program który oblicza sume liczb

0

program który po podaniu liczby obliczy jej sumę (doda wszystkie cyfry liczby) wyświetli wynik a następnie powtórzy ten sam proces dla obliczonej sumy. Proces powinien być zakończony gdy dana liczba będzie 1 cyfrowa

1

Jakie jest pytanie?

0

1.Traktuj liczbę jak string lub liczbę.
2. Jeśli string sprawdź długość czy większa jest od 1, a jak liczba, to czy większa od 9.
3. Jak string, to skonwertuj każdy znak na liczbę i dodaj / lub / dziel przez 10, aż nie pójdzie dzielić i dodaj wszystkie reszty.
4. powtórz etap 2 lub przejdź do 5.
5. Wypisz wynik.

11

Prosz

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <numeric>

template<typename T> struct is {
	is(T const &data): data(data) {}
	auto in_range(T const &min, T const &max) { return data >= min && data <= max; }
	T const &data;
};

template<typename T> struct map {
	map(T const &data): data(data) {}
	template<typename F> auto operator()(F f) { return f(data); }
	T const &data;
};

template<typename T> struct loop_transform {
	loop_transform(T const &data): data(data) {}
	template<typename Pred, typename F> auto operator()(Pred pred, F f) { while(!pred(data)) data = f(data); return data; }
	T data;
};

template<typename T> auto get(std::istream &in) {
  T data {};
  in >> data;
  return data;
}

int main() {
  
	auto data = get<unsigned long long>(std::cin);
  
  loop_transform {data} (
    [](auto data) { return is {data}.in_range (1, 9); },
    [](auto data) {
      auto str = map {data} (static_cast<std::string(*)(decltype(data))>(std::to_string));
      auto sum = std::accumulate(std::begin(str), std::end(str), -'0'*str.length());
      std::cout << "data {" << data << "}.sum == " << sum << std::endl;
      return sum;
    }
  );
  
	return 0;
}

http://melpon.org/wandbox/permlink/J8ZSzN5eXXhzk2p9

Start

data {789789789789123}.sum == 102
data {102}.sum == 3

0

Finish
0

Wypadałoby napisac chociaż czy to ma być C czy C++. ( uhonorowałem post powyżej za trolling ).
Napisałem na odwal się ale chyba to jest to.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {

char strnum[200];
int sum = 0;
scanf( "%s", strnum );

for(;;) {

	sum = 0;
	for(int i = 0; i < strlen(strnum); i++) sum += strnum[i] - '0';
	if( sum < 10 ) break;
	sprintf( strnum, "%i", sum );

}

printf("%i", sum );

return 0;

} 

0
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

long long sum_char(const char * str, long long partial_sum) {
  unsigned value = *str;
  return (!value ? partial_sum : sum_char(++str, partial_sum + value - '0'));
}

void process_number(long long value) {
  char str[200];
  snprintf(str, 199, "%lld", value);
  printf("%s->sum->", str);
  long long result = sum_char(str, 0);
  printf("%lld\n", result);
  (void)((result > 10) && (process_number(result), true));
}

int main() {
  long long value;
  printf("Podaj liczbę: ");
  scanf("%199llu", &value);
  process_number(value);
} 
0

A kto powiedział, że liczba musi zmieścić się w long longu?? Albo mieć nie więcej niż 199 cyfr??

#include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp> 
#include <iostream>
#include <cstdlib>

int main()
{
  boost::multiprecision::cpp_int i;
  std::cin >> i;
  if(!std::cin.good() || i < 0)
    return EXIT_FAILURE;
  
  while(i >= 10)
  {
    boost::multiprecision::cpp_int j;
    while(i > 0)
    {
      j += (i % 10);
      i /= 10;
    }
    i = j;
    std::cout << i << '\n';
  }
  
  return EXIT_SUCCESS;
}
1

@Mokrowski: "Czas chyba zrobić to na szablonach liczone w trakcie kompilacji... o!"

template <size_t num>
size_t huh() {
  return num < 10 ? num : (num % 10) + huh<num / 10>();
}
0

A właściwie to

template <size_t num>
constexpr size_t huh_impl() {
  return num < 10 ? num : (num % 10) + huh_impl<num / 10>();
}

template <size_t num>
constexpr size_t huh() {
  return num < 10 ? num : huh_impl<(num % 10) + huh_impl<num / 10>()>();
}

int main () {
  const size_t num = 42;
  std::cout << huh<num>();
}
1

Nie obeszło się bez pomocy p.t. Forumowiczów co prawda, ale jest:

#include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp> 
#include <iostream>
#include <ios>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <sstream>
#include <thread>
#include <future>
#include <utility>
#include <stdexcept>
#include <exception>

void sum_of_digits(std::string::const_iterator it, std::string::const_iterator jt, 
	std::promise<boost::multiprecision::cpp_int> res)
{
	try {
		if(jt - it <= 0) {
			throw std::invalid_argument("Zero or negative range");
		}
		
		else if(jt - it == 1) {
			std::stringstream si{std::string{it, jt}}; si.exceptions(
 			std::ios_base::badbit | std::ios_base::failbit | std::ios_base::eofbit);
 		si.str(si.str()+"\n"); boost::multiprecision::cpp_int i; si >> i; if(i < 0 || i > 9)
 			throw std::logic_error("A digit is not a digit");
 		res.set_value_at_thread_exit(i);
 	}
 	
 	else if(jt - it == 2) {
			std::stringstream si{std::string{it, it+1}}; si.exceptions(
 			std::ios_base::badbit | std::ios_base::failbit | std::ios_base::eofbit);
 		si.str(si.str()+"\n"); boost::multiprecision::cpp_int i; si >> i; if(i < 0 || i > 9)
 			throw std::logic_error("A digit is not a digit");
			std::stringstream sj{std::string{jt-1, jt}}; sj.exceptions(
 			std::ios_base::badbit | std::ios_base::failbit | std::ios_base::eofbit);
 		sj.str(sj.str()+"\n"); boost::multiprecision::cpp_int j; sj >> j; if(j < 0 || j > 9)
 			throw std::logic_error("A digit is not a digit");
 		res.set_value_at_thread_exit(i+j);
 	}
 	
 	else if(jt - it > 2) {
 		std::promise<boost::multiprecision::cpp_int> leftmost_range; 
 		std::promise<boost::multiprecision::cpp_int> rightmost_range;
 		auto lrf = leftmost_range.get_future(); auto rrf = rightmost_range.get_future();
 		std::thread lrt(sum_of_digits, it, it + (jt - it) / 2, std::move(leftmost_range));
 		std::thread rrt(sum_of_digits, it + (jt - it) / 2, jt, std::move(rightmost_range));
 		if(!lrf.valid()) throw std::future_error(std::future_errc::no_state); lrf.wait();
 		if(!rrf.valid()) throw std::future_error(std::future_errc::no_state); rrf.wait();
 		lrt.join(); rrt.join();
 		if(!lrf.valid() || !rrf.valid()) throw std::future_error(std::future_errc::no_state);
 		res.set_value_at_thread_exit(lrf.get() + rrf.get());
 		return;
 	}
 	
 	else throw std::logic_error("Exclusive conditions not exclusive");
 } catch(...) {
 	res.set_exception_at_thread_exit(std::current_exception());
 }
}
 
int main()
{
	std::ios_base::sync_with_stdio(false);
	std::cin.tie(nullptr);
	std::cin.exceptions(
		std::ios_base::badbit | std::ios_base::failbit | std::ios_base::eofbit);
	std::cout.exceptions(
		std::ios_base::badbit | std::ios_base::failbit | std::ios_base::eofbit);
	
 boost::multiprecision::cpp_int i; std::cin >> i;
 if (i < 0) std::cin.setstate(std::ios_base::failbit);
 
 while(i >= 10) {
 	std::stringstream si; si.exceptions(
      std::ios_base::badbit | std::ios_base::failbit | std::ios_base::eofbit);
 	si << std::noshowpos << std::noshowbase << std::dec << std::setw(0) << i;
 	auto str = si.str();
 	std::promise<boost::multiprecision::cpp_int> pr; auto fut = pr.get_future();
 	std::thread thr(sum_of_digits, str.begin(), str.end(), std::move(pr));
 	if(!fut.valid()) throw std::future_error(std::future_errc::no_state); fut.wait();
 	if(!fut.valid()) throw std::future_error(std::future_errc::no_state); auto ni = fut.get();
 	thr.join();
 	if(!(ni < i)) throw std::logic_error("Infinite loop");
 	i = ni;
 	std::cout << i << '\n';
 }
 
 return EXIT_SUCCESS;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1