FillChar

Adam Boduch
FillChar
Moduł: System
```delphi procedure FillChar(var X; Count: Integer; Value: Byte); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] wypełnia bufor określony w parametrze X identycznymi znakami lub bajtami. Parametr Value musi określać dane natomiast Count - ilość danych jakie zostaną przypisane do bufora:
var
  Buffer : array[0..100] of Char;
begin
  FillChar(Buffer, SizeOf(Buffer), Ord('A'));
end.

Zobacz też:

0 komentarzy