Zmiana rozmiaru czcionki w kontrolce Edit/Static

0

Jak w temacie załączam mój kod, który nie funkcjonuje jak powinien. (sorry za spagetti code)
Odwiedziłem kilka stronek, no i z ich odpowiedzi próbowałem jakoś rozwiązać problem. (wydaje mi się że problem leży bardziej w logice programu niż w samym kodzie, być może odświeżając zmieniam ponownie czcionkę, pragnę zaznaczyć że Edit/Static ma się odrysowywać co sekundę)

#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

//===================================================
//GLOBAL VARIABLE
//===================================================
HINSTANCE main_hinst;
MSG main_msg;
HWND main_hwnd;
HWND main_editbox;
HFONT main_font;// = CreateFont(-17,0,0,0,FW_NORMAL,0,0,0,DEFAULT_CHARSET,OUT_DEFAULT_PRECIS,CLIP_DEFAULT_PRECIS,DEFAULT_QUALITY,FF_DONTCARE,"Courier New");
HFONT tmp_font;
HDC main_hdc;

char s_time[9];

RECT screen_rect;

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)
  {
    case WM_CREATE:
    {
      GetTimeFormat(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, TIME_FORCE24HOURFORMAT, NULL, "hh':'mm':'ss", s_time, 9);
      //=========================================
      LOGFONT lf;
      tmp_font = (HFONT)SendMessage(main_editbox, WM_GETFONT, 0, 0);
      if(main_hdc = GetDC(main_editbox))
        {
          if (tmp_font == NULL)
          {
            tmp_font = (HFONT)GetStockObject(SYSTEM_FONT);
            GetObject(tmp_font, sizeof(LOGFONT),&lf);
            lf.lfQuality = DEFAULT_QUALITY;
            lf.lfWidth = 0;
          }
          else
          {
            GetObject(tmp_font, sizeof(LOGFONT),&lf);
            int dpi = GetDeviceCaps(main_hdc, LOGPIXELSY);
            lf.lfHeight = -MulDiv(20, dpi, dpi);
            //lf.lfHeight = -MulDiv(20, GetDeviceCaps(main_hdc, LOGPIXELSY), 72);
            main_font = CreateFontIndirect(&lf);
            SendMessage(main_editbox, WM_SETFONT, (WPARAM)main_font, MAKELPARAM(TRUE,0));
          }
        }
      //SendMessage(main_editbox,WM_SETFONT,(WPARAM)main_font,MAKELPARAM(TRUE, 0));
      break;
    }
    case WM_PAINT:
    {
      SendMessage(main_editbox, WM_SETTEXT, 9, (LPARAM)s_time);
      Sleep(1000);
      break;
    }
    case WM_DESTROY:
    {
      ReleaseDC(main_editbox, main_hdc);
      DeleteObject(main_font);
      PostQuitMessage(0);
      return 0;
    }
  }
  RedrawWindow(main_hwnd, NULL, NULL, RDW_INTERNALPAINT|RDW_ALLCHILDREN);
  return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
}

int CALLBACK WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  WNDCLASS main_wc;
  const char *AppName = "Manor Timer";

  memset(&main_wc,0,sizeof(WNDCLASS));
  main_wc.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  main_wc.lpfnWndProc  = WndProc;
  main_wc.hInstance   = main_hinst;
  main_wc.hIcon     = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  main_wc.hCursor    = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  main_wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;
  main_wc.lpszMenuName = NULL;
  main_wc.lpszClassName = AppName;

  if (!RegisterClass (&main_wc))
  {
    MessageBox (NULL , "This program requires Windows NT!", "Manor Timer", MB_ICONERROR);
    return 0;
  }

  main_hwnd = CreateWindow (AppName,           // window class name
               TEXT ("Manor Timer"), // window caption
               WS_BORDER|WS_POPUP,     // window style
               CW_USEDEFAULT,        // initial x position
               CW_USEDEFAULT,        // initial y position
               110,             // initial x size
               50,             // initial y size
               HWND_DESKTOP,         // parent window handle
               NULL,             // window menu handle
               main_hinst,          // program instance handle
               NULL);            // creation parameters

  main_editbox = CreateWindow("EDIT", s_time, WS_CHILD|WS_VISIBLE, 5, 5, 100, 40, main_hwnd, 0, main_hinst, 0);

  ShowWindow(main_hwnd, SW_SHOW);
  UpdateWindow(main_hwnd);

  while(GetMessage(&main_msg, NULL, 0, 0))
  {
    GetTimeFormat(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, TIME_FORCE24HOURFORMAT, NULL, "hh':'mm':'ss", s_time, 9);
    TranslateMessage (&main_msg);
    DispatchMessage (&main_msg);
  }
  return main_msg.wParam ;
}
0

Jest dużo błędów wynikających zapewne z copy-paste nie całkiem poprawnych kawałków, i z nieczytania dokumentacji.

main_wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;

Powinno być (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1).

MessageBox (NULL , "This program requires Windows NT!", "Manor Timer", MB_ICONERROR);

No co ty nie powiesz ;-)
Sprawdzanie wyniku RegisterClass() można pominąć, bo po pierwsze, nie ma powodu by się nie udało, a po drugie, jeśli się nie uda, to potem się nie uda CreateWindow, więc i tak będziesz wiedział.
A właśnie przydałoby się sprawdzanie wyniku CreateWindow, którego nie masz.

HWND_DESKTOP,         // parent window handle

Nie wolno dawać HWND_DESKTOP jako parent window. Jeśli nie chcesz parenta to dajesz NULL.

GetTimeFormat(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, TIME_FORCE24HOURFORMAT, NULL, "hh':'mm':'ss", s_time, 9);

Wywal to z pętli komunikatów. Zrób timer z okresem co sekundę i w nim odrysowuj czas.

RedrawWindow(main_hwnd, NULL, NULL, RDW_INTERNALPAINT|RDW_ALLCHILDREN);

Wywal to z WndProc :-(

0

Ten kod jest niechlujny (tzn nie wiem gdzie mogę dawać funkcje zarządzające oknem czy w WndProc, czy może w pętli komunikatów)... trochę zabolało to copy-paste... tylko część odpowiadającą za zmianę czcionki, która nie działa byłem zmuszony skopiować...
Natomiast nigdzie w opisie funkcji CreateWindow() nie znalazłem informacji, że nie wolno podawać uchwytu pulpitu, ale domniemam, że Pana uwagi oparte są na długoletnim doświadczeniu, dziękuję za krytykę

0
    case WM_PAINT:
    {
      SendMessage(main_editbox, WM_SETTEXT, 9, (LPARAM)s_time);
      Sleep(1000);
      break;
    }

"zalagujesz" sobie odrysowywanie calego interfejsu ..

0

Polecam użycie jakiegoś pomocniczego frameworka do klepania tych okienek w winapi. Poniżej przykład użycia Windows Template Library. Jest to taka bardzo lekka wersja MFC zbudowana na ATL.

Link do najnowszej wersji: http://sourceforge.net/projec[...]2085/wtl81_12085.zip/download
Nie trzeba niczego z niczym linkować, WTL to same nagłówki. Rozwijane przez Microsoft, stosowane np. przez Google w Chrome na Windows.

#include <Windows.h>
#include <atlbase.h>
#include <atlapp.h>
#include <atlctrls.h>
#include <atlcrack.h>

#include <memory>

typedef CWinTraits<WS_OVERLAPPED | WS_SYSMENU, WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW> MainFormWindowTraits;

class MainForm : public CWindowImpl<MainForm, CWindow, MainFormWindowTraits>
{
  BEGIN_MSG_MAP(MainForm)
    MSG_WM_CREATE(OnCreate)
    MSG_WM_CLOSE(OnClose)
    MSG_WM_DESTROY(OnDestroy)
    MSG_WM_CTLCOLORSTATIC(OnCtlColorStatic)
    MSG_WM_ERASEBKGND(OnBackgroundPaint)
    MSG_WM_TIMER(OnTimer)
  END_MSG_MAP()

  CBrush _backgroundBrush;

  CStatic _static;
  CFont _staticFont;

  int OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
  {
    _backgroundBrush.CreateSolidBrush(RGB(87, 184, 240));

    _staticFont.CreateFont(-MulDiv(50, GetDeviceCaps(CDC(GetDC()), LOGPIXELSY), 72), 0, 0, 0, FW_DONTCARE, FALSE, FALSE, FALSE,
      DEFAULT_CHARSET, OUT_OUTLINE_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, ANTIALIASED_QUALITY, VARIABLE_PITCH, L"MS Shell Dlg 2");

    RECT rect;
    GetClientRect(&rect);
    _static.Create(m_hWnd, rect, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_CENTER | SS_CENTERIMAGE, WS_EX_TRANSPARENT);
    _static.SetWindowText(L"Test");
    _static.SetFont(_staticFont);

    SetTimer(NULL, 1000, NULL);

    UpdateTime();

    return 0;
  }

  void OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  {
    UpdateTime();
  }

  void UpdateTime()
  {
    SYSTEMTIME time;
    GetLocalTime(&time);

    LPWSTR format = L"HH:mm:ss";

    int size = GetTimeFormatEx(LOCALE_NAME_USER_DEFAULT, LOCALE_USE_CP_ACP, &time, format, NULL, 0);
    auto text = std::unique_ptr<wchar_t[]>(new wchar_t[size]);
    GetTimeFormatEx(LOCALE_NAME_USER_DEFAULT, LOCALE_USE_CP_ACP, &time, format, text.get(), size);

    Invalidate();
    _static.SetWindowText(text.get());
  }

  HBRUSH OnCtlColorStatic(CDCHandle dc, CStatic wndStatic)
  {
    if(wndStatic.m_hWnd == _static.m_hWnd)
    {
      dc.SetTextColor(RGB(227, 78, 78));
      dc.SetBkMode(TRANSPARENT);
    }

    return reinterpret_cast<HBRUSH>(GetStockObject(NULL_BRUSH));
  }

  BOOL OnBackgroundPaint(CDCHandle dc)
  {
    RECT rect;
    GetClientRect(&rect);

    dc.FillRect(&rect, _backgroundBrush);

    return TRUE;
  }

  void OnClose()
  {
    DestroyWindow();
  }

  void OnDestroy()
  {
    PostQuitMessage(0);
  }

public:
  DECLARE_WND_CLASS(NULL)

  MainForm()
  {
    RECT rect = { 0, 0, 400, 150 };

    if(Create(NULL, rect, L"Czas") == NULL)
      throw std::exception();

    CenterWindow();
  }
};

int CALLBACK WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  std::unique_ptr<MainForm> form;

  try
  {
    form = std::unique_ptr<MainForm>(new MainForm);
    form->ShowWindow(nCmdShow);
  }
  catch(std::exception&)
  {
    MessageBox(NULL, L"Błąd", L"Błąd", MB_ICONERROR);

    return 1;
  }

  MSG message;
  while(GetMessage(&message, NULL, 0, 0) > 0)
  {
    TranslateMessage(&message);
    DispatchMessage(&message);
  }

  return message.wParam;
}

user image

0
Rev napisał(a)

auto text = std::unique_ptr<wchar_t[]>(new wchar_t[size]);

Kwestia gustu, ale można użyć też smart-pointera z ATL:

CHeapPtr<wchar_t> text(new wchar_t[size]);

albo

CHeapPtr<wchar_t> text;
text.Allocate(size);
0

Zrobiłem tak (KISS), jedyny problem, że rozmiar czcionki zmienia się po wystąpieniu komunikatu WM_TIMER (czyli po ok. 1 sekundzie), wstawienie SendMessage do WM_CREATE nic nie zmienia.

#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

//===================================================
//GLOBAL VARIABLE
//===================================================
HINSTANCE main_hinst;
MSG main_msg;
HWND main_hwnd;
HWND main_editbox;

char s_time[9];
HFONT hFont;
//===================================================

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  GetTimeFormat(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, TIME_FORCE24HOURFORMAT, NULL, "hh':'mm':'ss", s_time, 9);
  switch (message)
  {
    case WM_CREATE:
    {
      SetTimer( hwnd, 1, 1000, NULL );
      hFont = CreateFont(30,0,0,0,0,0,0,0,EASTEUROPE_CHARSET,0,0,0,0,"Verdana");
      break;
    }
    case WM_TIMER:
    {
      SendMessage(main_editbox, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
      SendMessage(main_editbox, WM_SETTEXT, 9, (LPARAM)s_time);
      break;
    }
    case WM_DESTROY:
    {
      DeleteObject(hFont);
      PostQuitMessage(0);
      return 0;
    }
  }
  return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
}

int CALLBACK WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  WNDCLASS main_wc;

  const char *AppName = "Manor Timer";
  memset(&main_wc,0,sizeof(WNDCLASS));
  main_wc.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  main_wc.lpfnWndProc  = WndProc;
  main_wc.hInstance   = main_hinst;
  main_wc.hIcon     = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  main_wc.hCursor    = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  main_wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  main_wc.lpszMenuName = NULL;
  main_wc.lpszClassName = AppName;

  RegisterClass (&main_wc);

  main_hwnd = CreateWindow (AppName,      // window class name
               TEXT ("Manor Timer"),     // window caption
               WS_SYSMENU,//WS_BORDER|WS_POPUP,   // window style
               GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)- 200,//CW_USEDEFAULT,  // initial x position
               200,             // initial y position
               145,             // initial x size
               70,              // initial y size
               HWND_DESKTOP,    // parent window handle
               NULL,            // window menu handle
               main_hinst,        // program instance handle
               NULL);           // creation parameters

  if(main_hwnd == NULL)
  {
    MessageBox (NULL , "Failed to create window", "Manor Timer", MB_ICONERROR);
    return 0;
  }
  main_editbox = CreateWindow("EDIT", s_time, WS_CHILD|WS_VISIBLE, 5, 5, 135, 55, main_hwnd, 0, main_hinst, 0);

  ShowWindow(main_hwnd, SW_SHOW);
  UpdateWindow(main_hwnd);

  while(GetMessage(&main_msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage (&main_msg);
    DispatchMessage (&main_msg);
  }
  return main_msg.wParam ;
}
0

kilka błędów:

• SendMessage do editboksa w WM_CREATE oczywiście nie działa, bo EDIT jeszcze nie istnieje.
• Niepotrzebne zmienne globalne, zwłaszcza main_msg używana tylko pod koniec funkcji WinMain.
• Nie wolno jako parenta okna dawać HWND_DESKTOP. Jeśli okno ma być głównym, dajemy NULL.
• Zmienna main_hinst jest u ciebie zawsze równa 0. Wywaliłem, zamiast niej użyłem hInstance.
• Dlaczego w ogóle czas wyświetlasz w Edicie? Od takich rzeczy jest STATIC albo własne rysowanie (TextOut) w WM_PAINT.
• GetTimeFormat przy każdym wywołaniu WndProc; po co?
• DefWindowProc przy każdym wywołaniu WndProc; powinno być w zasadzie tylko przy default:.
• Główne okno programu przy ShowWindow powinno użyć parametru nCmdShow a nie na sztywno SW_SHOW.

#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

//===================================================
//GLOBAL VARIABLES
//===================================================
HWND main_editbox;
HWND main_hwnd;
HFONT hFont;
//===================================================

void updateClock()
{
  char s_time[9];
  GetTimeFormat(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, TIME_FORCE24HOURFORMAT, NULL, "hh':'mm':'ss", s_time, 9);
  SendMessage(main_editbox, WM_SETTEXT, 9, (LPARAM)s_time);
}

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)
  {
    case WM_CREATE:
    {
      hFont = CreateFont(30,0,0,0,0,0,0,0,EASTEUROPE_CHARSET,0,0,0,0,"Verdana");
      break;
    }
    case WM_SHOWWINDOW:
    {
      if (wParam)
      {
        SendMessage(main_editbox, WM_SETFONT, (WPARAM)hFont, TRUE);
        updateClock();
        SetTimer( hwnd, 1, 1000, NULL );
      }
    }
    case WM_TIMER:
    {
      updateClock();
      break;
    }
    case WM_DESTROY:
    {
      DeleteObject(hFont);
      PostQuitMessage(0);
      break;
    }
    default:
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

int CALLBACK WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  WNDCLASS main_wc;

  const char *AppName = "Manor Timer";
  memset(&main_wc,0,sizeof(WNDCLASS));
  main_wc.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  main_wc.lpfnWndProc  = WndProc;
  main_wc.hInstance   = hInstance;
  main_wc.hIcon     = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  main_wc.hCursor    = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  main_wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  main_wc.lpszMenuName = NULL;
  main_wc.lpszClassName = AppName;

  RegisterClass (&main_wc);

  main_hwnd = CreateWindow (AppName,      // window class name
               TEXT ("Manor Timer"),     // window caption
               WS_SYSMENU,//WS_BORDER|WS_POPUP,   // window style
               GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)- 200,//CW_USEDEFAULT,  // initial x position
               200,             // initial y position
               145,             // initial x size
               70,              // initial y size
               0,            // parent window handle
               NULL,            // window menu handle
               hInstance,        // program instance handle
               NULL);           // creation parameters

  if(main_hwnd == NULL)
  {
    MessageBox (NULL , "Failed to create window", "Manor Timer", MB_ICONERROR);
    return 0;
  }
  main_editbox = CreateWindow("EDIT", NULL, WS_CHILD|WS_VISIBLE, 5, 5, 135, 55, main_hwnd, 0, hInstance, 0);

  ShowWindow(main_hwnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(main_hwnd);

  MSG main_msg;
  while(GetMessage(&main_msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage (&main_msg);
    DispatchMessage (&main_msg);
  }
  return main_msg.wParam ;
}

edit: CreateFont przeniesione z powrotem do WM_CREATE by uniknąć wycieku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0