Wywołanie funkcji innej klasy z oddzielnego wątku.

0

Witam,

Mam problem dotyczący wywoływania funkcji klasy MainWindow z oddzielnego wątku.
Funkcja której chcę użyć appendMessage() nie jest dostępna w wątku MainThread() (jest niezadeklarowana).

Chciałbym dowiedzieć się jakim sposobem można użyć funkcji appendMessage() w innych wątkach.

Dołączam fragment kodu:

DWORD WINAPI MainThread(LPVOID lpParam)
{
  while(!abortth) {
    if (!pauseth) {
      nlohmann::json data = mprog.readjsondata();
      if (data["command"] == "ping") {
        mprog.sendText("{\"command\":\"pong\"}");
      }
      if (data["command"] == "newGlobalChatMessage") {
        appendMessage(QString::fromStdString(data["author"].dump()),QString::fromStdString(data["value"].dump()));
      }
    }
  }
  return 0;
}


MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
  : QMainWindow(parent)
  , ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
  ui->textEdit->setFocusPolicy(Qt::NoFocus);
  ui->textEdit->setReadOnly(true);
  tableFormat.setBorder(0);
  mainth = CreateThread(NULL, 0, MainThread, NULL, 0, NULL);
}

void MainWindow::appendMessage(const QString &from, const QString &message)
{
  if (from.isEmpty() || message.isEmpty())
    return;

  QTextCursor cursor(ui->textEdit->textCursor());
  cursor.movePosition(QTextCursor::End);
  QTextTable *table = cursor.insertTable(1, 2, tableFormat);
  table->cellAt(0, 0).firstCursorPosition().insertText('<' + from + "> ");
  table->cellAt(0, 1).firstCursorPosition().insertText(message);
  QScrollBar *bar = ui->textEdit->verticalScrollBar();
  bar->setValue(bar->maximum());
}

Prosiłbym o pomoc.

Pozdrawiam

3

Krótko: nie można i nie będzie można. Jak dla mnie problem XY i widzę parę sporych kłopotów z tym kodem:
a. nieznajomość C++ (appendMessage to jest funkcja klasy, musisz obiekt typu MainWindow przekazać jakoś do tego MainThread)
b. nieznajomość QT - nie można używać obiektów GUI w innym wątku niż główny, narzucony przez framework
c. mieszanie API. QT ma swoje API do wątków. Przy czym patrz pkt nr 2. Ale nawet jeśli 2 by nie obowiązywało to QT ma swoje API do wątków i mieszanie systemowego i frameworkowego to proszenie się o kłopoty, zwłaszcza kiedy FW używa jeszcze własnej pętli zdarzeń. No nie, ew.: jeśli faktycznie potrzebowałbyś to robić to napisałbyś odpowiedni przykład a nie pytał tu o podstawy. Life is brutal, sorry ;)

Długo: powinieneś całą tę funkcję MainThread przepisać do API kompatybilnego z QThread a następnie
a. odpowiednio połączyć sygnały i sloty z (bodajże QQueuedConnection potrafi prawidłowo przekazywać wiadomości między wątkami)
b. przesunąć Twój reader, worker, cokolwiek to jest do tego QThreadu (metoda moveToThread)
c. wystartować thread.
d. ...profit!

Możesz też dziedziczyć z QThread, ale to niesie ze sobą kilka problemów, zobacz tu.

Do poczytania:
QThread
QStateMachine - jak działasz wielowątkowo to się bardzo przydaje do zarządzania stanem workera. Niekoniecznie dla prostych operacji ma to sens, ale warto znać.

2

Funkcja MainThread nie jest funkcją składową (metodą) klasy MainWindow. Tym samym nie ma dostępnego this w tej funkcji (niejawnie również).
Możesz przekazać this jako parametr, który system wołając MainThread przekaże jako pierwszy argument.

Z MSDN:

HANDLE CreateThread(
 [in, optional] LPSECURITY_ATTRIBUTES  lpThreadAttributes,
 [in]      SIZE_T         dwStackSize,
 [in]      LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,
 [in, optional] __drv_aliasesMem LPVOID lpParameter,
 [in]      DWORD          dwCreationFlags,
 [out, optional] LPDWORD         lpThreadId
);
[in, optional] lpParameter

A pointer to a variable to be passed to the thread.

Więc robisz tak:

mainth = CreateThread(NULL, 0, MainThread, NULL, 0, NULL);

zmieniasz na:

mainth = CreateThread(NULL, 0, MainThread, this, 0, NULL);

Wtedy w tej funkcji:

DWORD WINAPI MainThread(LPVOID lpParam)

lpParam jest wskaźnikiem na MainWindow. Musisz zadbać aby obiekt przekazany do wątku był dostępny przez cały czas życia wątku (albo przynajmniej w momencie kiedy operujemy na obiekcie). Całkiem łatwo możesz się upewnić, że obiekt ciągle istnieje bo to MainWindow zarządza wątkiem. Więc wywołanie ExitThread w destruktorze MainWindow powinno zrobić robotę (+ może WaitForSingleObject).

Teraz pozostaje jedynie zrzutować wskaźnik, i masz dostęp do metod klasy:

DWORD WINAPI MainThread(LPVOID lpParam)
{
  MainWindow *const mainWindow = static_cast<MainWindow *>(lpParam);
  while(!abortth) {
    if (!pauseth) {
      nlohmann::json data = mprog.readjsondata();
      if (data["command"] == "ping") {
        mprog.sendText("{\"command\":\"pong\"}");
      }
      if (data["command"] == "newGlobalChatMessage") {
        mainWindow->appendMessage(QString::fromStdString(data["author"].dump()),QString::fromStdString(data["value"].dump()));
      }
    }
  }
  return 0;
}

Problemem będzie to, że twój program nie będzie działał dobrze. Metoda appendMessage odwołuje się do pamięci, która jest również używana w głównym wątku aplikacji. Przez to wysoce prawdopodobne jest to, że twój program będzie się sypał. Równoległe pisanie do pamięci i odczyt z pamięci (tej samej) z dwóch różnych wątków spowoduje crash całego programu.

Na przykład tutaj:

  QScrollBar *bar = ui->textEdit->verticalScrollBar();
  bar->setValue(bar->maximum());

jest modyfikowana pamięć - wartość w klasie QScrollBar. Wysoce prawdopodobne jest, że główny wątek rysujący okno aplikacji będzie czytało tą samą wartość z tego samego obiektu UI. QScrollBar::setValue(...) i QScrollBar::value() nie mają mechanizmu synchronizacji między wątkami (to wołanie nie jest thread-safe).

Żeby to naprawić musisz jakoś zsynchronizować między sobą dwa wątki. Tutaj myślę najlepszym i najprostszym rozwiązaniem pewnie będzie kolejka wiadomości.
Tutaj jest na pewno kilka możliwości: bazujące na tym co już jest w Qt albo bazujące na własnym kodzie.

Bazując na Qt:

Można stworzyć własną klasę eventu, którą wyślemy do MainWindow i obsłużymy tam:

class MyMessageEvent : public QEvent
{
public:
  static const Type s_type = static_cast< Type >( QEvent::User + 1 );

  explicit MyMessageEvent( QString from, QString message ) : QEvent( s_type ), m_from( from ), m_message( message ) {}

  const QString &GetFrom() const { returm m_from; }
  const QString &GetMessage() const { return m_message; }

private:
  QString m_from;
  QString m_message;
};

// gdzieś w .cpp
const QEvent::Type MyMessageEvent::s_type;

Czytając z:
https://doc.qt.io/qt-5/threads-qobject.html

You can manually post events to any object in any thread at any time using the thread-safe function QCoreApplication::postEvent(). The events will automatically be dispatched by the event loop of the thread where the object was created.

Więc to:

      if (data["command"] == "newGlobalChatMessage") {
        appendMessage(QString::fromStdString(data["author"].dump()),QString::fromStdString(data["value"].dump()));
      }

zamieniamy na:

      if (data["command"] == "newGlobalChatMessage") {
        QApplication::postEvent(mainWindow, new MyMessageEvent(QString::fromStdString(data["author"].dump()),QString::fromStdString(data["value"].dump())));
      }

A w MainWindow musimy obsłużyć event:

class MainWindow /* .... coś tutaj jest */
{
 /* .... coś tutaj jest */
  virtual bool event( QEvent *event ) override
 /* .... coś tutaj jest */
};
bool MainWindow::event( QEvent *event )
{
  if( event->type() == MyMessageEvent::s_type )
  {
    MyMessageEvent *const typedEvent = static_cast< MyMessageEvent * >( event );
    appendMessage( typedEvent->GetFrom(), typedEvent->GetMessage() );
    return true;
  }
  else return <<<klasa bazowa>>>::event( event );
}

Druga opcja to do synchronizacji wątków możesz użyć klasy z Qt: QReadWriteLock (ewentualnie QMutex, albo z STL: std::mutex).

Jednocześnie w głównym wątku aplikacji musisz jakoś skonsumować kolejkę wiadomości i dodać ją do UI.
Nie będę pokazywał, poszukać musisz już sam.

Dużym problemem również jest to, że korzystasz z frameworku, który oferuje już wielowątkowość i mieszasz do tego API systemowe. Chcąc przeportować swoją aplikację na np. Linux, będziesz musiał napisać oddzielną implementację na Linuxa. Poza tym, korzystając z API do multithreadingu z Qt pewnie będziesz miał dostępne od ręki prostsze mechanizmy do synchronizacji.

1

qt_thread_demo.zipNo to coby nie zostać gołosłownym, przykład:

Worker: czyli to co u Ciebie powinno czytać; zrobione asynchronicznie, wywoływane co 3 sek.

#ifndef WORKER_HPP
#define WORKER_HPP

#include <QObject>
#include <QString>

class QTimer;

class Worker : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  Worker(QObject* parent=nullptr);

  void doWork(); //odczyt
  void finish();
  void start();
signals:
  void postData(QString, int); //sygnal do podawania danych dalej
private:
  QTimer* timer;
  int x;
};

#endif // WORKER_HPP

#include "worker.hpp"
#include <QTimer>
#include <QDebug>
#include <QThread>

Worker::Worker(QObject* parent)
  : QObject{parent}
  , timer{new QTimer{this}} //wazne zeby timer mial parenta, wtedy zostanie przesunięty do odpowiedniego wątku przez moveToThread
  , x{0}
  {
    timer->setInterval(3000);
    timer->setSingleShot(false);
    timer->callOnTimeout(this, &Worker::doWork);
  }

void Worker::doWork()
{
  if (x>=30) {
    finish();
  } else {
    ++x; //tu byłby odczyt tego jsona 
    emit postData(x%2 ? QStringLiteral("abc"):QStringLiteral("def"), x); //tutaj podanie go dalej
  }
}

void Worker::finish()
{
  timer->stop();
  qDebug() << QThread::currentThreadId() << " stop";
}

void Worker::start()
{
  qDebug() << QThread::currentThreadId() << " start";
  if (!timer->isActive()) {
    timer->start();
  }
}

Główny program. MainWindow trzymające workera to niekoniecznie najlepszy design (może powinno tylko referencję), natomiast co jest ważne to co się dzieje z QThread i Workerem:

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include "worker.hpp"
#include <QThread>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui { class MainWindow; }
QT_END_NAMESPACE

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT
public:
  MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
  ~MainWindow();

  void updateData(const QString& s, int x); //popatrz na sygnaturę postData z workera!


private:
  Ui::MainWindow *ui;
  //dwa poniżej możnaby z powodzeniem zamknąć w klasie ThreadedWorker albo podobnej
  Worker worker;
  QThread workerThread; //wątek
};
#endif // MAINWINDOW_H
#include "mainwindow.h"
#include "./ui_mainwindow.h"
#include <QDebug>
#include <QThread>


MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
  : QMainWindow(parent)
  , ui(new Ui::MainWindow)
  , worker{}
  , workerThread{}
{
  ui->setupUi(this);
  worker.moveToThread(&workerThread); //worker będzie pracować w innym wątku
  connect(&worker, &Worker::postData, this, &MainWindow::updateData); 
  //postData workers przekazuje dane wprost do UpdateData. Co ważne, to jest thread-safe!
  connect(
    ui->pushButton,
    &QPushButton::clicked,
    &worker,
    [&wrk=worker](bool){wrk.start();});
  //start workera z klawisza nr 1
  connect(
    ui->pushButton_2,
    &QPushButton::clicked,
    &worker,
    [&wrk=worker](bool){wrk.finish();});
  //analogicznie stop z drugiego
  workerThread.start(); //start nowego wątku. Póki co nic się w nim nie dzieje!
  qDebug() << QThread::currentThreadId() << " App start";
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  worker.finish();
  workerThread.quit();
  workerThread.wait();
//tu znowu lepszy by był chyba ThreadedWorker z jednym destruktorem.... 
  delete ui;
  qDebug() << QThread::currentThreadId() << " App exit";
}

void MainWindow::updateData(const QString& s, const int x)
{
  //no prosta rzecz: wypisz cokolwiek zostanie podane 
  ui->lineEdit->setText(s);
  ui->lineEdit_2->setText(QString::number(x));
}

Alternatywnie możesz podpiąć sygnał QThread::started do doWork (z jakąś pętlą w środku), żeby worker startował od razu przy zawołaniu startu wątku ale wtedy funkcja zajmie cały czas wątku i nie będzie można skorzystać z dobrodziejstw sygnałów i slotów.

Jedna uwaga: jeśli robisz connect po moveToThread a przed startem to typ połączenia będzie defaultowo Qt::QueuedConnection, czyli thread-safe, wykonywany w wątku odbiorcy.
Jeśli byś wykonał najpierw connect a potem moveToThread, skończy się to Qt::DirectConnection czyli wykonywanie w wątku wysyłającego sygnał, czego raczej nie chcemy. Dla pewności może typ połączenia podać explicite:

  connect(
    ui->pushButton,
    &QPushButton::clicked,
    &worker,
    [&wrk=worker](bool){wrk.start();},
    Qt::QueuedConnection);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1