Slice

Adam Boduch
Slice
Moduł: System
```delphi function Slice(var A: array; Count: Integer): array; ``` Dosyć specyficzna funkcja, która może być jedynie przekazywana jako argument innej [[Delphi/Funkcje|funkcji]] lub [[Delphi/Procedury|procedury]]. "Przycina" ona [[Delphi/Tablice|tablice]] określoną w parametrze A do Count elementów.

Poniżej znajduje się prosty przykład prezentujący działanie tej funkcji - pozostawienie i przekazanie do procedury Foo jedynie pierwszych 5 elementów:

program Example;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses SysUtils;

procedure Foo(A : array of String);
var
 i : Integer;
begin
 for I := Low(A) to High(A) do
  Writeln(A[i]);
end;

var
 Bar : array[0..10] of String;
 I : Integer;
begin
 for I := Low(Bar) to High(Bar) do
  Bar[i] := 'Foo ' + IntToStr(i);

 Foo(Slice(Bar, 5));

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy