var type = typeof(T);
        var property = type.GetProperty(columnSelectName);
        var parameter = Expression.Parameter(type, "p");
        var propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);
        var orderByExp = Expression.Lambda(propertyAccess, parameter);

        if (dataGridView.Columns[e.ColumnIndex].HeaderCell.SortGlyphDirection != SortOrder.Ascending)
        {
          MethodCallExpression resultExp = Expression.Call(typeof(Queryable), "OrderBy", new Type[] { type, property.PropertyType }, data.Expression, Expression.Quote(orderByExp));

          bindingSource.DataSource = data.Provider.CreateQuery<T>(resultExp);

          dataGridView.Columns[e.ColumnIndex].HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.Ascending;
        }

Sortuje dane tak i jest ok ale kiedy kliknę w kolumnę z klasy poniżej to jest błąd:

Określony element członkowski typu („TypeName”) nie jest obsługiwany w składniku LINQ to Entities. Obsługiwane są tylko inicjatory, elementy członkowskie jednostki i właściwości nawigacji jednostki.

Da się zrobić inaczej i się sortuje ale muszę wtedy robić ToList() i później jak dodam dane do bindingsoruce to się nie zapisują w bazie.

W Linq To SQL sortowanie działa automatycznie.

  public partial class Logs
  {
    public string UserName
    {
      get
      {
        if (this.id_user.HasValue)
          return this.Users.login;
        else
          return string.Empty;
      }
    }

    public string TypeName
    {
      get
      {
        TypeLogs typeLogs = (TypeLogs)this.type;

        switch (typeLogs)
        {
          case TypeLogs.LogOn:
            return "Logowanie";
          case TypeLogs.LogOff:
            return "Wylogowanie";
          case TypeLogs.LogOnFailed:
            return "Nieudane logowanie";
          case TypeLogs.LogsDelete:
            return "Usunięto logi";
          default:
            return string.Empty;
        }
      }
    }