ChangeFileExt

Adam Boduch
ChangeFileExt
Moduł: SysUtils
```delphi function ChangeFileExt(const FileName, Extension: string): string; ``` Na podstawie parametrów, funkcja zwraca ścieżkę do pliku, ze zemienionym rozszerzeniem. Parametr FileName określa ścieżkę do pliku natomiast Extension - nową nazwę rozszerzenia (włączając kropkę na początku).

Sposób użycia jest prosty:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  WriteLn(ChangeFileExt(ParamStr(0), '.bat'));
  ReadLn;
end.

W rezultacie, na ekranie zostanie wyświetlona nazwa uruchomionej aplikacji, ze zmienionym rozszerzeniem na .bat.

Zobacz też:

0 komentarzy