Wyświetlenie obrazka i tekstu na przycisku (jednocześnie)

0

Hej! Próbuję (w MS Visual Studio 2010 Professional) w C++ (WinAPI) wyświetlić przycisk, który zawiera obrazek i tekst jednocześnie. Niestety jak uda mi się wyświetlić obrazek to nie ma tekstu. Albo jest sam tekst. Właściwości przycisku ustawiłem wg dokumentacji.
https://msdn.microsoft.com/pl[...]op/bb761822%28v=vs.85%29.aspx
Projekt jest biblioteką DLL.

W procedurze dialogowej:
HWND hKontrolkaUchwyt = NULL;

W case WM_INITDIALOG:

   HANDLE hBmp;

    hBmp = LoadBitmap(HInstacjaBibliotekiDLL, MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP_OBRAZEK));
    //hBmp = LoadImage(HInstacjaBibliotekiDLL, MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP_OBRAZEK), IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_DEFAULTCOLOR);

  if(hBmp)
     {
      //MessageBox(hDlg, "hBmp OK! ", "Informacja", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
      hKontrolkaUchwyt = GetDlgItem(hDlg, IDC_BUTTON_LOGOWANIE);
      SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_BUTTON_LOGOWANIE, BM_SETIMAGE, (WPARAM)IMAGE_BITMAP, (LPARAM)hBmp);
     }

Plik zasobów jest utworzony w edytorze zasobów w MS Visual.

Myślałem, że to kwestia tzw. manifestu... Dodałem manifest:

#pragma comment(linker,"\"/manifestdependency:type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"") 

Nic to nie zmienia...
:-(

0

Tu jest tabelka kiedy jest ikonka, kiedy tekst, a kiedy oba.

0

Tak też zrobiłem.
BS_ICON or BS_BITMAP Set? NO
BM_SETIMAGE Called? YES
Result: Show icon and text.

Fragment pliku RC.
Nie mam ustawionego BS_ICON an BS_BITMAP


IDD_DIALOG_OKNOGLOWNE DIALOGEX 0, 0, 319, 168
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Logowanie"
FONT 9, "Microsoft Sans Serif", 400, 0, 0xEE
BEGIN
  PUSHBUTTON   "Logowanie",IDC_BUTTON_LOGOWANIE,84,17,170,29,BS_CENTER

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0