XNA,niepoprawne wyświetlanie Modeli oraz SpriteFont

Odpowiedz Nowy wątek
Riw
2014-08-25 09:25
Riw

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

Lokalizacja: Gdynia

0

Witam,napisałem sobie taki oto kod do gry


Camera.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;

namespace MyLittleWorld
{
   class Camera : GameComponent
  {
    //Atrybuty - Attributes
    private Vector3 cameraPosition;
    private Vector3 cameraRotation;
    private float cameraSpeed;
    private Vector3 cameraLookAt;

    private Vector3 mouseRotationBuffer;
    private MouseState currentMouseState;
    private MouseState PreviousMouseState;

    //Właściwości - Properties
    public Matrix Projection
    {
      get;
      protected set;
    }
    public Vector3 Position
    {
      get { return cameraPosition; }
      set
      {
        cameraPosition = value;
        UpdateLookAt();
      }
    }
    public Vector3 Rotation
    {
      get { return cameraRotation; }
      set
      {
        cameraRotation = value;
        UpdateLookAt();
      }
    }
    public Matrix View
    {
      get { return Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, cameraLookAt, Vector3.Up); }
    }

    //Konstruktor
    public Camera(Game game, Vector3 position, Vector3 rotation, float speed)
      : base(game)
    {
      cameraSpeed = speed;

      //Konfiguracja Projekcji
      Projection = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.PiOver4, Game.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio, 0.05f, 1000.0f);
      //Ustawienia Domyślnej Rotacji i Pozycji Kamery
      MoveTo(position, rotation);

      PreviousMouseState = Mouse.GetState();
    }
    private void MoveTo(Vector3 pos, Vector3 rot)
    {
      Position = pos;
      Rotation = rot;
    }
    //Aktualizacja Widoku na
    private void UpdateLookAt()
    {
      //Budowa Macierzystej Rotacji
      Matrix rotationMatrix = Matrix.CreateRotationX(cameraRotation.X) * Matrix.CreateRotationY(cameraRotation.Y);
      //Budowa widoku na wektor przesunięcia
      Vector3 LookAtOffset = Vector3.Transform(Vector3.UnitZ, rotationMatrix);
      //Aktualizacja Widoku na
      cameraLookAt = cameraPosition + LookAtOffset;
    }
    // Metoda Aktualizacji

    public override void Update(GameTime gameTime)
    {
      float dt = (float)gameTime.ElapsedGameTime.TotalSeconds;
      currentMouseState = Mouse.GetState();
      KeyboardState ks = Keyboard.GetState();
      //Przejmuje podstawowe poruszanie się za pomocą klawiszy
      Vector3 moveVector = Vector3.Zero;

      if (ks.IsKeyDown(Keys.Escape))
        Game.Exit();
      if (ks.IsKeyDown(Keys.W))
        moveVector.Z = 1;
      if (ks.IsKeyDown(Keys.S))
        moveVector.Z = -1;
      if (ks.IsKeyDown(Keys.A))
        moveVector.X = 1;
      if (ks.IsKeyDown(Keys.D))
        moveVector.X = -1;
      if (ks.IsKeyDown(Keys.Space))
        moveVector.Y = 1;
      if (ks.IsKeyDown(Keys.LeftShift))
        moveVector.Y = -1;
      if (ks.IsKeyDown(Keys.RightShift))
        cameraSpeed++;
      if (ks.IsKeyDown(Keys.RightControl))
      {
        cameraSpeed--;
        if (cameraSpeed < 0)
          cameraSpeed = 10f;
      }

      if (moveVector != Vector3.Zero)
      {
        moveVector.Normalize();

        moveVector *= dt * cameraSpeed;

        Move(moveVector);
      }

      float deltaX;
      float deltaY;

      if (currentMouseState != PreviousMouseState)
      {
        deltaX = currentMouseState.X - (Game.GraphicsDevice.Viewport.Width / 2);
        deltaY = currentMouseState.Y - (Game.GraphicsDevice.Viewport.Height / 2);

        mouseRotationBuffer.X -= 0.1f * deltaX * dt;
        mouseRotationBuffer.Y -= 0.1f * deltaY * dt;

        if (mouseRotationBuffer.Y < MathHelper.ToRadians(-75.0f))
          mouseRotationBuffer.Y = mouseRotationBuffer.Y - (mouseRotationBuffer.Y - MathHelper.ToRadians(-75.0f));
        if (mouseRotationBuffer.Y > MathHelper.ToRadians(75.0f))
          mouseRotationBuffer.Y = mouseRotationBuffer.Y - (mouseRotationBuffer.Y - MathHelper.ToRadians(75.0f));

        Rotation = new Vector3(-MathHelper.Clamp(mouseRotationBuffer.Y, MathHelper.ToRadians(-75.0f), MathHelper.ToRadians(75.0f)), MathHelper.WrapAngle(mouseRotationBuffer.X), 0);

        deltaX = 0;
        deltaY = 0;
      }

      PreviousMouseState = currentMouseState;
      base.Update(gameTime);
    }
    //Metoda Poruszania się Kamery
    private Vector3 PreviewMove(Vector3 amount)
    {
      //Tworzy macierzystą rotację
      Matrix rotate = Matrix.CreateRotationY(cameraRotation.Y);
      //Tworzy wektor poruszania się
      Vector3 movement = new Vector3(amount.X, amount.Y, amount.Z);
      movement = Vector3.Transform(movement, rotate);
      //Zwraca wartość pozycji kamery i wartość wektora poruszania sie
      return cameraPosition + movement;
    }
    //Metoda która właściwie pozwala poruszać się kamerze
    private void Move(Vector3 scale)
    {
      MoveTo(PreviewMove(scale), Rotation);
    }

  }
}

Floor.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;

namespace XNA_First_Person_Camera
{
  class Floor
  {
    //Atrybuty - Attributes
    private int floorWidth;
    private int floorHeight;
    private VertexBuffer floorBuffer;
    private GraphicsDevice device;
    private Color[] floorColors = new Color[2] { Color.Black, Color.White };
    //Konstruktor
    public Floor(GraphicsDevice device, int width, int height)
    {
      this.device = device;
      this.floorWidth = width;
      this.floorHeight = height;
      BuildFloorBuffer();
    }
    //Buduje Vertex Buffer
    private void BuildFloorBuffer()
    {
      List<VertexPositionColor> vertexList = new List<VertexPositionColor>();
      int counter = 0;
      //Pętla tworząca podłoge
      for (int x = 0; x < floorWidth; x++)
      {
        counter++;
        for (int z = 0; z < floorHeight; z++)
        {
          counter++;

          //Pętla tworząca wierzchołki
          foreach (VertexPositionColor vertex in FloorTile(x, z, floorColors[counter % 2]))
          {
            vertexList.Add(vertex);
          }
        }
      }
      //Tworzy Buffer
      floorBuffer = new VertexBuffer(device,VertexPositionColor.VertexDeclaration,vertexList.Count,BufferUsage.None);
      floorBuffer.SetData<VertexPositionColor>(vertexList.ToArray());
    }
    //Definiuje pojedyńczą klatkę w naszej podłodze
    private List<VertexPositionColor> FloorTile(int xOffset, int zOffset, Color TileColor)
    {
      List<VertexPositionColor> vList = new List<VertexPositionColor>();
      vList.Add(new VertexPositionColor(new Vector3(0 + xOffset, 0, 0 + zOffset), TileColor));
      vList.Add(new VertexPositionColor(new Vector3(1 + xOffset, 0, 0 + zOffset), TileColor));
      vList.Add(new VertexPositionColor(new Vector3(0 + xOffset, 0, 1 + zOffset), TileColor));
      vList.Add(new VertexPositionColor(new Vector3(1 + xOffset, 0, 0 + zOffset), TileColor));
      vList.Add(new VertexPositionColor(new Vector3(1 + xOffset, 0, 1 + zOffset), TileColor));
      vList.Add(new VertexPositionColor(new Vector3(0 + xOffset, 0, 1 + zOffset), TileColor));
      return vList;

    }
    //Metoda rysująca
    public void Draw(Camera camera, BasicEffect effect)
    {
      effect.VertexColorEnabled = true;
      effect.View = camera.View;
      effect.Projection = camera.Projection;
      effect.World = Matrix.Identity;

      //Pętla rysująca Wierzchołki
      foreach (EffectPass pass in effect.CurrentTechnique.Passes)
      {
        pass.Apply();
        device.SetVertexBuffer(floorBuffer);
        device.DrawPrimitives(PrimitiveType.TriangleList, 0, floorBuffer.VertexCount / 3 );
      }
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;

namespace XNA_First_Person_Camera
{
  /// <summary>
  /// This is the main type for your game
  /// </summary>
  public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
  {
    GraphicsDeviceManager graphics;
    SpriteBatch spriteBatch;
    Camera camera;
    BasicEffect effect;
    Floor floor;
    Model model;
    Vector3 modelPosition;
    Matrix View;
    Matrix Projection;
    float AspectRatio;
    SpriteFont font;
    KeyboardState ks;

    public Game1()
    {
      graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
      Content.RootDirectory = "Content";
    }

    /// <summary>
    /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
    /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
    /// related content. Calling base.Initialize will enumerate through any components
    /// and initialize them as well.
    /// </summary>
    protected override void Initialize()
    {
      // TODO: Add your initialization logic here
      ks = Keyboard.GetState();
      camera = new Camera(this,new Vector3(0,0,0),Vector3.Zero,10f);
      Components.Add(camera);
      floor = new Floor(GraphicsDevice, 8, 8);
      effect = new BasicEffect(GraphicsDevice);
      this.IsMouseVisible = true;
      font = Content.Load<SpriteFont>("Font");
      AspectRatio = graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio;
      View = Matrix.CreateLookAt(camera.Position, Vector3.Zero, Vector3.Up);
      Projection = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.ToRadians(40.0f), AspectRatio, 100.0f, 100000.0f);
      base.Initialize();
    }

    /// <summary>
    /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
    /// all of your content.
    /// </summary>
    protected override void LoadContent()
    {
      // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
      spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
      model = Content.Load<Model>("Scene1");

      // TODO: use this.Content to load your game content here
    }

    /// <summary>
    /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
    /// all content.
    /// </summary>
    protected override void UnloadContent()
    {
      // TODO: Unload any non ContentManager content here
    }
    public void ShowProperties()
    {
      spriteBatch.DrawString(font,camera.Position.ToString(),new Vector2(0,0),Color.White);
    }
    /// <summary>
    /// Allows the game to run logic such as updating the world,
    /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    protected override void Update(GameTime gameTime)
    {
      // Allows the game to exit

      // TODO: Add your update logic here

      base.Update(gameTime);
    }

    /// <summary>
    /// This is called when the game should draw itself.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    /// private void SetSharedEffectParameters()
    /// 

    protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      GraphicsDevice.Clear(new Color(148,152,154,0));
      Matrix[] transforms = new Matrix[model.Bones.Count];
      model.CopyAbsoluteBoneTransformsTo(transforms);
      foreach (ModelMesh mesh in model.Meshes)
      {
        foreach (BasicEffect effectt in mesh.Effects)
        {
          effectt.EnableDefaultLighting();
          effectt.World = transforms[mesh.ParentBone.Index] * Matrix.CreateTranslation(modelPosition);
          effectt.View = View;
          effectt.Projection = Projection;
        }
        mesh.Draw();
      }
      // TODO: Add your drawing code here
      // floor.Draw(camera,effect);
      floor.Draw(camera,effect);
      spriteBatch.Begin();
      if (ks.IsKeyDown(Keys.F3))
      {
        ShowProperties();
      }
      spriteBatch.End();
      base.Draw(gameTime);
    }
  }
}

Mam tutaj również dodany kod Modelu Kostki i Czcionki informującej o pozycji głównej kamer,problem w tym,że czcionka nie pojawia się na pozycjach x = 0,y = 0,z = 0 w przeciwieństwie do Kamery i Podłogi która pojawia się prawidłowo.
Dostrzegłem też inny błąd Kostka,z niewiadomego powodu podąża za moim kursorem.

edytowany 1x, ostatnio: Riw, 2014-08-25 12:46

Pozostało 580 znaków

Hans Klops
2014-08-26 17:38
Hans Klops
0

w ostatniej z dostępnych która kupiłem sobie właśnie
HELION Jacek matulewski 2014
dostepna od kilku dni...

Visual Studio 2013

vs12pa.pdf

pisze autor iż XNA Microsoft zarzucił

uciekajżesz szybko

chyba że już mocno coś odlotowego co nie dałoby się zastąpić...

zarzucił dalsze rozwijanie - co nie znaczy że nie ma supportu. - Azarien 2014-08-27 16:52

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0