Witam.
mam główną funkcję tworzącą okienko

  WNDCLASS C_KlasaOkna;
  C_KlasaOkna.style = 0;
  C_KlasaOkna.hInstance = hInstance;
  C_KlasaOkna.lpszClassName = "Klasa Programu";
  C_KlasaOkna.lpfnWndProc = ProcObslugiOkna;
  C_KlasaOkna.hIcon = LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
  C_KlasaOkna.hCursor = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
  C_KlasaOkna.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1);
  C_KlasaOkna.cbClsExtra = 0;
  C_KlasaOkna.cbWndExtra = 0;
  C_KlasaOkna.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);

  //sprawdza czy zarejestrowano klase okna: 
  if(!RegisterClass(&C_KlasaOkna))
  {
    er.ME("I couldn't register window class");
  }

  //uchwyt i okno glowne

  MSG msg;
  hwndOkno = CreateWindowEx(NULL,"Klasa Programu","SMS - DATABASE",WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,700,550,HWND_DESKTOP,NULL,hInstance,NULL);

  ShowWindow(hwndOkno,nCmdShow);
  UpdateWindow(hwndOkno);
LRESULT CALLBACK ProcObslugiOkna(HWND hwndOkno,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
...
  if(LOWORD(wParam)==40006)
    {
      dlg.DoModal();
    }
...

dlg to dialog zrobiony przy pomocy wizarda.
Okienko się nie wyświetla. Wyskakuje błąd Assertion Debug failed który prowadzi mnie do:
afxCurrentResourceHandle != NULL

jak temu zaradzic?
p.s. wiem co oznacza ten błąd, co mam zrobić żeby wszystko działało normalnie i dobrze?