Problem wzajemnego wykluczania z użyciem semaforów

Odpowiedz Nowy wątek
2018-05-09 20:49
0

Witam ponownie. Jestem w trakcie pisania programu związanego z problemem wzajemnego wykluczania. Niestety, mimo iż program został napisany wg algorytmu, który znalazłem, proces proces.x w ogóle nie wchodzi do sekcji krytycznej. Prosiłbym o podpowiedź, gdzie należy szukać błędu, co zostało napisane nie tak. Przyznaję, że średnio rozumiem temat semaforów. Poniżej zamieszczam kod:

powielacz.c - tworzy zadaną przez użytkownika liczbę procesów (drugi argument wywołania) w oparciu o nazwę pliku (pierwszy argument):

#include "func.h"
#define BASE 0     //trzeci argument funkcji strtol
#define PATH_SIZE 25  //maksymalna długość ścieżki
#define PN_WSK 2    //przesunięcie wskaźnika na tablicę path
#define FIRST_CHARS "./"
#define VAL 1

int main(int argc, char const *argv[])
{
  if (argc<3) //liczba argumentow wywolania
  {
    perror("Zbyt mala liczba argumentow wywolania!\nProsze uruchomic program ponownie, z wlasciwa liczba arugmentow.\n");
    exit(6);
  }

  const int syg_nr=strtol(argv[2], NULL, BASE);  //liczba procesów
  char path[PATH_SIZE]=FIRST_CHARS; //ścieżka poprzedzona znakami "./"
  int key;  //klucz
  int id_sem; //ID zbioru

  if(syg_nr==-1) //błędny pierwszy argument
  {
    perror("Blad funkcji strtol()\n");
    exit(8);
  }

  if(syg_nr<=1)  //błędny drugi argument
  {
    perror("Liczba procesow musi byc wieksza niż 1!\nProsze o ponowne uruchomienie programu z poprawnym parametrem.\n");
    exit(6);
  }

  if(sscanf(argv[1], "%s", path+PN_WSK)==-1) //pierwszy argument
  {
    perror("Blad funkcji sscanf()\n");
    exit(7);
  }

  key=semAccess();    //uzyskanie dostępu
  id_sem=createSem(key); //utworzenie zbioru
  setValue(id_sem, VAL); //przypisanie wartości

  for(int i=1; i<=syg_nr; i++)
  {
    const int child_pid=fork();

    if(child_pid==-1)
    {
      fprintf(stderr, "Nie udalo sie utworzyc procesu potomnego o numerze: %d.\n", i);
      exit(9);
    }
    else if(child_pid==0)
    {
      if(execl(path, argv[1], NULL)==-1)
      {
        perror("Blad funkcji exec()\n");
        exit(10);
      }      
    }
    sleep(4);
  }

  semDelete(id_sem);

  return 0;
}

proces.c - program, który wrzucam do powielacza:

#include "func.h"
#define LOOP_TM 5  //liczba wejść do sekcji krytycznej

int main(int argc, char const *argv[])
{
  key_t key; //klucz do zbioru semaforów
  const int pid=getpid(); //ID procesu
  int id_sem; //ID zbioru semaforów

  key=semAccess();  //uzyskanie klucza do zbioru semaforów
  id_sem=createSem(key); //utworzenie zbioru

  for(int i=1; i<=LOOP_TM; i++)
  {
    down(id_sem);
    printf("Proces o ID: %d uzyskal dostep do sekcji krytycznej po raz: %d\n", pid, i);
    sleep(1);
    printf("Proces o ID: %d opuszcza sekcje krytyczna po raz: %d\n", pid, i);
    up(id_sem);
    sleep(1);
    printf("Proces o ID: %d przeszedl do sekcji reszty po raz: %d\n", pid, i);
  }
  //5-krotne przejście procesu do sekcji krytycznej
  //oraz wyjście z niej
  //zgodnie z algorytmem zamieszczonym w materiałach

  printf("Proces %d opuscil petle...\n", pid);  //komunikat końcowy procesu

  return 0;
}

func.c:

#include "func.h"
#define SEM_NR 1      //liczba semaforów
#define MODE 0666      //tryb
#define SEM0 0       //nr semafora w zbiorze
#define PATH "./proces.x"  //ścieżka pliku dla funkcji ftok()

int createSem(key_t key)
{
  int semid;
  semid=semget(key, SEM_NR, IPC_CREAT|IPC_EXCL|MODE);
  //if(==-1);
  //{
   // perror("Blad funkcji createSem()\n");
    //exit(4);
  //}
  return semid;
}

void setValue(int semid, int val)
{
  union semun ctrl;
  ctrl.val=val;
  if(semctl(semid, SEM0, SETVAL, ctrl)==-1) //SETVAL orzymuje wartość 1
  {
    perror("Blad funkcji setValue()\n");
    exit(5);
  }
}

void up(int semid)
{
  struct sembuf do_op = {0, 1, 0};
  //struktura zawiera kolejno: nr semafora, operację, flagę
  //czyli: semnum, sem_op, sem_flg
  //0 - operacja blokująca
  if(semop(semid, &do_op, SEM_NR)==-1)
  {
    perror("Blad funkcji up()\n");
    exit(2);
  }
}

void down(int semid)
{
  struct sembuf do_op = {0, -1, 0};
  if(semop(semid, &do_op, SEM_NR)==-1)
  {
    perror("Blad funkcji down()\n");
    exit(2);
  }
}

void semDelete(int semid)  //usuwanie semafora
{
  if(semctl(semid, SEM0, IPC_RMID)==-1)  //obsługa błędów
  {
    perror("Blad funkcji semDelete\n");
    exit(1);
  }
  else  //komunikat
  {
    printf("Semafor zostal usuniety\n");
  }
}

key_t semAccess()  //uzyskanie dostępu do semafora
{
  int key;
  if((key=ftok(PATH, getpid()))==-1)
  {
    perror("Blad funkcji semAccess()\n");
    exit(3);
  }
  return key;
}

func.h:

#ifndef FUNC_H
#define FUNC_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <unistd.h>

#ifdef _SEM_SEMUN_UNDEFINED

union semun {
int val;          //wartosc dla SETVAL
struct semid_ds *buf;    //bufor dla IPC_STAT, IPC_SET
unsigned short *array;   //tablica dla GETALL, SETALL
struct seminfo *__buf;   //bufor dla IPC_INFO (specyfika Linuksa)
};

#endif //_SEM_SEMUN_UNDEFINED

int createSem(key_t key);  //utworzenie semafora
void setValue(int semid, int val);  //przypisanie wartośći (inicjalizacja)
void up(int semid);     //podniesienie semafora...
void down(int semid);    //...i jego opuszczenie
key_t semAccess();     //dostęp do semafora
//int queue(int semid);    //kolejka
void semDelete(int semid); //usunięcie semafora

#endif //FUNC_H

W func.c funkcja createSem() miała mieć obsługę błędów, ale gdy ją dodaję, kompilator ostrzega o warunku, który nie chroni, a program zwraca błąd: "Blad funkcji createSem(): Success".

edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2018-05-09 20:50
Pozdrów Wilka :D, ale szanuję, że robisz te projekty sam. - Czitels 2018-05-19 09:45

Pozostało 580 znaków

2018-05-10 00:25

Masz poprawiony kod co nieco. Generalnie problem był z tym, że niepotrzebnie dawałeś 0660.

#include "func.h"
#define SEM_NR 1      //liczba semaforów
#define MODE 0600     //tryb
#define SEM0 0      //nr semafora w zbiorze
#define PATH "./proces.x"  //ścieżka pliku dla funkcji ftok()

int
createSem(key_t key, int flags)
{
  int semid;

  semid = semget(key, SEM_NR, flags);
  if (semid == -1) {
    perror("Blad funkcji createSem()\n");
    exit(4);
  }
  return semid;
}

void
setValue(int semid, int val)
{
  union semun ctrl;

  ctrl.val = val;
  if (semctl(semid, SEM0, SETVAL, ctrl) == -1) {
    perror("Blad funkcji setValue()\n");
    exit(5);
  }
}

void
up(int semid)
{
  struct sembuf do_op = {
    .sem_num = 0,
    .sem_op = 1,
    .sem_flg = 0
  };

  if (semop(semid, &do_op, SEM_NR) == -1) {
    perror("Blad funkcji up()\n");
    exit(2);
  }
}

void
down(int semid)
{
  struct sembuf do_op = {
    .sem_num = 0,
    .sem_op = -1,
    .sem_flg = 0
  };

  if (semop(semid, &do_op, SEM_NR) == -1) {
    perror("Blad funkcji down()\n");
    exit(2);
  }
}

void
semDelete(int semid)
{

  if (semctl(semid, SEM0, IPC_RMID) == -1) {
    perror("Blad funkcji semDelete\n");
    exit(1);
  }
  else {
    printf("Semafor zostal usuniety\n");
  }
}

key_t
semAccess()
{
  key_t key;
  key = ftok(PATH, 1);
  if (key == -1) {
    perror("Blad funkcji semAccess()\n");
    exit(3);
  }
  return key;
}
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

#include <errno.h>
#include "func.h"
#define BASE 0    //trzeci argument funkcji strtol
#define PATH_SIZE 255  //maksymalna długość ścieżki
#define VAL 1

int
main(int argc, char *argv[])
{
  int nchildren;
  char *endptr;
  int key;
  int id_sem;

  if (argc < 3) {
    fprintf(stderr, "Zbyt mala liczba argumentow wywolania!\nProsze uruchomic program ponownie, z wlasciwa liczba arugmentow.\n");
    exit(1);
  }

  nchildren = strtol(argv[2], &endptr, 10);
  if (*endptr != '\0' || errno == EINVAL) {
    fprintf(stderr, "Invalid number: %s\n", argv[2]);
    exit(2);
  }

  if (nchildren <= 1) {
    fprintf(stderr, "Liczba procesow musi byc wieksza niż 1!\nProsze o ponowne uruchomienie programu z poprawnym parametrem.\n");
    exit(4);
  }

  key = semAccess();
  id_sem = createSem(key, IPC_CREAT | SEM_R | SEM_A);
  setValue(id_sem, VAL);

  for(int i; i < nchildren; i++)
  {
    const int pid = fork();

    if (pid == -1) {
      fprintf(stderr, "Nie udalo sie utworzyc procesu potomnego o numerze: %d.\n", i);
      exit(9);
    } else if (pid == 0) {
      if (execlp(argv[1], argv[1], NULL) == -1) {
        perror("Blad funkcji exec()\n");
        exit(10);
      }
    }
    sleep(4);
  }

  for (int i = 0; i < nchildren; i++) {
    pid_t child;
    int status;

    child = wait(&status);
    printf("Child %d finished with code %d\n", child, status);
  }

  semDelete(id_sem);

  return 0;
}
#include "func.h"
#define LOOP_TM 5  //liczba wejść do sekcji krytycznej

int
main(int argc, char *argv[])
{
  key_t key; //klucz do zbioru semaforów
  const int pid = getpid(); //ID procesu
  int id_sem; //ID zbioru semaforów

  key = semAccess(); //uzyskanie klucza do zbioru semaforów
  id_sem = createSem(key, IPC_CREAT | SEM_R | SEM_A); //utworzenie zbioru

  for (int i = 1; i <= LOOP_TM; i++) {
    down(id_sem);
    printf("Proces o ID: %d uzyskal dostep do sekcji krytycznej po raz: %d\n", pid, i);
    sleep(1);
    printf("Proces o ID: %d opuszcza sekcje krytyczna po raz: %d\n", pid, i);
    up(id_sem);
    sleep(1);
    printf("Proces o ID: %d przeszedl do sekcji reszty po raz: %d\n", pid, i);
  }
  //5-krotne przejście procesu do sekcji krytycznej
  //oraz wyjście z niej
  //zgodnie z algorytmem zamieszczonym w materiałach

  printf("Proces %d opuscil petle...\n", pid);  //komunikat końcowy procesu

  return 0;
}
#ifndef FUNC_H
#define FUNC_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <unistd.h>

#ifdef _SEM_SEMUN_UNDEFINED

union semun {
int val;          //wartosc dla SETVAL
struct semid_ds *buf;    //bufor dla IPC_STAT, IPC_SET
unsigned short *array;   //tablica dla GETALL, SETALL
struct seminfo *__buf;   //bufor dla IPC_INFO (specyfika Linuksa)
};

#endif //_SEM_SEMUN_UNDEFINED

int createSem(key_t key, int flags);  //utworzenie semafora
void setValue(int semid, int val);  //przypisanie wartośći (inicjalizacja)
void up(int semid);     //podniesienie semafora...
void down(int semid);    //...i jego opuszczenie
key_t semAccess();     //dostęp do semafora
//int queue(int semid);    //kolejka
void semDelete(int semid); //usunięcie semafora

#endif //FUNC_H

Pozostało 580 znaków

2018-05-12 19:02
0

@kapojot: Wielkie dzięki. Mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić, co oznaczają flagi SEM_R oraz SEM_A? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ich temat.

edytowany 1x, ostatnio: nojaniewiem, 2018-05-12 19:38

Pozostało 580 znaków

2018-05-14 00:36
1

Dostęp do semafora R/W dla użytkownika i grupy. https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=semget&sektion=2

Pozostało 580 znaków

2018-05-18 13:27
0

Jeszcze raz wielkie dzięki :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0