercase(edit1.Text) then
   begin
    Memo1.Lines.Text := Copy(Memo1.Lines.Text, 2, Length(Memo1.Lines.Text) - 1);
    find := True;

    x  := 2;
    Memo1.SetFocus;
    Memo1.SelStart := i - 2;
    Memo1.SelLength := Length(edit1.Text);
    //Memo1.Clear;
    break;

   end;
  end;
 end;
 if find = False then
begin
//Memo1.Clear;
Label1.Caption:='No string';
end

 else
 find := False;

  finally
   ms.Free

  end;
 end;
end;
0
if Pos(Edit1.Text, Memo1.Lines.Text) > 0 then
 znalezione
else
 nieznalezione

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0