Assert

Adam Boduch
Assert
Moduł: System
```delphi procedure Assert(expr : Boolean [; const msg: string]); ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] może być wykorzystywana w trakcie procesu debuggingu aplikacji i/lub "wyłapywaniu" błędów w aplikacjach. Jest to dość specyficzna funkcja gdyż jej użycie powoduje wywołanie wyjątku `EAssertionFailed`. Kompilator napotykając na wywołanie tej funkcji, zapisuje numer linii oraz nazwę pliku w jakim została użyta.

Funkcja zostanie użyta tylko wówczas gdy wartością parametru expr jest False. Drugi, opcjonalny parametr może zawierać treść przekazywaną do klasy wyjątku.

Właściwie jeżeli wartością parametru expr jest False, Delphi wywołuje procedurę, której adres wskazuje zmienna AssertErrorProc.

Działanie funkcji Assert może zostać wyłączone przy użyciu dyrektywy $ASSERTIONS.

Przykładowa obsługa błędu polegająca na zapisywaniu wszelkich wystąpień do dziennika (plik logu):

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

procedure MyAssertErrorHandler(const Message, Filename: string; LineNumber: Integer; ErrorAddr: Pointer);
var
 TF : TextFile;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\error.log');
 try
  if FileExists('C:\error.log') then
   Append(TF)
  else Rewrite(TF);

  { logowanie błędu do pliku }
  Writeln(TF, Format('%s: %s w linii %d, adres błędu: $%x',
   [FileName, Message, LineNumber, Integer(ErrorAddr)])
  );
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
end;

begin
 { przypisanie procedury obsługi błędu }
 AssertErrorProc := @MyAssertErrorHandler;

 { wywołanie błędu }
 Assert(False, 'Celowe wystąpienie błędu');

 Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Nie wiem, czy w Delphi jest tak samo, ale w C++ Assert jest makrem, które działa tylko jeśli generujemy kod z opcją 'debug'. Jeśli w opcjach ustawimy 'release' to Assert przestanie działać.