Wyłączanie procesów

modrih

Każdy wie że zawieszony komputer ratujemy przez zamykanie programów, lub procesów, i to najczęściej przez tak zwaną świętą trójcę - Alt + CTRL + DEL.

Pracując na komputerze w bibliotece szkolnej, jak zwykle zawiesiłem system, powodem "zwiechy" była pewna aplikacja, chciałem ją wyłączyć przez ?standardową? kombinację, a tu niespodzianka, administrator zablokował korzystanie z Menadżera zadań. Postanowiłem więc napisać prościutki program który będzie miał za zadanie wyłączyć wybrany proces.

Jego podstawowe zadanie to wyświetlenie listy procesów w ListBox1, wraz z cyferkami odpowiadającymi uruchomianemu procesowi. My zaś mamy za zadanie wpisać w komponent TEdit - ?proces? owy numerek i naciśnięcie przycisku Button1. Po czym proces zostaje zamknięty, a lista procesów odświeżona poleceniem: ListBox1.Items:=ListaPlikow. Gdyby zaś potrzebna nam była ?ręczna? aktualizacja listy procesów naciskamy przycisk Button2.

Poniżej prezentuję cały kod źródłowy, zauważ że w sekcji uses dodałem TLHelp32.
Mimo wielu ograniczeń w profilu udało mi się odpalić program w szkolnej bibliotece, wykorzystuję go zamiast standardowej kombinacji.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, TLHelp32,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  proces: TEdit;
  GroupBox2: TGroupBox;
  Button2: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

function ZabijProces(ProcessId:Integer):Boolean;
var
 Uchwyt:tHandle;
begin
 Uchwyt:=OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,bool(0),ProcessId);
 if TerminateProcess(Uchwyt,0) then result:=true else result:=false;
 CloseHandle(Uchwyt);
end;

function ListaPlikow:TStringList;
var
 Uchwyt:tHandle;
 Proces:tProcessEntry32;
begin
 Uchwyt:=CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPALL,0);
 Proces.dwSize:=SizeOf(Proces);
 Result:=TStringList.Create;
 if Integer(Process32First(Uchwyt,Proces))<>0 then
 repeat
  Result.Append(IntToStr(Proces.th32ProcessID)+': '+Proces.szExeFile);
 until Integer(Process32Next(Uchwyt,Proces))=0;
 closehandle(Uchwyt);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ListBox1.Items:=ListaPlikow;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 try
  Zabijproces(strtoint(proces.text));            //wywołanie funkcji
  ListBox1.Items.Clear;                   //wyczyść ListBox1
  proces.Text := '';                    //wyczyść okno na numerek
  Application.MessageBox(Pchar('Proces został wyłączony.'), //komunikat że wszystko ok.
        'Informacja', MB_OK + MB_IconInformation);
  ListBox1.Items:=ListaPlikow;               //uzupełnij listę procesami
 except                           //jeżeli błąd - nie wpisałeś numerku
  begin
   Application.MessageBox(Pchar('Wpisz numerek odpowiadający procesowi.'), //informacja
         'Informacja', MB_OK + MB_IconInformation);
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 ListBox1.Items:=ListaPlikow; //odśwież listę procesów
end;

end.

5 komentarzy

Szkoda tylko, że nie działa pod win 98

Dało by radę zrobić to wszystko, aby zapisywalo w memo ??

A jak przerobić ten program, żeby zamiast wpisywać numeru wpisywać nazwę procesu?

memo1.lines:=listaplikow

Zamiast wpisywania numeru proponuję:

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
var
 i:integer;
 S:String;
begin
 proces.Text := '';
 S:= ListBox1.Items.ValueFromIndex[ListBox1.ItemIndex];
 for i:=0 to pos(':', S)-1 do begin
  proces.Text := proces.Text + S[i];
 end;
end;

Po kliknięciu na listę, pole same się wypełni. Przyczym mała poprawka:
W funkcji ListaPlikow, w pętli repeat:

Result.Append(' '+IntToStr(Proces.th32ProcessID)+': '+Proces.szExeFile);
 • dodajemy spację przed każdą liczbą.