MeanAndStdDev

Aldonix
MeanAndStdDev
Moduł: Math
```delphi procedure MeanAndStdDev(const Data: array of Double; var Mean, StdDev: Extended); ```

Procedura oblicza w jednym kroku średnią arytmetyczną wartości tablicy i odchylenie standardowe (pierwiastek kwadratowy z wariancji) z wszystkich elementów zawartych w tablicy Data. Zaleca się używanie tej funkcji zamiast używania osobno Mean i StdDev. Gdy Mean jest większe od 10^7 lub wariancja jest bardzo mała, może nastąpić utrata dokładności obliczeń.

0 komentarzy