Właściwości dowolnego obiektu

jozkan

<font name="Courier New"></span><font size="3"></span>

Jak zmienić Properties dowolnego obiektu? Wrzuć na Formę Memo oraz Button i sprawdź jak procedura SetObjectProperties zmienia Properties Memo i Buttona


unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type

  Tfont_def=record
        font_name:string;
        font_size:Integer;
        font_color:TColor;
        font_style:TFontStyles;
      end;

  Tobject_property=(rect_op,align_op,cursor_op,color_op,font_op,caption_op,hint_op);
  Tobject_properties=set of Tobject_property;

  Tobject_properties_values=record
                properties_exists:Tobject_properties;
                rect_val:TRect;
                align_val:TAlign;
                cursor_val:TCursor;
                color_val:TColor;
                font_val:Tfont_def;
                caption_val:string;
                hint_val:string;
              end;

  TForm1 = class(TForm)
   Memo1: TMemo;
   Button1: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
   { Private declarations }
  public
   { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

  procedure SetObjectProperties(a_obj:TObject;prop_types:Tobject_properties;prop_values:Tobject_properties_values);

implementation

{$R *.DFM}

uses TypInfo;

procedure Tfont_def_To_TFont(a_font:Tfont_def;aFont:TFont);
begin
  if aFont=nil then Exit;
  with aFont,a_font do
  begin
   Name:=font_name;
   Size:=font_size;
   Color:=font_color;
   Style:=font_style;
  end;
end;

function AlignToString(val:TAlign):string;
begin
  Result:='';
  case val of
   alNone:Result:='alNone';
   alTop:Result:='alTop';
   alBottom:Result:='alBottom';
   alLeft:Result:='alLeft';
   alRight:Result:='alRight';
   alClient:Result:='alClient';
  end;
end;

function CursorNameToInt(val:TCursor):Integer;
begin
  Result:=0;
  case val of
   crNone:Result:=-1;
   crArrow:Result:=-2;
   crCross:Result:=-3;
   crIBeam:Result:=-4;
   crSizeNESW:Result:=-6;
   crSizeNS:Result:=-7;
   crSizeNWSE:Result:=-8;
   crSizeWE:Result:=-9;
   crUpArrow:Result:=-10;
   crHourGlass:Result:=-11;
   crDrag:Result:=-12;
   crNoDrop:Result:=-13;
   crHSplit:Result:=-14;
   crVSplit:Result:=-15;
   crMultiDrag:Result:=-16;
   crSQLWait:Result:=-17;
   crNo:Result:=-18;
   crAppStart:Result:=-19;
   crHelp:Result:=-20;
   crHandPoint:Result:=-21;
   crSizeAll:Result:=-22;
  end;
end;

procedure SetObjectProperties(a_obj:TObject;prop_types:Tobject_properties;prop_values:Tobject_properties_values);
var
  prop_info:PPropInfo;
  a_font:TFont;
begin
  if prop_types=[] then Exit;if a_obj=nil then Exit;

  if rect_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Left');
   if prop_info<>nil then SetOrdProp(a_obj,prop_info,prop_values.rect_val.Left);

   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Top');
   if prop_info<>nil then SetOrdProp(a_obj,prop_info,prop_values.rect_val.Top);

   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Width');
   if prop_info<>nil then SetOrdProp(a_obj,prop_info,prop_values.rect_val.Right-prop_values.rect_val.Left);

   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Height');
   if prop_info<>nil then SetOrdProp(a_obj,prop_info,prop_values.rect_val.Bottom-prop_values.rect_val.Top);
  end;

  if align_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Align');
   if prop_info<>nil then SetEnumProp(a_obj,prop_info,AlignToString(prop_values.align_val));
  end;

  if cursor_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Cursor');
   if prop_info<>nil then SetOrdProp(a_obj,prop_info,CursorNameToInt(prop_values.cursor_val));
  end;

  if color_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Color');
   if prop_info<>nil then SetOrdProp(a_obj,prop_info,ColorToRgb(prop_values.color_val));
  end;

  if font_op in prop_types then
  begin
   a_font:=TFont.Create;
   try
     prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Font');
     if prop_info<>nil then
     begin
      Tfont_def_To_TFont(prop_values.font_val,a_font);
      SetObjectProp(a_obj,prop_info,a_font);
     end;
   finally
     a_font.Free;
   end;
  end;

  if caption_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Caption');
   if prop_info<>nil then SetStrProp(a_obj,prop_info,prop_values.caption_val);
  end;

  if hint_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Hint');
   if prop_info<>nil then SetStrProp(a_obj,prop_info,prop_values.hint_val);
  end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Memo1.ShowHint:=True;
  Memo1.Hint:='Hint przed zmianą';
  Memo1.Text:='W tym Memie będą zmienione Properties. Wciśnij "Caption przed zmianą". '+
        'Zwróć uwagę że Caption Buttona również ulegnie zmianie, '+
        'sprawdź także Hint Mema obecnie oraz po zmianie';

  Button1.Width:=200;
  Button1.Caption:='Caption przed zmianą';
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a_font:Tfont_def;
  prop_values:Tobject_properties_values;
begin
  with prop_values do
  begin
   rect_val:=Rect(20,20,40+Memo1.Width,40+Memo1.Height);
   align_val:=alClient;
   cursor_val:=crHourGlass;
   color_val:=clYellow;

   with font_val do
   begin
     font_name:='Arial';
     font_size:=12;
     font_color:=clBlue;
     font_style:=[fsBold];
   end;

   caption_val:='Nowy Caption Buttona';
   hint_val:='nowy hint Memo';
  end;

  SetObjectProperties(Button1,[caption_op],prop_values);
  SetObjectProperties(Memo1,[rect_op,align_op,cursor_op,color_op,font_op,hint_op],prop_values);
end;

end.

Jeżeli chcesz odczytać właściwości dowolnego obiektu, zastosuj funkcję GetObjectProperties:


function StringToAlign(val:string):TAlign;
begin
  if val='alNone' then Result:=alNone else
  if val='alTop' then Result:=alTop else
  if val='alBottom' then Result:=alBottom else
  if val='alLeft' then Result:=alLeft else
  if val='alRight' then Result:=alRight else
  if val='alClient' then Result:=alClient;
end;

function CursorIntToName(val:TCursor):Integer;
begin
  Result:=crDefault;
  case val of
   -1:Result:=crNone;
   -2:Result:=crArrow;
   -3:Result:=crCross;
   -4:Result:=crIBeam;
   -6:Result:=crSizeNESW;
   -7:Result:=crSizeNS;
   -8:Result:=crSizeNWSE;
   -9:Result:=crSizeWE;
   -10:Result:=crUpArrow;
   -11:Result:=crHourGlass;
   -12:Result:=crDrag;
   -13:Result:=crNoDrop;
   -14:Result:=crHSplit;
   -15:Result:=crVSplit;
   -16:Result:=crMultiDrag;
   -17:Result:=crSQLWait;
   -18:Result:=crNo;
   -19:Result:=crAppStart;
   -20:Result:=crHelp;
   -21:Result:=crHandPoint;
   -22:Result:=crSizeAll;
  end;
end;

procedure TFont_to_Tfont_def(aFont:TFont;var a_font:Tfont_def);
begin
  if aFont=nil then Exit;

  with aFont,a_font do
  begin
   font_name:=Name;
   font_size:=Size;
   font_color:=Color;
   font_style:=Style;
  end;
end;

function GetObjectProperties(a_obj:TObject;prop_types:Tobject_properties):Tobject_properties_values;

var
  prop_info:PPropInfo;
  prop_exists:Boolean;
  a_font:TFont;

begin
  with Result do
  begin
   properties_exists:=[];
   rect_val:=Rect(0,0,0,0);
   align_val:=alNone;
   cursor_val:=crDefault;
   color_val:=clWhite;
   with font_val do
   begin
     font_name:='Arial';
     font_size:=10;
     font_color:=clBlack;
     font_style:=[];
   end;
   caption_val:='';
   hint_val:='';
  end;
  if prop_types=[] then Exit;if a_obj=nil then Exit;

  if rect_op in prop_types then
  begin
   prop_exists:=True;
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Left');if prop_info<>nil then
   Result.rect_val.Left:=GetOrdProp(a_obj,prop_info) else prop_exists:=False;

   //if prop_info^.PropType^.Kind=tkInteger...
   //(tkUnknown, tkInteger, tkChar, tkEnumeration, tkFloat, tkString, tkSet, tkClass, tkMethod, tkWChar, tkLString, tkWString, tkVariant, tkArray, tkRecord, tkInterface, tkDynArray);

   if prop_exists then
   begin
     prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Top');if prop_info<>nil then
     Result.rect_val.Top:=GetOrdProp(a_obj,prop_info) else prop_exists:=False;
   end;

   if prop_exists then
   begin
     prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Width');if prop_info<>nil then
     Result.rect_val.Right:=Result.rect_val.Left+GetOrdProp(a_obj,prop_info) else prop_exists:=False;
   end;

   if prop_exists then
   begin
     prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Height');if prop_info<>nil then
     Result.rect_val.Bottom:=Result.rect_val.Top+GetOrdProp(a_obj,prop_info) else prop_exists:=False;
   end;

   if prop_exists then Include(Result.properties_exists,rect_op);
  end;

  if align_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Align');if prop_info<>nil then
   begin
     Result.align_val:=StringToAlign(GetEnumProp(a_obj,prop_info));
     Include(Result.properties_exists,align_op);
   end;
  end;

  if cursor_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Cursor');if prop_info<>nil then
   begin
     Result.cursor_val:=CursorIntToName(GetOrdProp(a_obj,prop_info));
     Include(Result.properties_exists,cursor_op);
   end;
  end;

  if color_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Color');if prop_info<>nil then
   begin
     Result.color_val:=GetOrdProp(a_obj,prop_info);
     Include(Result.properties_exists,color_op);
   end;
  end;

  if font_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Font');
   if prop_info<>nil then
   begin
     a_font:=GetObjectProp(a_obj,prop_info) as TFont;
     TFont_to_Tfont_def(a_font,Result.font_val);
     Include(Result.properties_exists,font_op);
   end;
  end;

  if caption_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Caption');if prop_info<>nil then
   begin
     Result.caption_val:=GetStrProp(a_obj,prop_info);
     Include(Result.properties_exists,caption_op);
   end;
  end;

  if hint_op in prop_types then
  begin
   prop_info:=GetPropInfo(a_obj.ClassInfo,'Hint');if prop_info<>nil then
   begin
     Result.hint_val:=GetStrProp(a_obj,prop_info);
     Include(Result.properties_exists,hint_op);
   end;
  end;
end;

2 komentarzy

Jak zmienić Properties dowolnego obiektu?

Label1.Color:=clWhite;

:D

Rzuciłem okiem i kod wygląda super tym bardziej, że niedawno się z tą tematyka zmagałem.
w Dynamiczne ustawianie właściwości
zamieściłem pytanie i tu mam część jego rozwiązania.

A czy możliwe jest pobranie własności komponentu ale w sposób bez rozdzielania na [b]Tobject_property[/b].

 • pobrać własność z listy i automatycznie jakimś Self...... albo ukrytego Uses uzyskać dostęp do własność,
 • zapisać to w postaci TStrings ( coś na wzór Form.dfm)