VS 2010 C++ MFC Problem z WMI Win32_TemperatureProbe

0

Witam,
W sieci znalazłem kod programu, który za pomocą WMI wyświetla nazwę procesora.
Wszystko jest OK gdy przy tworzeniu zapytania do WMI używam Win32_Processor.

    HRESULT hRes;
  BSTR strQuery = (L"Select * from Win32_Processor"); 
  BSTR strQL = (L"WQL"); 
  hRes = pWbemServices->ExecQuery(strQL, strQuery,WBEM_FLAG_RETURN_IMMEDIATELY,NULL,&pEnumObject); 

Problem pojawia się gdy chcę przerobić ten kod programu, tak aby wyświetlał jakąś inną informację o komputerze, np. temperaturę procesora. Używam wtedy Win32_TemperatureProbe (zamiast Win32_Processor), a program się wysypuje podczas odczytu temperatury.

Kod programu poniżej:

void CCPU_TemperatureDlg::OnBnClickedButton1()
{
  // TODO: Add your control notification handler code here
  // TODO: Add your control notification handler code here
  CoInitialize(NULL); //Inicjalizacja bibliotek COM

  //Security needs to be initialized in XP first and this was the major problem 
  //why it was not working in XP.

  if(CoInitializeSecurity( NULL,     
  -1,                   
  NULL,
  NULL,
  RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT,
  RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE,
  NULL,
  EOAC_NONE,
  0
  ) != S_OK)
    //return;

  IWbemLocator * pIWbemLocator = NULL;  
  IWbemLocator * pIWbemLocator = NULL; 
  IWbemServices * pWbemServices = NULL;  
  IEnumWbemClassObject * pEnumObject = NULL;

  BSTR bstrNamespace = (L"root\\cimv2");

  if(CoCreateInstance (                  
      CLSID_WbemAdministrativeLocator,        
      NULL ,
      CLSCTX_INPROC_SERVER | CLSCTX_LOCAL_SERVER , 
      IID_IUnknown ,
      ( void ** ) & pIWbemLocator     
      ) != S_OK)
        return;

  if(pIWbemLocator->ConnectServer(          
        bstrNamespace, // Namespace      
        NULL,     // Userid
        NULL,      // PW
        NULL,      // Locale
        0,       // flags
        NULL,      // Authority
        NULL,      // Context
        &pWbemServices             
        ) != S_OK)
        return;

  HRESULT hRes;
  //BSTR strQuery = (L"Select * from MSAcpi_ThermalZoneTemperature");
  BSTR strQuery = (L"Select * from Win32_TemperatureProbe"); 
  BSTR strQL = (L"WQL"); 
  hRes = pWbemServices->ExecQuery(strQL, strQuery,WBEM_FLAG_RETURN_IMMEDIATELY,NULL,&pEnumObject); 

  if(hRes != S_OK)
  {
    MessageBox("Could not execute Query");
    return;
  }

  ULONG uCount = 1, uReturned;
  IWbemClassObject * pClassObject = NULL;

  hRes = pEnumObject->Reset(); 

  if(hRes != S_OK)
  {
    MessageBox("Could not Enumerate1");
    return;
  }

  hRes = pEnumObject->Next(WBEM_INFINITE,uCount, &pClassObject, &uReturned);
  if(hRes != S_OK)
  {
    MessageBox("Could not Enumerate2");
    return;
  }

  VARIANT v;
  //BSTR strClassProp = SysAllocString(L"LoadPercentage");
  BSTR strClassProp = SysAllocString(L"CurrentReading");        
  hRes = pClassObject->Get(strClassProp, 0, &v, 0, 0);
  if(hRes != S_OK)
  {
    MessageBox("Could not Get Value");
    return;
  }

  SysFreeString(strClassProp);

  _bstr_t bstrPath = &v; //Just to convert BSTR to ANSI
  char* strPath=(char*)bstrPath;

  if (SUCCEEDED(hRes))
    MessageBox(strPath);
  else
    MessageBox("Error in getting object");

  VariantClear( &v );
  pIWbemLocator->Release();
  pWbemServices->Release();
  pEnumObject->Release();
  pClassObject->Release();
  CoUninitialize();

}

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

POZDRAWIAM

CurrentReading jest typu sint32, być może to jest problem?
Jeśli tak, to jak zmienić poniższy kod, aby wartość ta wyświetliła się w MessageBox?


VARIANT v;
    //BSTR strClassProp = SysAllocString(L"LoadPercentage");
    BSTR strClassProp = SysAllocString(L"CurrentReading");        
    hRes = pClassObject->Get(strClassProp, 0, &v, 0, 0);
    if(hRes != S_OK)
    {
        MessageBox("Could not Get Value");
        return;
    }

    SysFreeString(strClassProp);

    _bstr_t bstrPath = &v; //Just to convert BSTR to ANSI
    char* strPath=(char*)bstrPath;

    if (SUCCEEDED(hRes))
        MessageBox(strPath);
    else
        MessageBox("Error in getting object");
0

Podsumowując:
1) Znalazłeś kod, którego nie rozumiesz, na dodatek nie używasz odpowiedniego formatowania.
2) Nie potrafisz korzystać z debugger'a, aby znaleźć informację kiedy program się wysypuje.
3) Szukasz jelenia, który kod przeanalizuje kod i jak na oko będzie ok to wrzuci to do VS i zrobi robotę za Ciebie.
Ehh..

Kiedy ten wyjątek leci dokładnie?

0

CurrentReading jest typu sint32. Po odczytaniu wartość ta przechowywana jest w zmiennej typu Variant, nazwa tej zmiennej w kodzie powyżej to v.
Jak prze-konwertować tą zmienną na np. CString, który będę mógł wyświetlić w MessageBox.
Rozwiązania szukałem w Googlach ale niestety nie znalazłem....

Proszę o pomoc

0

Zwykłe rzutowanie wystarczy. Oczywiście możesz rzutować tylko na taki typ, którego jest VARIANT. Nie możesz od razu na string, tylko do int. Potem chyba wiesz co dalej.

0

Witam,
Poniżej sposób w jaki zamieniam zmienną sint na cstring. Coś jest dalej nie tak, bo odczyty temperatury wyświetlane w MwssageBox wychodzą bardzo dziwne np. 5631968, 4648144, 6681000.....


VARIANT v;
  //BSTR strClassProp = SysAllocString(L"LoadPercentage");
  BSTR strClassProp = SysAllocString(L"CurrentReading");         
  hRes = pClassObject->Get(strClassProp, 0, &v, 0, 0);
  if(hRes != S_OK)
  {
    MessageBox("Could not Get Value");
    return;
  }

  SysFreeString(strClassProp);

  int c = (int)&v;
  //_bstr_t bstrPath = &v; //Just to convert BSTR to ANSI
  //char* strPath=(char*)bstrPath;
  char* strPath;
  CString a;
  a.Format("%d", c);

  if (SUCCEEDED(hRes))
    MessageBox(a);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0