Witam mam kod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;

namespace LaminarClipboard
{
  static class Program
  {
    private const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
    private const int WM_KEYDOWN = 0x0100;
    private static LowLevelKeyboardProc _proc = HookCallback;
    private static IntPtr _hookID = IntPtr.Zero;

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook, LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);

    private delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      _hookID = SetHook(_proc);
      Application.Run(new MainWindow());
      UnhookWindowsHookEx(_hookID);

    }
    private static IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
    {
      using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
      using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
      {
        return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc, GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
      }
    }

    private static IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN)
      {
        int vkCode = Marshal.ReadInt32(lParam);

        Console.WriteLine((Keys)vkCode);
      }
      return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
    }
  }
}

Potrzebuje sprawdzić czy wciśnięto ctrl+1 a mogę sprawdzić tylko kod pojedynczego klawisza bez stanów dodatkowych, moge sprawdzić jaki czas minął pomiędzy wciśnięciem jednego a drugiego klawisz itp. ale jest to dosyć głupie rozwiązanie. Zna moze ktoś inne?