Witam mam kod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;
 
namespace LaminarClipboard
{
    static class Program
    {
        private const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
        private const int WM_KEYDOWN = 0x0100;
        private static LowLevelKeyboardProc _proc = HookCallback;
        private static IntPtr _hookID = IntPtr.Zero;
 
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook, LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);
 
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
        private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);
 
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
 
        [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);
 
        private delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
 
        /// <summary>
        /// The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            _hookID = SetHook(_proc);
            Application.Run(new MainWindow());
            UnhookWindowsHookEx(_hookID);
 
        }
        private static IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
        {
            using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
            using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
            {
                return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc, GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
            }
        }
 
        private static IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
        {
            if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN)
            {
                int vkCode = Marshal.ReadInt32(lParam);
 
                Console.WriteLine((Keys)vkCode);
            }
            return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
        }
    }
}
 

Potrzebuje sprawdzić czy wciśnięto ctrl+1 a mogę sprawdzić tylko kod pojedynczego klawisza bez stanów dodatkowych, moge sprawdzić jaki czas minął pomiędzy wciśnięciem jednego a drugiego klawisz itp. ale jest to dosyć głupie rozwiązanie. Zna moze ktoś inne?