biblioteka Sdl

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-21 18:15
quanti1
0

Witam, mam problem ze skompilowaniem kodu prostej gry na Sdl, może ktoś mnie naprowadzić na przyczynę tych błędów?
user image
Z góry dzięki.

Pozostało 580 znaków

2014-12-21 18:19
1

Z tego widać że mylisz obiekty ze wskaźnikiem na obiekty oraz nie umiesz poprawnie dołączyć plików nagłówkowych.
Jak chcesz więcej informacji to zgłoś się na forum wróżbitów lub podaj kod.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-12-21 18:52
quanti1
0

paddle.h

 #include <SDL.h>
#ifndef PADDLE_H
#define PADDLE_H

class paddle{
  SDL_Rect box;
  SDL_Surface* image;
  int yvel;
  int point;
  public:
  paddle(SDL_Surface* img,int x,int y,int w,int h,int yVel);
  ~paddle();
  SDL_Rect* getRect();
  void moveUp();
  void moveDown();
  void show();
  void incpoint();
  void setBack(int x,int y,int w,int h,int yVel);
  int getPoints();
};

#endif

paddle.cpp

#include "paddle.h"

paddle::paddle(SDL_Surface* img,int x,int y,int w,int h,int yVel)
{
  box.x=x;
  box.y=y;
  box.w=w;
  box.h=h;
  image=img;
  yvel=yVel;
  point=0;
}

paddle::~paddle()
{
  SDL_FreeSurface(image);
}

void paddle::moveUp()
{
  if(box.y>0)
    box.y-=yvel;
}

void paddle::moveDown()
{
  if(box.y+box.h<SDL_GetVideoSurface()->clip_rect.h)
    box.y+=yvel;
}

void paddle::show()
{
  SDL_BlitSurface(image,NULL,SDL_GetVideoSurface(),&box);
}

SDL_Rect* paddle::getRect()
{
  return &box;
}

void paddle::incpoint()
{
  point++;
}

void paddle::setBack(int x,int y,int w,int h,int yVel)
{
  box.x=x;
  box.y=y;
  box.w=w;
  box.h=h;
  yvel=yVel;
}

int paddle::getPoints()
{
  return point;
}

ball.h

#include <SDL.h>
#include <SDL_mixer.h>
#ifndef BALL_H
#define BALL_H

class ball{
  int xvel,yvel;
  SDL_Surface* image;
  SDL_Rect box;
  bool collision(SDL_Rect* rec1,SDL_Rect* rec2);
  public:
  ball(SDL_Surface* img,int x,int y,int w,int h,int xVel,int yVel);
  ~ball();
  void show();
  void move(SDL_Rect* player1,SDL_Rect* player2,Mix_Chunk*);
  int isOut();
  void setBack(int x,int y,int w,int h,int xVel,int yVel);
};

#endif 

ball.cpp

 #include "ball.h"

ball::ball(SDL_Surface* img,int x,int y,int w,int h,int xVel,int yVel)
{
  image=img;
  box.x=x;
  box.y=y;
  box.w=w;
  box.h=h;
  xvel=xVel;
  yvel=yVel;
}

ball::~ball()
{
  SDL_FreeSurface(image);
}

void ball::show()
{
  SDL_BlitSurface(image,NULL,SDL_GetVideoSurface(),&box);
}

void ball::move(SDL_Rect* player1,SDL_Rect* player2,Mix_Chunk* effect)
{
  box.x+=xvel;
  box.y+=yvel;
  if(box.y<=0)
    yvel=-yvel;
  if(box.y+box.h>=SDL_GetVideoSurface()->clip_rect.h)
    yvel=-yvel;
  if(collision(&box,player1))
  {
    Mix_PlayChannel(-1,effect,0);
    if(box.x+3<player1->x+player1->w)
      yvel=-yvel;
    else
      xvel=-xvel;
  }
  if(collision(&box,player2))
  {
    Mix_PlayChannel(-1,effect,0);
    if(box.x+box.w-3 > player2->x)
      yvel=-yvel;
    else
      xvel=-xvel;

  }
}

bool ball::collision(SDL_Rect* rec1,SDL_Rect* rec2)
{
  if(rec1->y >= rec2->y + rec2->h)
    return 0;
  if(rec1->x >= rec2->x + rec2->w)
    return 0;
  if(rec1->y + rec1->h <= rec2->y)
    return 0;
  if(rec1->x + rec1->w <= rec2->x)
    return 0;
  return 1;
}

int ball::isOut()
{
  if(box.x<=0)
    return 1;
  if(box.x>=SDL_GetVideoSurface()->clip_rect.w)
    return 2;
  return 0;
}

void ball::setBack(int x,int y,int w,int h,int xVel,int yVel)
{
  box.x=x;
  box.y=y;
  box.w=w;
  box.h=h;
  xvel=xVel;
  yvel=yVel;
}

main.cpp

#include <SDL.h>
#include <iostream>
#include <SDL_ttf.h>
#include <SDL_mixer.h>
#include "ball.h"
#include "paddle.h"

SDL_Surface* load_image(const char* c,Uint32 colorkey=0)
{
  SDL_Surface* tmp=SDL_LoadBMP(c);
  if(colorkey!=0)
  {
    SDL_SetColorKey(tmp,SDL_SRCCOLORKEY,colorkey);
  }
  return tmp;
}

int main(int argc,char* argv[])
{
  SDL_Surface* screen,*icon;
  const int width=640;
  const int FPS=30;
  const int height=480;
  screen=SDL_SetVideoMode(width,height,32,SDL_SWSURFACE);
  icon=load_image("icon.bmp");
  SDL_WM_SetIcon(icon,NULL);
  SDL_WM_SetCaption("Pong game",NULL);
  TTF_Font* font;
  TTF_Init();
  Mix_OpenAudio(22050,MIX_DEFAULT_FORMAT,2,4096);
  Mix_Music* music;
  Mix_Chunk* effect;
  music=Mix_LoadMUS("Hackbeat.wav");
  effect=Mix_LoadWAV("bassdrum1.wav");
  Mix_PlayMusic(music,-1);
  font=TTF_OpenFont("air.ttf",20);
  SDL_Color color = {0,0,0};
  SDL_Event event;
  Uint32 start;
  bool running=true;
  bool arr[4] = {0,0,0,0};
  paddle player1(load_image("paddle.bmp"),0,225,10,50,3);
  paddle player2(load_image("paddle.bmp"),width-10,225,10,50,3);
  ball ball1(load_image("ball.bmp",SDL_MapRGB(screen->format,0x00,0xff,0xff)),320,240,20,20,3,3);
  while(running)
  {
    start=SDL_GetTicks();

    while(SDL_PollEvent(&event))
    {
      switch(event.type)
      {
        case SDL_QUIT:
          running=false;
          break;
        case SDL_KEYDOWN:
          switch(event.key.keysym.sym)
          {
            case SDLK_UP:
              arr[0]=1;
              break;
            case SDLK_DOWN:
              arr[1]=1;
              break;

            case SDLK_w:
              arr[2]=1;
              break;
            case SDLK_s:
              arr[3]=1;
              break;
          }
          break;
        case SDL_KEYUP:
          switch(event.key.keysym.sym)
          {
            case SDLK_UP:
              arr[0]=0;
              break;
            case SDLK_DOWN:
              arr[1]=0;
              break;

            case SDLK_w:
              arr[2]=0;
              break;
            case SDLK_s:
              arr[3]=0;
              break;
          }
          break;
      }
    }

    if(arr[0])
      player2.moveUp();
    else if(arr[1])
      player2.moveDown();
    if(arr[2])
      player1.moveUp();
    else if(arr[3])
      player1.moveDown();
    ball1.move(player1.getRect(),player2.getRect(),effect);
    switch(ball1.isOut())
    {
      case 1:
        player2.incpoint();
        player1.setBack(0,225,10,50,3);
        player2.setBack(width-10,225,10,50,3);
        ball1.setBack(320,240,20,20,3,3);
        break;
      case 2:
        player1.incpoint();
        player1.setBack(0,225,10,50,3);
        player2.setBack(width-10,225,10,50,3);
        ball1.setBack(320,240,20,20,3,3);
        break;
    }

    SDL_FillRect(screen,&screen->clip_rect,SDL_MapRGB(screen->format,0xff,0xff,0xff));
    player1.show();
    player2.show();
    ball1.show();

    char c[5];
    SDL_Rect tmp = {10,0};
    sprintf(c,"%d",player1.getPoints());
    SDL_Surface* text=TTF_RenderText_Solid(font,c,color);
    SDL_BlitSurface(text,NULL,screen,&tmp);

    tmp.x=width-40;
    sprintf(c,"%d",player2.getPoints());
    text=TTF_RenderText_Solid(font,c,color);
    SDL_BlitSurface(text,NULL,screen,&tmp);
    SDL_FreeSurface(text);

    SDL_Flip(screen);

    if(1000/FPS>(SDL_GetTicks()-start))
      SDL_Delay(1000/FPS-(SDL_GetTicks()-start));
  }

  SDL_FreeSurface(icon);
  Mix_FreeMusic(music);
  Mix_FreeChunk(effect);
  Mix_CloseAudio();
  TTF_CloseFont(font);
  TTF_Quit();
  SDL_Quit();
} 

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0