Program zegar, moduł wyświetlający czas, problem

0

Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić, proszę o pomoc. Mam do utworzenia moduł wyświetlający czas w różnych formatach np: 10:00:01 p.m. 10:00 10:00:00.

user image

Plik main

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include "zegar.h"
using namespace std;

void Zmien(Zegar &Obiekt);
void Zmien(Zegar *Obiekt);
int DoMenu();
bool analiza(int&h,int&m,int&s);
int Ile();
enum CHOICE { Tworz_Obiekt=1,
       Zmien_Obiekt, 
       Wyswietl_Obiekt_Format_1,
       Wyswietl_Obiekt_Format_2,
       Wyswietl_Obiekt_Format_3,
       Tworz_Kopie,
       Ilosc_Obiektow_Dynam, 
       Quit}; 
Zegar* tab[256]={0};
int main(int argc, char *argv[])
{
  Zegar* ptr=0;  
  int h,m,s=0;  
  bool exit=false;
  int i=0;  
  while(!exit)
  {
    int choice=DoMenu();
    switch(choice)
    {
      case Zmien_Obiekt://Nr 1 w menu: patrz enum CHOICE
      {
        i=Ile();
        cout<<"Ilosc obiektow dynamicznych: "<<i<<"\n";
        int nr=0;
        cout<<"Podaj nr. obiektu: ";
        cin>>nr;
        if(nr<1)
        {
          cout<<"Brak obiektu do zmiany!!!\n";
          break;
        }
        else
          if(nr>i)
          {
            cout<<"Brak obiektu nr: "<<nr<<"\n";
            break;
          }
          else
            Zmien(tab[nr-1]);
        break;
      }
      case Wyswietl_Obiekt_Format_1://Nr 3 w menu -> enum;
      {
        i=Ile();
        for(int z=0;z<i;z++)
        {
          cout<<"obiekt nr. "<<z+1<<": ";
          tab[z]->format_1();
          cout<<"\n";
        }
        break;
      }
      case Wyswietl_Obiekt_Format_2:
      {  
        i=Ile();
        for(int z=0;z<i;z++)
        {
          cout<<"obiekt nr. "<<z+1<<": ";
          tab[z]->format_2();
          cout<<"\n";
        }
        break;
      }
      case Tworz_Obiekt:
      {
        fflush(stdin);//czyszczenie bufora klawiatury
        if(analiza(h,m,s))//jesli zwraca true...
        {
        ptr=new Zegar(h,m,s);//tworzy obiekt po analizie
        tab[i]=ptr;
        i++;
        ptr=0;
        }
        break;
      }
      case Wyswietl_Obiekt_Format_3:
      {

        i=Ile();//Bada ile obiektow stworzono..
        for(int z=0;z<i;z++)
        {
          cout<<"obiekt nr. "<<z+1<<": ";
          tab[z]->format_3();
          cout<<"\n";
        }
        break;
      }
      case Quit:
      {
        exit=true;
        cout<<"\n\n\t\tK O N I E C\n\n";
        break;
      }
      case Tworz_Kopie:
      {
        i=Ile();
        int x;
        cout<<"Tworzy kopie obiektu na podstawie istniejacego...\n";
        cout<<"Istniejacych obiektow: "<<i;
        if(!Ile())
        {cout<<"\nBrak obiektow!!!\n";break;}
        cout<<"\nPodaj numer obiektu do skopiowania: ";
        cin>>x;
        while(x<1||x>i)
        {
          cout<<"Napotkano Blad!!!";
          cout<<"\nPodaj numer obiektu do skopiowania: ";
          cin>>x;
        }
        tab[i] = new Zegar(*(tab[x-1]));
        break;
      }
      case Ilosc_Obiektow_Dynam:
      {
        cout<<"Ilosc obiektow dynamicznych: "<<Ile()<<"\n";
        break;
      }
      default:
      {
        cout<<"\n\nBledny wybor!\n";
        break;
      }

    }

  }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
/****************************************/
void Zmien(Zegar &Obiekt)
{
  int H,M,S;

        cout<<"Podaj godzine: ";
        cin>>H;
        while(H<0||H>23)//Sprawdzanie zakresu godziny-> 0:23
        {
        cout<<"Niepoprawny Format!\nPodaj godzine: ";
        cin>>H;
        }
        Obiekt.setHour(H);//Akcesor modyfikujacy zmienna prywatna itsHour

        cout<<"\nPodaj minute: ";
        cin>>M;
        while(M<0||M>59)//Sprawdzanie zakresu minuty-> 0:59
        {
        cout<<"Niepoprawny Format!\nPodaj minute: ";
        cin>>M;
        }
        Obiekt.setMin(M);//Akcesor modyfikujacy zmienna prywatna itsMin

        cout<<"\nPodaj sekunde: ";
        cin>>S;
        while(S<0||S>59)//Sprawdzanie zakresu sekundy-> 0:59
        {
        cout<<"Niepoprawny Format!\nPodaj sekunde: ";
        cin>>S;
        }
        Obiekt.setSec(S);//Akcesor modyfikujacy zmienna prywatna itsSec

        cout<<"\nZmieniono skladowe obiektu...\n";
}
/**********************************************/

void Zmien(Zegar *Obiekt)
{
  int H,M,S;

        cout<<"Podaj godzine: ";
        cin>>H;
        while(H<0||H>23)//Sprawdzanie zakresu godziny-> 0:23
        {
        cout<<"Niepoprawny Format!\nPodaj godzine: ";
        cin>>H;
        }
        Obiekt->setHour(H);//Akcesor modyfikujacy zmienna prywatna itsHour

        cout<<"\nPodaj minute: ";
        cin>>M;
        while(M<0||M>59)//Sprawdzanie zakresu minuty-> 0:59
        {
        cout<<"Niepoprawny Format!\nPodaj minute: ";
        cin>>M;
        }
        Obiekt->setMin(M);//Akcesor modyfikujacy zmienna prywatna itsMin

        cout<<"\nPodaj sekunde: ";
        cin>>S;
        while(S<0||S>59)//Sprawdzanie zakresu sekundy-> 0:59
        {
        cout<<"Niepoprawny Format!\nPodaj sekunde: ";
        cin>>S;
        }
        Obiekt->setSec(S);//Akcesor modyfikujacy zmienna prywatna itsSec

        cout<<"\nZmieniono skladowe obiektu...\n";

}

/********************************/
int DoMenu()
{
  int choice;
  cout<<"\n\n **** MENU ****\n\n";
  cout<<"(1) Tworz Obiekt Na Stercie\n";
  cout<<"(2) Zmien Wybrany Obiekt\n";
  cout<<"(3) Wyswietl Obiekty - Format 00:00:00\n";
  cout<<"(4) Wyswietl Obiekty - Format 00.00.00\n";
  cout<<"(5) Wyswietl Obiekty - Format pm/am 00:00\n";
  cout<<"(6) Tworz Kopie Wybranego Obiektu\n";
  cout<<"(7) Ilosc Obiektow Na Stercie\n";
  cout<<"(8) Quit\n";
  cout<<"Wybor: ";
  cin>>choice;
  return choice;
}
/*********************************/
bool analiza(int&h,int&m,int&s)
{

  cout<<"\n\nTworzy obiekt przechowywujacy godzine\n"<<
    "wg. nastepujacych formatow:\n\n"<<
    "\t00:00:00\n"<<
    "\t00.00.00\n"<<
    "\tpm 00:00  (pm lub am)\n\n"<<
    "Podaj godzine: ";
  bool test=true;
  char str[9]={0};

  gets(str);

  for(int x=8;x>=0;x--)

  switch (x)
  {
    case 8:
      {
        if(str[x]=='\0') break;
      }
    case 7:
      {
        if(isdigit(str[x])) s=str[x]-48; break;
      }
    case 6:
      {
        if(isdigit(str[x])) s=s+((str[x]-48)*10); break;
      }
    case 5:
      {
        if(str[x]==':'||str[x]=='.'); break;
      }
    case 4:
      {
        if(isdigit(str[x])) m=str[x]-48; break;
      }
    case 3:
      {
        if(isdigit(str[x])) m=m+((str[x]-48)*10); break;
      }
    case 2:
      {
        if(str[x]==':'||str[x]=='.'||str[x]==' ') break;
      }
    case 1:
      {
        if(isdigit(str[x])) {h=str[x]-48; break;}
          else
        if(str[x]=='m') break;
      }
    case 0:
      {
        if(isdigit(str[x])) {h=h+(str[x]-48)*10; break;}
        if(str[x]=='a') {h=m;m=s;s='0';break;}
        if(str[x]=='p') {h=m+12;m=s;s='0';break;}
      }
    default:
      {
        cout<<"\nNiepoprawny format!!\n";
        test=false;
        break;
      }
  }

  if(!(h>=0&&h<24&&m>=0&&m<60&&s>=0&&s<60))
  {
    cout<<"\nNiepoprawny format!!\n";
        test=false;
  }

  return test;
}
/************************************/
int Ile()
{
  int i=0;
        while(tab[i])
          i++;
  return i;
}

Plik zegar.h

 #ifndef ZEGAR_H
 #define ZEGAR_H
 class Zegar
 { public:
   Zegar ();
   Zegar (int H,int M,int S);
   Zegar (const Zegar&);
   ~Zegar(); 
   int getHour() const {return itsHour;} 
   int getMin() const {return itsMin;}
   int getSec() const {return itsSec;}
   void setHour(int Hour) {itsHour = Hour;}
   void setMin(int Min)  {itsMin = Min;}
   void setSec(int Sec)  {itsSec = Sec;} 
   void format_1 ();
   void format_2 ();
   void format_3 ();
  private:
   int itsHour;
   int itsMin;
   int itsSec;
 }
 #endif 

Plik zegar_cpp

 #include <iostream>
#include "zegar.h" // class's header file
using namespace std;
Zegar::Zegar()//Konstruktor z domyslnymi parametrami: 23:07:04
{       //Nie uzyty w programie :)
  itsHour=23;
  itsMin=7;
  itsSec=4;
  cout<<"Konstruktor klasy Zegar\nObiekt z domyslnymi wartosciami\n";
}
Zegar::Zegar(const Zegar& rhs)
{               
  itsHour=rhs.setHour();
  itsMin=rhs.setMin();
  itsSec=rhs.setSec();
  cout<<"Konstruktor kopiujacy klasy Zegar\n";
}
Zegar::~Zegar()
{
  cout<<"Destruktor klasy Zegar\n";
}
void Zegar::format_1() 
{  
  cout<<(itsHour/10)<<itsHour%10<<":"<<itsMin/10<<itsMin%10<<":"<<itsSec/10<<itsSec%10<<"\n";
}
void Zegar::format_2() 
{
  cout<<(itsHour/10)<<itsHour%10<<"."<<itsMin/10<<itsMin%10<<"."<<itsSec/10<<itsSec%10<<"\n";
}
void Zegar::format_3() 
{
  if(itsHour>12)
  {  
  int usHour=itsHour-12;
    cout<<"pm ";
    cout<<(usHour/10)<<usHour%10<<":"<<itsMin/10<<itsMin%10<<"\n";   
  }
  else
  {
    cout<<"am ";
    cout<<(itsHour/10)<<itsHour%10<<":"<<itsMin/10<<itsMin%10<<"\n";
  }
}
0

Masz tak bo Dev-CPP jest popierdolony i za instrukcją preprocesora umieszczony jest kometarz i to przeszkadza. Usuń komentarz, a lepiej usuń Dev'a i zainstaluj środowisko, a nie plac zabaw z połamanymi huśtawkami.

0

Jest do tego gotowa struktura:

#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <time.h>
using namespace std;

int main()
{
  time_t czas;

  for(int i = 0; i < 20; ++i)
  {
    time(&czas);
    tm* zegar = localtime(&czas);
    cout << zegar->tm_hour << ":" << zegar->tm_min << ":" << zegar->tm_sec << "\r";
    Sleep(1000);
  }
  system("pause");
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0