MessageDlgPos

michalkopacz
MessageDlgPos
Moduł: Dialogs
```delphi function MessageDlgPos(const Msg: string; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint; X, Y: Integer): Word; ``` Jest to bardzo podobna funkcja do funkcji `[[Delphi/Moduły/Dialogs/MessageDlg]]`, z tą różnicą, że wyświetlane okno dialogowe znajduje się w określonej przez nas pozycji. Do określenia pozycji służą wartości X i Y typu `integer`, przy czym X jest to współrzędna pozioma, a Y współrzędna pionowa. Współrzędne określają lewy górny róg okna. Pozostałe parametry są takie same jak w przypadku funkcji `[[Delphi/Moduły/Dialogs/MessageDlg]]`.

Przykład:

procedure TForm1.bKomunikatClick(Sender: TObject);
begin
  MessageDlgPos('To okno dialogowe wyświetliło się w lewym górnym rogu formularza!', mtConfirmation, mbYesNoCancel, 0, Form1.Left, Form1.Top);
end;

Powyższy przykład wyświetla okno dialogowe w lewym górnym rogu formularza, tzn. lewy górny róg okna dialogowego pokrywa się z lewym górnym rogiem okna programu.

Zobacz też:

1 komentarz

Ups, nie wiem czemu, ale myślałem że to WinAPI :|
Usunąłem więc link do WinAPI w "Zobacz też" (który dodał pierwotny autor, co mnie skłoniło do przekonania, że funkcja tyczy się WinAPI :P )