Jak przesłać text z funkcji poza klasą w której jest pole tekstowe do niego

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-09 19:51
0

Wpisuje w metodzie obiektu (button):

textBox1->AppendText("test");

i wypisuje mi tekst test.

Mam funkcje poza tą klasą z której chciałbym przekazać jakąś zmienną tekstową bezpośrednio do textBox1 i wyświetlić jakiś tekst, nie wiem jak to zrobić.

Wstawienie w podanej funkcji tego nie działa:

MySqlProject::MyForm form2;
    form2.textBox1->AppendText("123456");

Funkcja ta nie znajduje się w żadnej klasie itp...

edytowany 2x, ostatnio: alien1983, 2015-01-09 19:53

Pozostało 580 znaków

2015-01-09 20:29
0

Więc musisz do niej przekazać poprzez parametr referencje/wskaźnik do właściwego obiektu MyForm


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 11:18
0

Nie wiem jak to zrobić poniższy kod nie działa:

 MySqlProject::MyForm ^ p_MySqlProject = gcnew MySqlProject::MyForm;
    p_MySqlProject->textBox1->AppendText("test");

edytor widzi obiekty ale kompilator wywala błędy:

c:\users\alien1983\documents\visual studio 2013\projects\mysql project\mysql project\sqlpo.h(86): error C2653: 'MySqlProject' : is not a class or namespace name
c:\users\alien1983\documents\visual studio 2013\projects\mysql project\mysql project\sqlpo.h(86): error C2065: 'MyForm' : undeclared identifier
c:\users\alien1983\documents\visual studio 2013\projects\mysql project\mysql project\sqlpo.h(86): error C2065: 'p_MySqlProject' : undeclared identifier
c:\users\alien1983\documents\visual studio 2013\projects\mysql project\mysql project\sqlpo.h(86): error C2061: syntax error : identifier 'MyForm'
c:\users\alien1983\documents\visual studio 2013\projects\mysql project\mysql project\sqlpo.h(87): error C2065: 'p_MySqlProject' : undeclared identifier
c:\users\alien1983\documents\visual studio 2013\projects\mysql project\mysql project\sqlpo.h(87): error C2227: left of '->textBox1' must point to class/struct/union/generic type

Gdzieś wyczytałem aby zrobić uchwyt do obiektu.

Funkcje visualne znajdują się w pliku: MyForm.h

Natomiast funkcja w której chcę zrobić uchwyt w pliku sqlpo.h

plik MyForm.h:

#pragma once
#include "sqlpo.h"

namespace MySqlProject {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  /// <summary>
  /// Summary for MyForm
  /// </summary>
  public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    MyForm(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~MyForm()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Button^ SQLbtn;
  public: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button2;
  protected:

  protected:

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      this->SQLbtn = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->SuspendLayout();
      // 
      // SQLbtn
      // 
      this->SQLbtn->Location = System::Drawing::Point(197, 12);
      this->SQLbtn->Name = L"SQLbtn";
      this->SQLbtn->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
      this->SQLbtn->TabIndex = 0;
      this->SQLbtn->Text = L"button1";
      this->SQLbtn->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->SQLbtn->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::SQLbtn_Click);
      // 
      // textBox1
      // 
      this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(-1, 119);
      this->textBox1->Multiline = true;
      this->textBox1->Name = L"textBox1";
      this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(286, 147);
      this->textBox1->TabIndex = 1;
      // 
      // button2
      // 
      this->button2->Location = System::Drawing::Point(197, 90);
      this->button2->Name = L"button2";
      this->button2->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
      this->button2->TabIndex = 2;
      this->button2->Text = L"button2";
      this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::button2_Click);
      // 
      // MyForm
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 261);
      this->Controls->Add(this->button2);
      this->Controls->Add(this->textBox1);
      this->Controls->Add(this->SQLbtn);
      this->Name = L"MyForm";
      this->Text = L"MyForm";
      this->ResumeLayout(false);
      this->PerformLayout();

    }
#pragma endregion
  private: System::Void SQLbtn_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    textBox1->AppendText("Hello Word! \n");
    //setlocale(LC_ALL, "Polish_Poland.OCP");
    //string q1 = maino();
    //textBox1->AppendText(gcnew String(q1.c_str()));
    //char ^q1 = maino();
    string w = sqlQuery();
    //textBox1->AppendText(gcnew String(w));
    textBox1->AppendText(gcnew String(w.c_str()));

  }
  private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    ST element_0;
    ST element_1;
    ST element_2;
    element_0.nik = "alien0";
    element_0.haslo = "0";
    element_1.nik = "alien1";
    element_1.haslo = "1";
    element_2.nik = "alien2";
    element_2.haslo = "2";

    element_0.push_back(&element_1);
    element_1.push_back(&element_2);
    ST * node = &element_0;
    while (node = node->next) {
      textBox1->AppendText(gcnew String(node->haslo.c_str()));
    }
    while (node = node->prev) {
      textBox1->AppendText(gcnew String(node->haslo.c_str()));
    }
    //textBox1->AppendText(gcnew String(POS1[0].nik.c_str()));

  }
  };
}

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 12:10
0
void FunkcjaSqlPo(MySqlProject::MyForm ^p_MySqlProject)
{
  p_MySqlProject->textBox1->AppendText("test");
}

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 13:31
1

Nie powinieneś tak bezpośrednio grzebać po kontrolkach innej formy. Stwórz publiczną metodę w formie 2 i ją wywołuj.

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 18:49
0

Dzięki z podpowiedzi;)

 void FunkcjaSqlPo(MySqlProject::MyForm ^p_MySqlProject)
    {
      p_MySqlProject->textBox1->AppendText("test");
      p_MySqlProject->button2->Click;
    }

Dlaczego ta linia nie działa?

p_MySqlProject->button2->Click;

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 18:50

Ponieważ Click jest metodą.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-12 04:46
0

Teraz mam inny problemik, mam 3 pliki : sqlpo.h i MyForm.h + Source.cpp

funkcje i metody w plikach : sqlpo.h i MyForm.h odwołują się wzajemnie do siebie i problem jest w tym że odwołują się jeszcze do niezdeklarowanych zasobów.

Ogólnie zdeklarowanie nagłówków powinno pomóc w tej sytuacji (chyba). ??

MyForm.h - funkcje wizualne (obsługa okienek, c++/cli)
sqlpo.h - funkcje natywne (c++, obsługa bazy)

Problem , że "tymczasowo" potrzebny mi jest na bieżąco podgląd danych w różnych miejscach funkcji w tym pliku"sqlpo.h", aby się zorientować co gdzie jest (np.wartości zmiennych);

Ale na razie nie mogę podpiąć metod to wykonujących z powodów podanych powyżej...

W Delphi wrzucałem w takiej sytuacji ShowMessage; W celu sprawdzenia zmiennych w danym momencie.

Chyba, że visual studio ma jakąś opcje podglądu zmiennych na bieżąco itp.

#pragma once
include "sqlpo.h"

includuje funkcje

void FunkcjaSqlPo(MySqlProject::MyForm ^p_MySqlProject, System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
  p_MySqlProject->textBox1->AppendText("test");
  p_MySqlProject->SQLbtn_Click(sender, e);
/* W tym miejscu jeszcze visualne kontrolki nie są załadowane */
}

Ewentualnie może da się ładować do jakiegoś bufora wartości z natywnego c++ a potem odczytywać przez kontrolki c++/cli?

edytowany 5x, ostatnio: alien1983, 2015-01-12 04:58

Pozostało 580 znaków

2015-01-12 09:17
0

http://msdn.microsoft.com/pl-[...]mp;cs-lang=cpp#code-snippet-1


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0