Zamiana liczb na słowa

kslukasz

Ten program służy do zamiany liczb na tekst. Czyli po prostu pisanie słownie. Bardzo przydatny przy pisaniu dokumentów urzędowych.

-------------cut-----------------


created by Łukasz
[email protected]


unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Buttons, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Memo1: TMemo;
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  Label1: TLabel;
  SpeedButton2: TSpeedButton;
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 z:char;
implementation

{$R *.dfm}

function jedno(z:char):string;
begin
if z='1' then jedno:='jeden ' else
if z='2' then jedno:='dwa ' else
if z='3' then jedno:='trzy ' else
if z='4' then jedno:='cztery ' else
if z='5' then jedno:='pięć ' else
if z='6' then jedno:='sześć ' else
if z='7' then jedno:='siedem ' else
if z='8' then jedno:='osiem ' else
if z='9' then jedno:='dziewięć ' else
if z='0' then jedno:='' else
end;

function dz(z:char):string;
begin
if z='1' then dz:='jedenaście ' else
if z='2' then dz:='dwanaście ' else
if z='3' then dz:='trzynaście ' else
if z='4' then dz:='czternaście ' else
if z='5' then dz:='piętnaście ' else
if z='6' then dz:='szesnaście ' else
if z='7' then dz:='siedemnaście ' else
if z='8' then dz:='osiemnaście ' else
if z='9' then dz:='dziewiętnaście ' else
if z='0' then dz:='dziesięć ' else
end;

function dw(z:char):string;
begin
if z='2' then dw:='dwadzieścia ' else
if z='3' then dw:='trzydzieści ' else
if z='4' then dw:='czterdzieści ' else
if z='5' then dw:='pięćdziesiąt ' else
if z='6' then dw:='sześćdziesiąt ' else
if z='7' then dw:='siedemdziesiąt ' else
if z='8' then dw:='osiemdziesiąt ' else
if z='9' then dw:='dziewięćdziesiąt ' else
if z='0' then dw:='' else
end;

function setki(z:char):string;
begin
if z='1' then setki:='sto ' else
if z='2' then setki:='dwieście ' else
if z='3' then setki:='trzysta ' else
if z='4' then setki:='czterysta ' else
if z='5' then setki:='pięćset ' else
if z='6' then setki:='sześćset ' else
if z='7' then setki:='siedemset ' else
if z='8' then setki:='osiemset ' else
if z='9' then setki:='dziewięćset ' else
if z='0' then setki:='' else
end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var i,D:integer;
  t,w:string;
  tys:string[8];
begin
tys:='tysięcy ';
memo1.Text:='';
t:=edit1.Text;
D:=Length(t);
if D>5 then Application.MessageBox('Zbyt duża liczba! Wpisz liczbę pomiędzy 1 a 99999',' Konwerter ',MB_OK+MB_ICONERROR) else
begin
for i:=1 to D do
 begin
 if (i=D) and (t[D-1]<>'1') then
 begin
 z:=t[i];
 w:=jedno(z);
 memo1.Text:=memo1.Text+w;
 end else
 if (i=D-1) and (t[D-1]='1') then
  begin
  z:=t[D];
  w:=dz(z);
  memo1.Text:=memo1.Text+w;
  end else
  if (i=D-1) and (t[D-1]<>'1') then
  begin
  z:=t[D-1];
  w:=dw(z);
  memo1.Text:=memo1.Text+w;
  end else
  if (i=D-2) then
   begin
   z:=t[D-2];
   w:=setki(z);
   memo1.Text:=memo1.Text+w;
   end else
   if (i=D-3) and (D<5) and (t[D-4]<>'1') then
   begin
   if t[D-3]='1' then
   memo1.Text:=memo1.Text+'tysiąc ' else
   if (t[D-3]='2') or (t[D-3]='3') or (t[D-3]='4') then
   begin
   z:=t[D-3];
   w:=jedno(z);
   memo1.Text:=memo1.Text+w+'tysiące ';
   end else
   begin
   z:=t[D-3];
   w:=jedno(z);
   memo1.Text:=memo1.Text+w+tys;
   end;

   end else
   if (i=D-3) and (D>4) and (t[D-4]<>'1') then
    begin
    z:=t[D-3];
   w:=jedno(z);
   if (t[D-3]='2') or (t[D-3]='3') or (t[D-3]='4') then
   memo1.Text:=memo1.Text+w+'tysiące 'else
    memo1.Text:=memo1.Text+w+tys; 
    end else
    if (i=D-4) and(t[D-4]='1') then
    begin
    z:=t[D-3];
    w:=dz(z);
    Memo1.Text:=memo1.Text+w+tys;
    end else
    if (i=D-4) and (t[D-4]<>'1') then
     begin
     z:=t[D-4];
     w:=dw(z);
    Memo1.Text:=memo1.Text+w;
     end;
 end;
 end;
end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
Application.MessageBox('Obsługa jest bardzo prosta: wpisz liczbę w okienko na górze i odzczytaj liczbę słownie w dolnej częsci. Wpisuj TYLKO liczby, bez żadnych znaków. Wszelkie prawa zastrzeżone.',' Konwerter ',MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;

end.

---------------cut---------------

3 komentarzy

a nie prościej na tablicach?? i podać tylko wyjątki: ***naście

hm.. juz cos takiego napisalem niegdys, byl to chyba moduł :) Ale ok :] http://4programmers.net/file.php?id=1487

trochę to bez sensu - tu http://4programmers.net/article.php?id=188 jest to zrobione znacznie krócej i sprawniej.