Delphi » OOP

Write (słowo kluczowe)

Adam Boduch

write - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe write może zostać użyte w połączeniu z właściwościami; oznacza, iż do właściwości można przypisywać wartości (właściwość do zapisu). Przykładowo:

type
 TMyClass = class
 private
  FText : String;
  procedure SetText(Value : String);
 public
  property Text : String read FText write SetText;
 end;

W tym momencie przypisanie danych do właściwości Text jest równoznaczne z wywołaniem metody SetText:

var
 MyClass : TMyClass;
begin
 { konstruktor }
 MyClass.Text := 'Wartość';
 { destruktor }
end;

Więcej informacji w artykule: Właściwości

Zobacz też:

0 komentarzy