procedure zapisz_baze(var glowa:p_wpis);
var
baza:file of t_wpis;
temp:p_wpis;
begin
 assign(baza,'baza.dat');
 rewrite(baza);
 temp:=glowa;
 repeat
  write(baza,temp^);
  temp:=temp^.nastepny;
 until temp=nil;
 close(baza);
end;

wyskakuje runtime error 'I/O error 998'
ale nic to bo procedura i tak zapisywała do pliku rekordy wraz z polami wskaznikowymi co jest nieekonomiczne
oto procedura zapisujaca rekordy bez pól wskaźnikowych:

procedure zapisz_baze(var glowa:p_wpis);
type
t_aktualny=record
 nazwisko:string[30];
 adres:string[100];
 pesel:string[11];
 rejestracja:string[10];
 waga:integer;
 ilosc_drzwi:byte;
 model:string[20];
 typ:string[20];
 data_zarejestrowania:string[10];
 czas_wjazdu:string[5];
 czas_wyjazdu:string[5];
end;
var
aktualny:t_aktualny;
baza:file of t_aktualny;
temp:p_wpis;
begin
 assign(baza,'baza.dat');
 rewrite(baza);
 temp:=glowa;
 repeat
  aktualny.nazwisko:=temp^.nazwisko;
  aktualny.adres:=temp^.adres;
  aktualny.pesel:=temp^.pesel;
  aktualny.rejestracja:=temp^.rejestracja;
  aktualny.waga:=temp^.waga;
  aktualny.ilosc_drzwi:=temp^.ilosc_drzwi;
  aktualny.model:=temp^.model;
  aktualny.typ:=temp^.typ;
  aktualny.data_zarejestrowania:=temp^.data_zarejestrowania;
  aktualny.czas_wjazdu:=temp^.czas_wjazdu;
  aktualny.czas_wyjazdu:=temp^.czas_wyjazdu;
  write(baza,aktualny);
  temp:=temp^.nastepny;
 until temp=nil;
 close(baza);
end; 

i teraz jest jeszcze śmieszniej bo nie pokazuje zadnego błędu przy uruchamianiu spod delphi a przy uruchamianiu execa pokazuje