Wykrywanie wcisnięcia przycisku myszki

Odpowiedz Nowy wątek
myszka
2006-11-24 20:27
myszka
0

jak wykryć czy użytkownik wcisnął przycisk w myszce i który ...nie wazne czy to będzie w mojej aplikacji czy poza nią?? coś jak spy_klawiatury

Pozostało 580 znaków

2006-11-24 21:38

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 2 miesiące temu

0

Hook Na myszke (Modyfi KAC ja)

Plik HookCommon.pas

unit HookCommon;

interface

uses Windows;

//Tu sobie wymyślam zmienne którebędą reprezentowły "Stan" myszki
type TClickDetection =(cRightDown=1,CLeftDown=2 ,CRightUp=3 ,CLeftUp=4);
var
 MouseHookMessage: Cardinal;

procedure HookMouse;
procedure UnHookMouse;

implementation

procedure HookMouse; external 'MouseHook.DLL';
procedure UnHookMouse; external 'MouseHook.DLL';

initialization
 MouseHookMessage := RegisterWindowMessage('MouseHookMessage');
end.

DllKa

library MouseHook;

uses
 Forms,
 Windows,
 Messages,
 HookCommon in 'HookCommon.pas';

{$J+}
const
 Hook: HHook = 0;
{$J-}

{$R *.res}

function HookProc(nCode: Integer; MsgID: WParam; Data: LParam): LResult; stdcall;
var
 MouseDetection : TClickDetection;
begin
Case MsgID of
WM_LBUTTONDOWN :  MouseDetection :=cLeftDown;
WM_RBUTTONDOWN :  MouseDetection :=cRightDown;
WM_LBUTTONUP   :  MouseDetection :=cLeftUP;
WM_RBUTTONUP   :  MouseDetection :=cRightUP;
end;

  PostMessage(FindWindow('TMainHookTestForm', nil), MouseHookMessage, MsgID, Integer(MouseDetection));
{ tutaj DllKa szuka okienka do którego ma skierować komunikatwięc szukamy to okienko po jego klasie
aby program działał to w miejsce 'TMainHookTestForm' należy podać Nazwe klasy swojej aplikacji 
czyli Jeśli masz Forme główą o nazwie (Name) = MainForm to w to miejsce wpisujesz TMainForm'}

 Result := CallNextHookEx(Hook,nCode,MsgID,Data);
end;

procedure HookMouse; stdcall;
begin
 if Hook = 0 then Hook:=SetWindowsHookEx(WH_MOUSE,@HookProc,HInstance,0);
end;

procedure UnHookMouse; stdcall;
begin
 UnhookWindowsHookEx(Hook);
 Hook:=0;
end;

exports
 HookMouse, UnHookMouse;

begin
end.

Program główny (Aplikacja)

unit Main;

interface

uses
 HookCommon,
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
 TMainHookTestForm = class(TForm)
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  procedure Signal(MouseDetection : TClickDetection);
 protected
  procedure WndProc(var Message: TMessage); override;
 public
 end;

var
 MainHookTestForm: TMainHookTestForm;
implementation

{$R *.dfm}

{ TMainHookTestForm }

procedure TMainHookTestForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 HookCommon.HookMouse;
end;

procedure TMainHookTestForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 HookCommon.UnHookMouse;
end;

procedure TMainHookTestForm.Signal(MouseDetection : TClickDetection);

begin
 case MouseDetection of
 cleftDown:Caption:='Lewy Wcisnięty';
 cRightDown:Caption:='Prawy Wcisnięty';
 cleftUp:Caption:='Lewy Puszczony';
 cRightUp:Caption:='Prawy Puszczony';
 end;
end;

procedure TMainHookTestForm.WndProc(var Message: TMessage);
begin
 inherited WndProc(Message);

 if Message.Msg = HookCommon.MouseHookMessage then
 begin
  Signal(TClickDetection(Message.LParam));
 end;
end;

end.

Pozostało 580 znaków

2006-11-25 00:49

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

jak nie ma to dodaj do FAQ


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2006-11-25 10:48

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 12 lat temu

0

a jak zrobić żeby wykrywał jeszcze wciśnięcie i zwolnienie przycisku prawego lewego..ale to już może być w mojej aplikacji ..pewnie chodzi o procedury onmausedown i onmauseup..tylko jak tam wykryć który przycisk został naciśnięty ...może jest jakoś łatwiejszy tam sposób
[edit]
sprawdzałem to na imagu
juz mam w funkcji jest parametr button i przyjmuje on wartości :(mbLeft, mbRight, mbMiddle)


"Nie po to piszę programy żeby korzystać z cudzych"

Pozostało 580 znaków

2006-11-25 22:31

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 2 miesiące temu

0

dodaj sobie w dllce obsługe WM_LBUTTONUP (analogicznie jak Wm_Down) i w mousedetection dodaj sobie jakąś zminnną np. CleftUp CRightUp (ModyfiKacja powyżej)
musi być hook w dllce bo tylko dllka może obsłużyć wiele okien prawidłowo

[diabel] Avast wykrywa kod jako wirus [diabel] Już 2 raz niechcący napisałem coś co przypomina wira
(zupełnie nieświadomie) I wersja normalna a ta już widoczna jako wir

Pozostało 580 znaków

2009-06-21 16:55

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 16 godzin temu

0

Fajny kodzik, tylko że nie mogę przechwycić wciskanych klawiszy kiedy myszka znajduje się na belce programu. Jak ten kodzik poprawić.


łac. Iucundi acti labores (miłe są trudy zakończone)

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. - Albert Einstein

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.- Albert Einstein

Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie. - Albert Einstein

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0