Zamiana ceny na jej słowny odpowiednik

Juhas

Cześć, wiadomo, jak zamienić liczbę na słowa. Jednak kody, z którymi się spotykałem, nie spełniały moich oczekiwań. Poza tym "tłumaczyły" liczby, a nie ceny(chociaż tu już krótka droga). Postanowiłem napisać swój własny od podstaw(nie przeczę, że pomysł z funkcjami ConvertX zaczerpnąłem z już istniejącego gotowca na 4p). Ta wersja tłumaczy wszystko do 999 999 999 999,99, jednak bardzo łatwo rozszerzyć jej funkcjonalność, wystarczy do funkcji GetBridge dopisać w case np:
13, 14, 15: result:='bilion';

I w taki sposób rozszerzamy funkcjonalność :)
A teraz już bez zbędnego gadania(małe omówienie na końcu):

function PriceToStr(price: Currency): string;

       function Convert1(d: integer): string;
       begin
        case d of
         0: result:='';
         1: result:='jeden';
         2: result:='dwa';
         3: result:='trzy';
         4: result:='cztery';
         5: result:='pięć';
         6: result:='sześć';
         7: result:='siedem';
         8: result:='osiem';
         9: result:='dziewięć';
        end;
       end;

       function Convert10(d: integer): string;
       begin
        case d of
         0: result:='';
         2: result:='dwadzieścia';
         3: result:='trzydzieści';
         4: result:='czterdzieści';
         5: result:='pięćdziesiąt';
         6: result:='sześćdziesiąt';
         7: result:='siedemdziesiąt';
         8: result:='osiemdziesiąt';
         9: result:='dziewięćdziesiąt';
        end;
       end;

       function Convert11(d: integer): string;
       begin
        case d of
         0: result:='dziesięć';
         1: result:='jedenaście';
         2: result:='dwanaście';
         3: result:='trzynaście';
         4: result:='czternaście';
         5: result:='piętnaście';
         6: result:='szesnaście';
         7: result:='siedemnaście';
         8: result:='osiemnaście';
         9: result:='dziewiętnaście';
        end;  
       end;

       function Convert100(d: integer): string;
       begin
        case d of
         0: result:='';
         1: result:='sto';
         2: result:='dwieście';
         3: result:='trzysta';
         4: result:='czterysta';
         5: result:='pięćset';
         6: result:='sześćset';
         7: result:='siedemset';
         8: result:='osiemset';
         9: result:='dziewięćset';
        end;
       end;

       //====Pobranie np: tysiąc/tysięcy==============================\\
       function GetBridge(Count: integer; Digit: integer): string;
       var
        dStr: string;
        ld: integer; //ostatnia cyfra
        pld: integer; //przed ostatnia cyfra
       begin
        case count of
         4, 5, 6: result:='tysiąc';
         7, 8, 9: result:='milion';
         10, 11, 12: result:='miliard'
         else result:='';
        end;

        if digit = 0 then result:='';
        if (result = '') or (digit = 1) then exit;

        dStr:=intToStr(digit);
        ld:=StrToInt(dStr[length(dStr)]);
        if length(dStr)>1 then pld:=StrToInt(dStr[length(dStr)-1])
         else pld:=0;

        if pld = 1 then
        begin
         if result = 'tysiąc' then result:='tysięcy' else
          result:=result+'ów';
        end else
        if (ld>1) and (ld<5) then
        begin
         if result = 'tysiąc' then result:='tysiące' else
          result:=result+'y';
        end else
        if (ld>4) or (ld = 0) then
        begin
         if result = 'tysiąc' then result:='tysięcy' else
          result:=result+'ów';
        end;
       end;

       //============Czyszczenie 'jeden' z np. 'jeden tysiąc'===========\\
       procedure ClearBridge(var s: string; bridge: string);
       var
        i: integer;
       begin
        i:=pos('jeden '+bridge, s);
        if i=1 then delete(s, i, length('jeden '));
       end;

var
 PriceStr: string;
 SL: TStringList;
 BC, AC: string; //przed i po przecinku
 res: string;
 i: integer;
 bridge: string;
 BCTemp: string;
begin
 PriceStr:=CurrToStr(Price); //mam cenę jako string
 sl:=TStringList.Create;
 explode(PriceStr, sl, decimalSeparator);
 BC:=sl.Strings[0];
 if sl.Count>1 then AC:=sl.Strings[1];
 if length(AC)>2 then delete(AC, 3, 2) else
   if length(AC) = 1 then AC:=AC+'0' else
    if AC = '' then AC:='00';

 repeat
  i:=length(BC) mod 3;
  if i = 0 then i:=3;
  BCTemp:=copy(BC, 1, i);
  bridge:=getBridge(length(BC), strToInt(BCTemp));
  delete(BC, 1, i);

  //3 cyfry
   if length(BCTemp) = 3 then
   begin
    res:=res+' '+convert100(strToInt(BCTemp[1]));
    delete(BCTemp, 1, 1);
   end;

  //2 cyfry
   if length(BCTemp)=2 then
   begin
    if BCTemp[1] = '1' then res:=res+' '+convert11(strToInt(BCTemp[2])) else
    begin
     res:=res+' '+convert10(strToInt(BCTemp[1]));
     res:=res+' '+convert1(StrToInt(BCTemp[2]));
    end;
    delete(BCTemp, 1, 2);
   end;

  //1 cyfra
   if length(BCTemp) = 1 then
   begin
    res:=res+' '+convert1(strToInt(BCtemp[1]));
    delete(BCTemp, 1, 1);
   end;

   res:=res+' '+bridge;
 until length(BC) = 0;

//pozbywam się zbędnych spacji
 res:=trim(res);
 while pos(' ', res)>0 do res:=stringReplace(res, ' ', ' ', [rfReplaceAll]);

//pozbywam się efektu typu: jeden tysiąc...
 clearBridge(res, 'miliard');
 clearBridge(res, 'milion');
 clearBridge(res, 'tysiąc');

 res:=res+' zł';
 //już mam postać np. dwa złote

 //teraz zajmuje się częścią po przecinku
 if ac = '00' then res:=res+' zero gr' else 
 begin
  if ac[1] = '1' then res:=res+' '+convert11(StrToInt(ac[2])) else
  begin
   res:=res+' '+convert10(StrToInt(ac[1]));
   res:=res+' '+convert1(StrToInt(ac[2]));
  end;
  res:=res+' gr';
 end;

 result:=res;
end;

Funkcja jest właściwie ograniczona tylko i wyłącznie zakresem Currency, a to ze względu na to, że:
Na początku są oddzielane części całkowite(złotówki) od ułamkowych(groszy). Następnie części całkowite są zamieniane trójkami, tzn., załóżmy, że mamy kwotę: 123 456,00
Wtedy jest to dzielone na 2 części: 123 i 456, i one są oddzielnie rozpatrywane. Jeśli nie można ułożyć takiego ciągu 3 cyfrowego(np: 12 345), to wtedy tworzymy ciąg jak największy, ale mniejszy od 3 cyfr oczywiście :)

Kod rozpoznaje cyfrę, wie na jakim miejscu stoi, następnie ją usuwa i ciąg pomniejszony o jedną cyfrę przekazuje dalej.

Prostymi słowami z kwoty: 123 456, operacje wyglądają tak:

123
<font color="red">
Tłumaczenie cyfry 1 na sto
Usunięcie cyfry 1
</span>

23
<font color="red">
Tłumaczenie cyfry 2 na dwadzieścia
Usunięcie cyfry 2
</span>

3
<font color="red">
Tłumaczenie cyfry 3 na trzy
Usunięcie cyfry 3
</span>

No, funckja jest dość prosta w użyciu, wystarczy:

 kw_slow:=priceToStr(20000);

Jak są jakieś pytania to odpowiem pewnie ;)

2 komentarzy

Ogolnie fajne tylko ze mozna zamiast instrukcji case dac kilka tablic i by bylo krocej.

Fajna funkcja tylko w Delphi 7 nie działa
Brak
explode(PriceStr, sl, decimalSeparator);
O co chodzi ???