Witam. udało mi się dodać aktualną datę i czas do pobranej ramki z kamery oraz wyświetlić ją w pictureBox. jednak gdy próbuję zapisać sekwencję video program głasza wyjątek: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona.

KOD:

....
//inicjalizacja narzędzia zapisu wideo
writer = cvCreateVideoWriter("1.avi", CV_FOURCC('P','I','M','1'), 25, cvSize( frameW, frameH ), 1);
....

private: System::Void timer3_Tick(System::Object sender, System::EventArgs e)
{

    //pobranie daty i czasu systemowego
    SYSTEMTIME st;
        GetSystemTime(&st);
    System::String^ data;
    data = ("Data:"+st.wDay+":"+st.wMonth+":"+st.wYear+" Czas:"+ (st.wHour+1)+":"+st.wMinute+":"+st.wSecond+"");

    //konwersja string data do char napis
    //
    pin_ptr<const wchar_t> wch = PtrToStringChars(data);
    size_t convertedChars = 0;
    size_t sizeInBytes = ((data->Length + 1) * 2);
    errno_t err = 0;
    char* napis = (char *)malloc(sizeInBytes);
    err = wcstombs_s(&convertedChars,napis, sizeInBytes,wch, sizeInBytes);
    //
    //definicja czcionki
    CvFont font;
    double hScale=0.5;
    double vScale=0.5;
    int  lineWidth=1;
    cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX, hScale,vScale,0,lineWidth);

    frame = cvQueryFrame(capture);

    //naniesienie tekstu na ramkę
    cvPutText (frame,napis,cvPoint(370,380), &font, cvScalar(255,255,0));

    //podgląd obrazu z kamery
    this->pictureBox1->Image = gcnew  
    System::Drawing::Bitmap(frame->width,frame->height,frame->widthStep,
    System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format24bppRgb,
    (System::IntPtr) frame->imageData);

    //rejestracja sekwencji wideo
    cvWriteFrame(writer,frame);
   }

Proszę o pomoc, siedzę nad tym już sporo czasu...