WinApi Pojawienie się bitmapy jeżeli dany warunek zostanie spełniony

0

Witam
Mam taki kod:

#include <string>
#include <windows.h>

#define IDT_TIMER1 1

LPSTR NazwaKlasy = "Klasa Okienka";
MSG Komunikat;
HWND g_hmenu;
HWND g_hstart;
WORD KulkaX = 100, KulkaY = 100;
SHORT SpeedX = 2, SpeedY = 2;
HWND g_hwnd;

HBITMAP bitmapa; //uchwyt naszej bitmapy
BITMAP info_bitmapy; //struktura inforamcyjna bitmapy

bool g_hgracc = false;

int gra(int gramenu){

if (gramenu == 1){

g_hgracc = true; 

bool z0 = true;

bool z2 = false;
bool z3 = false;
bool z4 = false;
bool z5 = false;

while (z0 == true){

z0 = false;

}

}

return g_hgracc;
}

void RysujKulke()
{

}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{

//wczytywanie bitmapy z dysku i pobranie informacji
 bitmapa=(HBITMAP)LoadImage(0,"bitmapa.bmp",IMAGE_BITMAP,0,0,LR_LOADFROMFILE);
 if(bitmapa==0)
 {
  MessageBox(0,"Nie można otworzyć pliku bitmap.bmp z folderu z aplikacją","Brak pliku",MB_ICONERROR);
  return 0; //zamkniecie programu w razie braku pliku bitmapy
 }
 GetObject(bitmapa,sizeof(BITMAP),&info_bitmapy); //pobieramy informacje o bitmapie, potrzebujemy jej wymiarów

  // WYPEŁNIANIE STRUKTURY
  WNDCLASSEX wc;

  wc.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
  wc.style = 0;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  wc.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
  wc.hbrBackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = NazwaKlasy;
  wc.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );

  // REJESTROWANIE KLASY OKNA
  if( !RegisterClassEx( & wc ) )
  {
    MessageBox( NULL, "Wysoka Komisja odmawia rejestracji tego okna!", "Niestety...",
    MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );
    return 1;
  }

  // TWORZENIE OKNA
  HWND hwnd;

  hwnd = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, NazwaKlasy, "Oto okienko", WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_MINIMIZEBOX | WS_SYSMENU,
  CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 600, 800, NULL, NULL, hInstance, NULL );

  if( hwnd == NULL )
  {
    MessageBox( NULL, "Okno odmówiło przyjścia na świat!", "Ale kicha...", MB_ICONEXCLAMATION );
    return 1;
  }

  ShowWindow( hwnd, nCmdShow ); // Pokaż okienko...
  UpdateWindow( hwnd );

  SetTimer(hwnd,       // handle to main window 
  IDT_TIMER1,      // timer identifier 
  10000,         // 10-second interval 
  (TIMERPROC) NULL); 

  g_hstart = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "Rozpocznij gre", WS_CHILD | WS_VISIBLE,
  200, 50, 150, 30, hwnd, NULL, hInstance, NULL );

  // Pętla komunikatów
  while( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) )
  {
    TranslateMessage( & Komunikat );
    DispatchMessage( & Komunikat );
  }
  return Komunikat.wParam;

DeleteObject(bitmapa);
 return Komunikat.wParam;

}

// OBSŁUGA ZDARZEŃ
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{

  HDC hdc,hdcBitmapy; //zmienne na 2 konteksty
 PAINTSTRUCT ps; 

  switch( msg )
  {
  case WM_CLOSE:
    DestroyWindow( hwnd );
    break;

  case WM_PAINT:

    if (g_hgracc == false){ 

  hdc=BeginPaint(hwnd,&ps); //kontekst okna uzyskujemy w momencie odrysowywania

  hdcBitmapy=CreateCompatibleDC(hdc); //teraz musimy utworzyć kontekst pamięciowy dla bitmapy
  bitmapa=(HBITMAP)SelectObject(hdcBitmapy,bitmapa); //zamieniamy konteksty wiążąc bitmapę z kontekstem
  //tutaj możemy przeprowadzać jakieś operacje graficzne z naszym kontekstem bitmapy
  //uwaga te operacje będą przeprowadzane co każde odświeżenie okna
  //wyświetlenie bitmapy na oknie, operacja przekopiowania

  BitBlt(hdc,100,200,info_bitmapy.bmWidth,info_bitmapy.bmHeight,hdcBitmapy,0,0,SRCCOPY); 
  bitmapa=(HBITMAP)SelectObject(hdcBitmapy,bitmapa); //z powrotem zamieniamy bitmapy w kontekście 

  DeleteDC(hdcBitmapy); //usuwamy kontekst pamięciowy bitmapy

  HDC hdcOkno;
  hdcOkno = GetDC( hwnd );

  POINT stary_punkt;
  MoveToEx( hdcOkno, 100, 100, & stary_punkt );
    if (g_hgracc == true){ 
  LineTo( hdcOkno, 210, 100 );
}

  ReleaseDC( hwnd, hdcOkno ); }
  EndPaint(hwnd,&ps);
   break;

  case WM_TIMER: 

  if (wParam == IDT_TIMER1) 
  { 

      // process the 10-second timer 

//    RysujKulke();

       return 0; 

} break;

  case WM_COMMAND:
  if(( HWND ) lParam == g_hmenu ){
   MessageBox( hwnd, "Nacisnąłeś przycisk!", "Ha!", MB_ICONINFORMATION );}

   if(( HWND ) lParam == g_hstart ){
   MessageBox( hwnd, "Nacisnąłeś start!", "Ha!", MB_ICONINFORMATION );
   gra (1);
   if (g_hgracc == true){

   DestroyWindow( g_hstart );

   g_hmenu = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "Menu", WS_CHILD | WS_VISIBLE,
   10, 10, 150, 30, hwnd, NULL, (HINSTANCE)GetWindowLong(hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL );

   CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "Nowy guzik", WS_CHILD | WS_VISIBLE,
  300, 50, 150, 30, hwnd, NULL, (HINSTANCE)GetWindowLong(hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL );

   } }   

  break;

    case WM_KEYDOWN:
    {
    switch(( int ) wParam )
    {

    case VK_ESCAPE:
    int msgboxID = MessageBox( hwnd, "Czy na pewno chcesz zamknac okno?", "Wyjście", MB_YESNOCANCEL );

    switch (msgboxID)
  {
  case IDYES:

    DestroyWindow( hwnd );
    // TODO: add code

  }

    break;

    }
    }
    break;

  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage( 0 );
    break;

    default:
    return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
  }

  return 0;
} 

Dopiero się uczę winapi i nie wiem jak zrobić żeby bitmapa pojawiła się dopiero po spełnieniu jakiegoś warunku (if cośtam). Próbowałem w różnych miejscach to dodać ale nie działa :(
Bardzo proszę o szybką pomoc.

0

Popraw formatowanie, bo oczopląsu można dostać. Po drugie, kiedy chcesz ten warunek sprawdzać? Jak okno "chce się" narysować, to dostajesz komunikat WM_PAINT i wtedy się rysuje co trzeba. Jak nie chcesz rysować tej bitmapy, to sobie ustawiasz if'a przed hdcBitmapy=CreateCompatibleDC(hdc); i kończysz za DeleteDC(hdcBitmapy); i się nie powinna chyba (bo źle mi patrzeć ;) ) narysować.

0

Nadal nie działa :(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0