Tworzenie dynamicznie alokowanej tablicy z listy jednokierunkowej

0

Witam,
Mam zadanie w którym wczytuję dane z pliku .txt do dynamicznie alokowanej listy jednokierunkowej. Następnie mam stworzyć dynamicznie alokowaną tablice, do której wartości przypiszę z listy.
Kompiluje się bez żadnych błędów, jednak program przestaje działać przy próbie wypisania elementów tablicy (elementy listy są poprawnie wyświetlone).
Proszę o pomoc.

 #include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>

//#include "nagl.h"
using namespace std;

struct osoba
{
  string imie;
  string nazwisko;
  int wiek;
  struct osoba *next;
};

osoba* stworz_tablice(osoba **head, int ile);
void delete_all(osoba **head);
int lista(osoba **head);
void wypisz(osoba **head, osoba *tab, int ile);
void dodaj_tablica(osoba **tab, int num, int ile);
void dodaj_lista(osoba **head, int num);
void usun_lista(osoba **head, int *ile);
void usun_tablica(osoba **tab, int *ile);

int main()
{
  int ile = 0;

  osoba *head = new osoba;
  head->next = NULL;

  ile = lista(&head);

  osoba *tab = stworz_tablice(&head, ile);

  int x = 1;
  while(x != 0)
  {
    cout << "\t\tMENU:" << endl;
    cout << "0. Wyjscie\n1. Dodaj element\n2. Usun element\n3. Wypisz zawartosc obydwu struktur" << endl;
    cout << "\nCo wybierasz?: ";
    cin >> x;

    switch(x)
    {
      case 0: break;
      case 1: cout << "\nDodac do listy (wybierz 1) czy do tablicy (wybierz 2)?:";
          int x;
          cin >> x;
          if(x==1)
          {
            cout << "\nW jakim miejscu mam dodac element: ";
            int nr;
            cin >> nr;
            if(nr>0 && nr<ile+1)
            {
              dodaj_lista(&head, nr);
              ile++;
            }
            else cout << "\nNie mozna dodac w tym miejscu!" << endl;
          }
          else if(x==2)
          {
            cout << "\nW jakim miejscu mam dodac element: ";
            int nr;
            cin >> nr;
            if(nr>0 && nr<ile+1)
            {
              dodaj_tablica(&tab, nr, ile);
              ile++;
            }
            else cout << "\nNie mozna dodac w tym miejscu!" << endl;
          }
          else cout << "\nBledny numer operacji!" << endl;
          break;
      case 2: cout << "\nUsunac z listy (wybierz 1) czy z tablicy (wybierz 2)?: ";
          int z;
          cin >> z;
          if(z==1)
          {
            usun_lista(&head, &ile);
          }
          else if(z==2)
          {
            usun_tablica(&tab, &ile);
          }
          else cout << "\nBledny numer operacji!" << endl;
          break;
      case 3: wypisz(&head, tab, ile);
          break;
      default: cout << "Nie znam takiej operacji" << endl;
    }
  }

  delete head;
  delete [] tab;

  return 0;
}

osoba* stworz_tablice(osoba **head, int ile)
{
  osoba *tablica = new osoba[ile];
  osoba *tmp = (*head)->next;

  for(int i = 0; i < ile; i++)
  {
    tablica->imie = tmp->imie;
    tablica->nazwisko = tmp->nazwisko;
    tablica->wiek = tmp->wiek;
    tablica->next = NULL;

    tablica++;
    tmp = tmp->next;
  }

  return tablica;
}

void delete_all(osoba **head)
{
   if(!(*head)->next)
   {
    cout << "Lista juz pusta" << endl;
    return;
   }

   osoba *toDel = NULL;
   osoba *tmp = (*head)->next;

   while(tmp) {
    toDel = tmp;
    tmp = tmp->next;
    delete toDel;
   }

   (*head)->next = NULL;

   cout << "\nPomyslnie usunieto wszystkie elementy!" << endl;
}

int lista(osoba **head)
{
   ifstream plik;
   plik.open("dane.txt");

   string a, b;
   int c, ile = 0;
   char znak;
   while(plik.get(znak) && znak != '.')
   {
    osoba *tmp = new osoba;

    tmp->next = (*head)->next;

    (*head)->next = tmp;             //dolaczenie go na poczatek

    plik >> a >> b >> c;
    tmp->imie = a;
    tmp->nazwisko = b;               //utworzenie nowego wezla
    tmp->wiek = c;
    ile++;

   }

   osoba *n = new osoba;
   n = (*head)->next;

   while(n)
   {
    cout << n->imie << " " << n->nazwisko << " " << n->wiek << endl;
    n = n->next;
   }
  delete n;

  return ile;
}

void wypisz(osoba **head, osoba *tab, int ile)
{
  osoba *n = new osoba;
  n = (*head)->next;
  int i = 0;

  cout << "\n\tWypisanie zawartosci listy:" << endl;
  while(n)
  {
    cout << "nr." << i << ": " << n->imie << " " << n->nazwisko << " " << n->wiek << endl;
    n = n->next;
    i++;
  }

  delete n;

  cout << "\n\tWypisanie zawartosci tablicy:" << endl;
  for(i=0; i < ile; i++)
  {
    cout << "nr." << i << ": " << tab->imie << " " << tab->nazwisko << " " << tab->wiek << endl;
    tab++;
  }
}

void dodaj_lista(osoba **head, int num)
{
   osoba *tmp = *head;
   tmp = tmp->next;

   for(int i=1; i < num; i++)
   {
     tmp = tmp->next;
   }

   osoba *nowy = new osoba;

   cout << "\nPodaj imie: ";
   cin >> nowy->imie;
   cout << "\nPodaj nazwisko: ";
   cin >> nowy->nazwisko;
   cout << "\nPodaj wiek: ";
   cin >> nowy->wiek;

   nowy->next = tmp->next;

   tmp->next = nowy;

   cout << "\nDodano nowa osobe!" << endl;
}

void dodaj_tablica(osoba **tab, int num, int ile)
{
  osoba *ntab = new osoba[ile+1];
  int i;
  for(i = 1; i < num; i++)
  {
    ntab[i] = (*tab)[i];
  }

   cout << "\nPodaj imie: ";
   cin >> ntab->imie;
   cout << "\nPodaj nazwisko: ";
   cin >> ntab->nazwisko;
   cout << "\nPodaj wiek: ";
   cin >> ntab->wiek;

   ntab++;
   for(i = num; i < ile+1; i++)
   {
    ntab[i] = (*tab)[i];

   }

   (*tab) = ntab;

   delete [] ntab;
}

void usun_lista(osoba **head, int *ile)
{
  int x;
  cout << "\nWyszukac element wzgledem wieku (wybierz 1) czy nazwiska (wybierz 2)?: ";
  cin >> x;

  if(x==1)
  {
    int a, x=0;
    cout << "\nPodaj szukany wiek: ";
    cin >> a;

    osoba *tmp = (*head)->next;
    osoba *prev = (*head);
    while(tmp || x!=1)
    {
      if((tmp->wiek) == a)
      {
        prev->next = tmp->next;
        x = 1;
        delete tmp;
        (*ile)--;
      }
      else
      {
        prev = tmp;
        tmp = tmp->next;
      }
    }
    if(x != 1) cout << "\nNie znaleziono osoby o podanym wieku!" << endl;
  }
  else if(x==2)
  {
    int x=2;
    string a;
    cout << "\nPodaj szukane nazwisko: ";
    cin >> a;

    osoba *tmp = (*head)->next;
    osoba *prev = (*head);
    while(tmp || x!=0)
    {
      x = (tmp->nazwisko).compare(0, string::npos, a);
      if(x == 0)
      {
        prev->next = tmp->next;
        delete tmp;
      }
      else
      {
        prev = tmp;
        tmp = tmp->next;
      }
    }
    if(x != 0) cout << "\nNie znaleziono osoby o podanym nazwisku!" << endl;
  }
  else cout << "\nBledny numer operacji!" << endl;
}

void usun_tablica(osoba **tab, int *ile)
{
  int x;
  cout << "\nWyszukac element wzgledem wieku (wybierz 1) czy nazwiska (wybierz 2)?: ";
  cin >> x;

  if(x==1)
  {
    int a, i, x=0;
    cout << "\nPodaj szukany wiek: ";
    cin >> a;

    for(i = 0; i < (*ile); i++)
    {
      if((*tab)[i].wiek == a)
      {
        osoba *ntab = new osoba[--(*ile)];
        for(i; i<(*ile) ; i++)
        {
          ntab[i] = (*tab)[i+1];
        }
        *tab = ntab;
        x = 1;
        delete [] ntab;
      }
    }
    if(x != 1) cout << "\nNie znaleziono osoby o podanym nazwisku!";
  }
  else if(x==2)
  {
    int i, x=2;
    string a;
    cout << "\nPodaj szukane nazwisko: ";
    cin >> a;

    for(i = 0; i < (*ile); i++)
    {
      x = ((*tab)[i].nazwisko).compare(0, string::npos, a);
      if(x == 0)
      {
        osoba *ntab = new osoba[--(*ile)];
        for(i; i<(*ile); i++)
        {
          ntab[i] = (*tab)[i+1];
        }
        *tab = ntab;
        delete [] ntab;
      }
    }
    if(x != 0) cout << "\nNie znaleziono osoby o podanym nazwisku!";
  }
  else cout << "\nBledny numer operacji!" << endl;
}
0

Za dużo tego kodu i na prawdę nie będę go analizował.. ale parę rzuciło mnie na kolana..
Po co tworzysz jakiś obiekt, wypisując listę z pamięci?
Skąd u Ciebie wzięło się tyle linijek?
Po co listę przepisywać do tablicy?To nie jest problem, ale wykładowca tak kazał, czy myślisz, że to Ci się do czegoś przyda?

0

Przepisuję do tablicy, bo tak ćwiczeniowiec kazał. A na dodatek nie napisałem jeszcze wszystkich funkcji.
W zadanie mam wczytać dane z pliku do listy jednokierunkowej. Następnie mam stworzyć z tej listy dynamiczną tablicę.
Tworze menu w którym można dodawać elementy w podane miejsce zarówno w tablicy jak i w liście, usuwać element z listy bądź z tablicy i wypisywać wartości.
Każda zmiana na tablicy ma się odbić na liście, i vice versa (tych funkcji jeszcze nie napisałem).
Problem najprawdopodobniej tkwi w funkcji wypisz(...) albo stworz_tablice(...)

0
#include<fstream>
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
struct osoba{
  string imie;
  string nazwisko;
  int wiek;
  osoba *next;
};
void dodaj(osoba*wsk,string imie,string nazwisko,int wiek){
  while(wsk->next)
    wsk=wsk->next;
  osoba*nowa=new osoba;
  nowa->imie=imie;
  nowa->nazwisko=nazwisko;
  nowa->wiek=wiek;
  nowa->next=NULL;
  wsk->next=nowa;
}
void pokaz(osoba*wsk){
  wsk=wsk->next;
  while(wsk->next){
    cout<<wsk->imie<<" "<<wsk->nazwisko<<" "<<wsk->wiek<<"\n";
    wsk=wsk->next;
  }
}
void listaDoTablicy(osoba*tab,osoba*wsk,int rozmiar){
  int i=0;
  wsk=wsk->next;
  while(wsk->next){
    tab[i]=*wsk;
    wsk=wsk->next;
    i++;
  }
}
int main(){
  osoba*glowa=new osoba;
  glowa->next=NULL;
  glowa->imie=" ";
  glowa->nazwisko=" ";
  ifstream in("plik.txt");
  string imie,nazwisko;
  int wiek,n=0;
  while(in>>imie>>nazwisko>>wiek){
    dodaj(glowa,imie,nazwisko,wiek);
    n++;
  }
  n--;
  in.close();
  osoba*tab=new osoba[n];
  listaDoTablicy(tab,glowa,n);
  for(int i=0;i<n;i++)
    cout<<tab[i].imie<<" "<<tab[i].nazwisko<<" "<<tab[i].wiek<<"\n";
  pokaz(glowa);
  return 0;
}

Nie mam siły wnikać w twój kod.. U mnie po prostu działa, ale jest bardzo bardzo brzydko napisane..
Jeżeli chcesz to napisać, to umieść to ładnie w klasie itd.
I jeszcze jedno! Jeżeli piszesz po angielsku to pisz po angielsku, a jeżeli po polsku to pisz po polsku. Nie mieszaj tych języków w kodzie, bo wygląda to tragicznie.

0

z tego co widze to liczba elementow w liscie i w tablicy moze byc rozna
a zmienna przechowujaca ilosc elementow masz jedna
i kiedy liczba elementow w liscie przekracza liczbe elementow w tablicy dochodzi do przekroczenia zakresu tablicy
to jest bardziej zgadywanie bo nie jestem w nastroju by tyle kodu analizowac :-)

0

Tylko że program wiesza się przy czytaniu już pierwszego elementu tablicy.

@kopernik - dzięki za rozwiązanie, ale nie odczytuje mi ostatniej osoby którą mam podaną w pliku .txt - nie wiem dlaczego.

0

To zamień

while(wsk->next){
    cout<<wsk->imie<<" "<<wsk->nazwisko<<" "<<wsk->wiek<<"\n";
    wsk=wsk->next;
  }

na to:

while(wsk){
    cout<<wsk->imie<<" "<<wsk->nazwisko<<" "<<wsk->wiek<<"\n";
    wsk=wsk->next;
  }

I bodajże to samo w funkcji listaDoTablicy
Ale to co tu napisałem jest hmm.. nie za ładne, tak od niechcenia raczej pisane..

0

Dzięki :) Pomogło

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0