AssertErrorProc

Adam Boduch
AssertErrorProc
Moduł: System
```delphi var AssertErrorProc: Pointer; ``` [[Delphi/Zmienne globalne|Zmienna globalna]] przechowuje adres do procedury, która zostanie wywołana gdy nastąpi wyjątek `EAssertionFailed`.

W momencie wywołania funkcji Assert, Delphi uruchamia domyślną procedurę obsługi błędu. Programista może napisać własną procedurę, która - np. w wyniku błędu, zapisywać będzie informacje o błedzie do pliku dziennika (log) lub dokonywać będzie innych, dowolnych działań. Własna procedura obługi błędów musi mieć następujący nagłówek:

procedure AssertErrorHandler(const Message, Filename: string; LineNumber: Integer; ErrorAddr: Pointer);

W momencie wywołania funkcji Assert, do tej procedury zostaną przekazane parametry w postaci:

 • Message - komunikat błędu (parametr funkcji Assert),
 • FileName - nazwa pliku w którym wywołana została funkcja Assert,
 • LineNumber - linia w kodzie źródłowym, w którym wystąpił błąd (czyli również - de facto - linia w której kompilator odnajdzie wywołanie funkcji Assert),
 • ErrorAddr - wskaźnik do błędu.

Oto przykład programu, który posiada własną procedurę obsługi błędów. Błędy zapisywane są do pliku dziennika:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

procedure MyAssertErrorHandler(const Message, Filename: string; LineNumber: Integer; ErrorAddr: Pointer);
var
 TF : TextFile;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\error.log');
 try
  if FileExists('C:\error.log') then
   Append(TF)
  else Rewrite(TF);

  { logowanie błędu do pliku }
  Writeln(TF, Format('%s: %s w linii %d, adres błędu: $%x',
   [FileName, Message, LineNumber, Integer(ErrorAddr)])
  );
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
end;

begin
 { przypisanie procedury obsługi błędu }
 AssertErrorProc := @MyAssertErrorHandler;

 { wywołanie błędu }
 Assert(False, 'Celowe wystąpienie błędu');

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy