Pi

Aldonix
Pi
Moduł: Math
```delphi function Pi: Extended; ```

Funkcja Pi zwraca wartość liczby ?, która wynosi w przybliżeniu 3,1415926535897932384626433832795028841971

0 komentarzy