Kolejny problem: jak zapisać obraz aktualnej formy jako plik obrazu.
Z tego co szukałem to robi sie to bezproblemowo koszytająć z kodu drukowania formy:

[System.Runtime.InteropServices.DllImport("gdi32.dll")]
public static extern long BitBlt (IntPtr hdcDest, int nXDest, int nYDest, int nWidth, int nHeight, IntPtr hdcSrc, int nXSrc, int nYSrc, int dwRop);
private Bitmap memoryImage;
private void CaptureScreen()
{
  Graphics mygraphics = this.CreateGraphics();
  Size s = this.Size;
  memoryImage = new Bitmap(s.Width, s.Height, mygraphics);
  Graphics memoryGraphics = Graphics.FromImage(memoryImage);
  IntPtr dc1 = mygraphics.GetHdc();
  IntPtr dc2 = memoryGraphics.GetHdc();
  BitBlt(dc2, 0, 0, this.ClientRectangle.Width, this.ClientRectangle.Height, dc1, 0, 0, 13369376);
  mygraphics.ReleaseHdc(dc1);
  memoryGraphics.ReleaseHdc(dc2);
}
private void printDocument1_PrintPage(System.Object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
{
  e.Graphics.DrawImage(memoryImage, 0, 0);
}
private void printButton_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
{
  CaptureScreen();
  printPreviewDialog1.Show();
}

Z tym że mi jakoś to nie wychodzi.

Druga sprawa: chciałbym tę formę wydrukować z tym że standardowe drukowanie się nie sprawdza bo forma ma rozmiar wiekszy od kartki a4 i ucina mi prawą stronę. Zauważyłem że w standardowej przeglądarce plików systemu windows (picture and fax viewer) przycisk drukowania wywołuje kreatora w którym można określić rozmiar i sposob drukowania określonego obrazu.
Czy można wywołać tego kreatora w programie albo niewielkim kosztem samemu coś takiego stworzyć?
pzdr.