Mierzenie czasu w WinAPI

0

Witam

Mam taki problem, otóż tworzę programik do rysowania i potrzebuję mierzyć czas rysowania: od naciśnięcia przycisku myszy do jego puszczenia.
Kombinuję z QueryPerformanceCounter, jednak nie działa mi taka sytuacja (skopiowałem tylko te główne linijki żeby pokazać o co mi chodzi :) ):

LARGE_INTEGER clockFrequency;
LARGE_INTEGER start_time;
LARGE_INTEGER end_time;
LARGE_INTEGER delta;

case WM_LBUTTONDOWN:
if (QueryPerformanceFrequency(&clockFrequency))
      QueryPerformanceCounter(&start_time);

case WM_MOUSEMOVE:
//tam rysuje się, wyświetlane jest na bieżąco położenie kursora itp.

case WM_LBUTTONUP:
QueryPerformanceCounter(&end_time);

delta.QuadPart = end_time.QuadPart - start_time.QuadPart;
deltaSeconds = ((float)delta.QuadPart) / clockFrequency.QuadPart;

sprintf_s(wynik, "czas: %.2f",deltaSeconds);
TextOut(hdc, 10, 100, wynik, strlen(wynik));

Zwraca mi za każdym razem '-1'. Dla testów przeniosłem i start i end w jedno miejsce, np do WM_LBUTTONUP, dałem start, Sleep(100) i end i wyświetliłem wynik to działało pięknie. Mógłby ktoś doradzić czy jest możliwość zrobienia takiego czegoś jak ja kombinuję?

0

Kod wygląda w porządku. Pokaż więcej, w jakiejś minimalnej całości dającej się skompilować. Coś innego musi być nie tak.

0

Załączę cały kod może:


#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <tchar.h>
#include <math.h>
#include <CommCtrl.h>
//#include "funkcje.h"

struct wsp
{
  int x;
  int y;
  bool isin;
};

void prostokat_1(HDC hDC) //rysowanie prostokąta
{
  HPEN czerw, ziel, pudelko;
  czerw = CreatePen(PS_SOLID, 1, 0x0000FF);
  ziel = CreatePen(PS_SOLID, 1, 0x00FF00);
  MoveToEx(hDC, 400, 200, NULL);
  LineTo(hDC, 600, 200);
  pudelko = (HPEN)SelectObject(hDC, czerw);
  LineTo(hDC, 600, 250);
  SelectObject(hDC, pudelko);
  LineTo(hDC, 400, 250);
  SelectObject(hDC, ziel);
  LineTo(hDC, 400, 200);
  DeleteObject(ziel);
  DeleteObject(czerw);
};

void czysc(wsp tab[], int n) //czyszczenie tablicy
{
  int k = 0;
  for (k; k < n; k++)
  {
    tab[k].x = 0;
    tab[k].y = 0;
    tab[k].isin = 0;
  }
};

int sprawdz_p1(wsp tab[], int i) //sprawdzanie czy udało się pokonać tunel
{
  int k;
  int j;
  int licznik = 0;
  int roznica = 0;
  int wynik = 0;
  bool full;

  for (k = 0; k < i; k++)
  {
    full = 0;
    if (tab[k].x >= 398 && tab[k].x <= 402 && tab[k].y >= 200 && tab[k].y <= 250)
    {
      for (j = k; j < i; j++)
        if (tab[j].x >= 598 && tab[j].x <= 602 && tab[j].y >= 200 && tab[j].y <= 250)
        {
          full = 1;
          break;
        }
    }

    if (full == 1)
    {
      for (int l = k; l <= j; l++)
      {
        if (tab[l].y >= 200 && tab[l].y <= 250)
        {
          tab[l].isin = 1;
          licznik++;
        }
      }
      roznica = j - k;
      wynik = (licznik * 100) / roznica;
      break;
    }
  }

  return wynik;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
{
  static TCHAR szAppName[] = TEXT("Connect");
  HWND     hwnd;
  MSG     msg;
  WNDCLASS   wndclass;

  wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wndclass.lpfnWndProc = WndProc;
  wndclass.cbClsExtra = 0;
  wndclass.cbWndExtra = 0;
  wndclass.hInstance = hInstance;
  wndclass.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wndclass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  wndclass.lpszMenuName = NULL;
  wndclass.lpszClassName = szAppName;

  if (!RegisterClass(&wndclass))
  {
    MessageBox(NULL, TEXT("Program requires Windows NT!"),
      szAppName, MB_ICONERROR);
    return 0;
  }

  hwnd = CreateWindow(szAppName, TEXT("Przechodzenie tunelu"),
    WS_OVERLAPPEDWINDOW,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
    NULL, NULL, hInstance, NULL);

  ShowWindow(hwnd, iCmdShow);
  UpdateWindow(hwnd);

  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }

  return (int)msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{

  static int iCount, iPrevX, iPrevY;
  HDC hdc;
  PAINTSTRUCT ps;
  RECT rect;

  char wynik[100] = "";
  char dane[100] = "";
  char intro[100] = "";
  static int i = 0;
  static wsp tab[1000];
  int wyn;
  float deltaSeconds;

  LARGE_INTEGER clockFrequency;
  LARGE_INTEGER start_time;
  LARGE_INTEGER end_time;
  LARGE_INTEGER delta;

  switch (message)
  {
  case WM_LBUTTONDOWN:

    i = 0;
    iCount = 0;
    iPrevX = LOWORD(lParam);
    iPrevY = HIWORD(lParam);
    InvalidateRect(hwnd, &rect, TRUE);

    if (QueryPerformanceFrequency(&clockFrequency)) //w tym miejscu startuję mierzenie czasu
      QueryPerformanceCounter(&start_time);

    return 0;
  case WM_MOUSEMOVE:
    if (wParam & MK_LBUTTON)
    {
      hdc = GetDC(hwnd);
      MoveToEx(hdc, iPrevX, iPrevY, NULL);
      LineTo(hdc, LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));
      iPrevX = LOWORD(lParam);
      iPrevY = HIWORD(lParam);

      char info[100] = "";
      sprintf_s(info, "Mouse position");
      TextOut(hdc, 1000, 3, info, strlen(info));
      sprintf_s(info, "x: %i  y: %i i: %i", iPrevX, iPrevY, i);
      TextOut(hdc, 1000, 20, info, strlen(info));

      tab[i].x = iPrevX;
      tab[i].y = iPrevY;
      i++;

      ReleaseDC(hwnd, hdc);
    }
    return 0;

  case WM_LBUTTONUP:
    QueryPerformanceCounter(&end_time); //tutaj kończę
    GetClientRect(hwnd, &rect);
    hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
    InvalidateRect(hwnd, NULL, FALSE);

    //QueryPerformanceCounter(&start_time);
    //Sleep(1000);

    delta.QuadPart = end_time.QuadPart - start_time.QuadPart;
    deltaSeconds = ((float)delta.QuadPart) / clockFrequency.QuadPart; //wyliczam wartość

    sprintf_s(wynik, "czas: %.2f",deltaSeconds);
    TextOut(hdc, 10, 100, wynik, strlen(wynik)); //wypisuję

    wyn = sprawdz_p1(tab, i - 1);
    if (wyn == 0)
    {
      sprintf_s(wynik, "Nie udało ci się pokonać tunelu, spróbuj jeszcze raz.");
      TextOut(hdc, 3, 40, wynik, strlen(wynik));
    }
    else
    {
      sprintf_s(wynik, "Skutecznosc: %i %%", wyn);
      TextOut(hdc, 3, 40, wynik, strlen(wynik));
    }
    czysc(tab, 1000);
    return 0;

  case WM_PAINT:
    GetClientRect(hwnd, &rect);
    hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
    sprintf_s(intro, "Pokonaj tunel, przechodząc najpierw przez zieloną, a kończąc za czerwoną linią");
    TextOut(hdc, 3, 3, intro, strlen(intro));
    prostokat_1(hdc);
    InvalidateRect(hwnd, &rect, FALSE);
    EndPaint(hwnd, &ps);
    return 0;

  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    return 0;

  case WM_ACTIVATE:
    GetClientRect(hwnd, &rect);
    hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
    InvalidateRect(hwnd, &rect, FALSE);
    EndPaint(hwnd, &ps);
    return 0;
  }
  return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);

}
1

Daję głowę, że zawartość zmiennych clockFrequency i start_time przepada tuż po wyjściu z obsługi WM_LBUTTONDOWN. Przerób je na satic.
clockFrequency wystarczy zainicjować raz.

0

Pomogło, śmiga, wielkie dzięki @sapero :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0