MS SQL do SQL

0

Witam,
czy ktoś mógłby mi pomóc ze zmianą poniższego kodu z MS SQL do SQL?
Liczę na pomoc! :)


CREATE TABLE Konto
(
 id  INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 idOsoba INT,
 numer VARCHAR(30),
 saldo MONEY DEFAULT 0
)

CREATE TABLE Osoba
(
 id  INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 imie VARCHAR(30),
 nazwisko VARCHAR(30),
 pesel VARCHAR(15),
 adres VARCHAR(80),
)

CREATE TABLE Karta
(
 idKonto INT,
 numer VARCHAR(30),
 waznaDo DATETIME,
 limit MONEY DEFAULT 0
)

CREATE TABLE Transakcja
(
 dataTr DATETIME DEFAULT getdate(),
 idKonto INT,
 idTyp INT,
 opis VARCHAR(80),
 kwota MONEY DEFAULT 0
)

/*
rodzaj transakcji
0 - wplata
1 - wyplata
*/
CREATE TABLE TypTransakcji
(
 id  INT,
 nazwa VARCHAR(40),
 rodzaj INT DEFAULT 0
)
GO

/*
Funkcja skladajaca zwracajaca imie i nazwisko osoby na podstawie id
*/
CREATE FUNCTION podajImieNazwisko(@idOsoba INT)
RETURNS VARCHAR(65)
AS
BEGIN
 DECLARE @imieNazwisko VARCHAR(65)
 DECLARE @imie VARCHAR(30)
 DECLARE @nazwisko VARCHAR(30)

 SELECT @imie = imie, @nazwisko = nazwisko FROM Osoba WHERE id = @idOsoba

 SET @imieNazwisko = @imie + ' ' + @nazwisko
 RETURN (@imieNazwisko) 
END
GO

/*
 widok z lista transakcji
*/
CREATE VIEW ListaTransakcji
AS 
 SELECT
  Transakcja.dataTr,
  Konto.numer AS numerKonta,
  Transakcja.opis,
  Transakcja.kwota
 FROM
  Transakcja, Konto
 WHERE
  Transakcja.idKonto = Konto.id
GO

/*
 widok z lista kont
*/
CREATE VIEW ListaKont
AS 
 SELECT
  Konto.numer,
  dbo.podajImieNazwisko(idOsoba) AS imieInazwisko,
  Konto.saldo
 FROM
  Konto
GO

/*
Uzupelnienie tabel danymi
*/

INSERT INTO Osoba (imie, nazwisko, pesel, adres) VALUES ('Anna', 'Jawor', '123456789', 'Kozienice');
INSERT INTO Osoba (imie, nazwisko, pesel, adres) VALUES ('Jerzy', 'Buk', '987654321', 'Pionki');
GO

INSERT INTO Konto (idOsoba, numer) VALUES (1, '112341234-1111000022224444')
INSERT INTO Konto (idOsoba, numer) VALUES (2, '112341234-1111000022225555')
GO

INSERT INTO TypTransakcji VALUES (1, 'wplata gotowki', 0)
INSERT INTO TypTransakcji VALUES (2, 'przelew', 0)
INSERT INTO TypTransakcji VALUES (3, 'wyplata z bankomatu', 1)
INSERT INTO TypTransakcji VALUES (4, 'przelew', 1)
INSERT INTO TypTransakcji VALUES (5, 'zakup karta', 1)
GO

/*
Procedura dodawania karty do konta
*/
CREATE PROCEDURE DodajKarte
 @numerKonta VARCHAR(30),
 @numerKarty VARCHAR(30),
 @waznaDo DATETIME,
 @limit MONEY
AS
BEGIN
 DECLARE @idKonto INT

 SELECT @idKonto = id FROM Konto WHERE numer = @numerKonta
 IF ((@@ERROR = 0) AND ( @@ROWCOUNT > 0))
 BEGIN
  INSERT INTO Karta (idKonto, numer, waznaDo, limit)
   VALUES (@idKonto, @numerKarty, @waznaDo, @limit)
 END
 ELSE
 BEGIN
  RETURN(0)
 END
END
GO

/*
Procedura zmiany statusu projektu o podanym kodzie
*/
CREATE PROCEDURE DodajTransakcje
 @numerKonta VARCHAR(30),
 @idTyp INT,
 @kwota MONEY
AS
BEGIN
 DECLARE @idKonto INT
 DECLARE @opis VARCHAR(200)
 DECLARE @nazwaTr VARCHAR(40)
 DECLARE @rodzaj INT

 SELECT @nazwaTr = nazwa, @rodzaj = rodzaj FROM TypTransakcji WHERE id = @idTyp
 SET @opis = 'Transakcja: ' + @nazwaTr

 SELECT @idKonto = id FROM Konto WHERE numer = @numerKonta
 IF ((@@ERROR = 0) AND ( @@ROWCOUNT > 0))
 BEGIN
  -- transakcja dopisujaca zapis w Transakcjach i zmieniajaca saldo konta
  BEGIN TRANSACTION

   INSERT INTO Transakcja (idKonto, idTyp, opis, kwota)
    VALUES (@idKonto, @idTyp, @opis, @kwota)
   IF ((@@ERROR = 0) AND ( @@ROWCOUNT > 0))
   BEGIN
    IF (@rodzaj = 0)
    BEGIN
     -- wplata
     UPDATE Konto SET saldo = saldo + @kwota WHERE id = @idKonto
     IF ((@@ERROR = 0) AND ( @@ROWCOUNT > 0))
     BEGIN
      COMMIT TRANSACTION
     END
     ELSE
     BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
     END
    END
    ELSE
    BEGIN
     -- wyplata
     UPDATE Konto SET saldo = saldo - @kwota WHERE id = @idKonto
     IF ((@@ERROR = 0) AND ( @@ROWCOUNT > 0))
     BEGIN
      COMMIT TRANSACTION
     END
     ELSE
     BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
     END
    END
   END
   ELSE
   BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
   END

 END
 ELSE
 BEGIN
  RETURN(0)
 END
END
GO

/*
trigger sprawdzajacy czy przy dodaniu transakcji nie przekroczono jakiegos salda,
saldo musi byc zawsze >= 0
*/
CREATE TRIGGER SprawdzSaldo
ON Konto
AFTER UPDATE
AS
 -- wszystkie saldo ponizej 0
 SELECT saldo FROM Konto WHERE saldo < 0
 IF (@@ROWCOUNT > 0)
 BEGIN
  RAISERROR('Saldo ponizej zera', 16, 1)
  ROLLBACK TRANSACTION
 END
GO

-- wplata
EXECUTE DodajTransakcje '112341234-1111000022224444', 1, 1000
GO
-- wyplata z bankomatu
EXECUTE DodajTransakcje '112341234-1111000022224444', 3, 120
GO
-- zakup karta
EXECUTE DodajTransakcje '112341234-1111000022224444', 5, 49.99
GO

-- przekroczenie salda
EXECUTE DodajTransakcje '112341234-1111000022224444', 3, 900
GO

SELECT * FROM ListaKont
SELECT * FROM ListaTransakcji
GO
0

Jakiego SQL?

0

somekind, znalazłem ten kod w sieci. Czy to może raczej T-SQL? Chce ten kod użyć w Oracle SQL Developer, czyli do MySQL? Poprawiłem się? :)

0

To pewno jest T-SQL, bo takiego dialektu jak MS SQL nie ma. Składniowo wszystkie SQLe się trochę różnią, ale jak Ty sam nie wiesz sam, czy to ma być Oracle czy MySQL, to kto ma wiedzieć?

0

To ma być jednak PLSQL. Pomożesz? :)

0

Ten kod, który podałeś, to jakaś tragedia.
np. saldo >= 0 jest sprawdzane w triggerze, a nie w checku.
Albo sprawdzanie @@ERROR zamiast try..catch

0

Oczywiscie nie zrobie tego za Ciebie ale moge podpowiedziec.

Spróbuj z tym: http://www.sqlines.com/online
Nie jest to doskonaly konwerter i czasem trzeba po nim poprawiac ale bedziesz mial start i wiekszosc rzeczy zrobione.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0