Tworzenie książki adresowej z wykorzystaniem komponentów BDE

rk7771

Poniższy kod zawiera podstawową obsłgę baz danych na przykładzie książki telefonicznej. Można go rozbudować o wyszukiwanie oraz usuwanie rekordów. Zawiera natomiast tworzenie bazy wraz z indeksem, przechodzenie do rekordu poprzedniego oraz do rekordku następnego.

Oto kod:

unit bde_unit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, DB, DBTables;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Table1: TTable;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  lbl_nr_rekordu: TLabel;
  Edit_nazwisko: TEdit;
  Edit_imie: TEdit;
  Edit_nr_tel: TEdit;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Label3: TLabel;
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
  procedure tworz_baze();
 private
  { Private declarations }
  sc_programu : string;
  il_rek : integer;
  nr_rek : integer;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
 sc_programu:=ExtractFilePath(ParamStr(0));

 edit_imie.Text := '';
 edit_nazwisko.Text := '';
 edit_nr_tel.Text := '';
 nr_rek := 0;
 lbl_nr_rekordu.Caption := '';

 //tworzenie katalogu dla pliku z bazą danych
 if not directoryexists(sc_programu + 'baza\') then
 begin
  chdir(pchar(sc_programu));
  mkdir(pchar('baza'));
  chdir(pchar(sc_programu));
 end;

 // ścieżka do bazy danych
 Table1.DatabaseName := sc_programu + 'baza\';
 // ustawienie nazwy bazy
 Table1.TableName := 'tbl_telefony.dbf';
 // sprawdzenie istnienia pliku z baza danych
 if not fileexists (sc_programu + 'baza\tbl_telefony.dbf') then
 begin
  tworz_baze();
 end;

 if (fileexists (sc_programu + 'baza\tbl_telefony.dbf')) and (not table1.Active) then
 begin
  //Aktywacja tabeli
  table1.Active := true;
  edit_imie.Text := '';
  edit_nazwisko.Text := '';
  edit_nr_tel.Text := '';
  nr_rek := 0;
 end;

 if table1.Active then
 begin
  if table1.RecordCount > 0 then
  begin
   il_rek := table1.RecordCount;
   table1.First;
   lbl_nr_rekordu.Caption := '1 / ' + inttostr(il_rek);
   nr_rek := 1;
   //wstawianie wartości do kontrolek edit
   edit_nazwisko.Text := table1.FieldByName('Nazwisko').Value;
   edit_imie.Text := table1.FieldByName('Imie').Value;
   edit_nr_tel.Text := table1.FieldByName('Telefon').Value;
  end;
  if table1.RecordCount <= 0 then
  begin
   il_rek := 0;
   nr_rek := 0;
   lbl_nr_rekordu.Caption := '0 / ' + inttostr(il_rek);
  end;
 end;

end;

procedure TForm1.tworz_baze();
begin
 //procedura tworząca bazę danych telefony
 with Table1 do
 begin
  Active := False;
  TableType := ttDBase;
  with FieldDefs do
  begin
   Clear;
   Add('NR', ftString, 10, true);
   Add('Nazwisko', ftString, 200, false);
   Add('Imie', ftString, 200, false);
   Add('Telefon', ftString, 50, false);
  end;
  // indeksy bazy danych
  with IndexDefs do
  begin
   Clear;
   Add('', 'NR', [ixPrimary, ixUnique]);
  end;
 end;

 //utworzenie tabeli
 Table1.CreateTable;
 //otwarcie tabeli
 Table1.Open;

 if Table1.Active then
 begin
  //jeżeli tabela jest aktywna
  //dezaktywacja tabeli
  Table1.Active := false;
 end;
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 if table1.Active then
 begin
  table1.Active := false;
 end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 //dodawanie rekordu do tabeli
 if table1.Active then
 begin
  if (edit_imie.Text <> '') and (edit_nazwisko.Text <> '') and (edit_nr_tel.Text <> '') then
  begin
   il_rek := il_rek + 1;
   nr_rek := il_rek;
   table1.InsertRecord([inttostr(il_rek), edit_nazwisko.Text, edit_imie.Text, edit_nr_tel.Text]);
   table1.Edit;
   table1.Post;
   table1.Last;
   lbl_nr_rekordu.Caption := inttostr(il_rek) + ' / ' + inttostr(il_rek);
  end;
  if (edit_imie.Text = '') or (edit_nazwisko.Text = '') or (edit_nr_tel.Text = '') then
  begin
   showmessage('Jedno z pól nie jest wypełnione, dodanie nie jest możliwe !!!');
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 //przejście do rekordu poprzedniego
 if (table1.Active) and (table1.RecNo > 1) then
 begin
  table1.Prior;
  nr_rek := nr_rek - 1;
  edit_nazwisko.Text := table1.FieldByName('Nazwisko').Value;
  edit_imie.Text := table1.FieldByName('Imie').Value;
  edit_nr_tel.Text := table1.FieldByName('Telefon').Value;
  lbl_nr_rekordu.Caption := inttostr(nr_rek) + ' / ' + inttostr(il_rek);
 end;
 if (table1.Active) and (table1.RecNo <= 1) then
 begin
  showmessage('To jest piewrszy rekord !!!');
 end;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 //przejście do rekordu następnego
 if (table1.Active) and (table1.RecNo < il_rek) then
 begin
  table1.Next;
  nr_rek := nr_rek + 1;
  edit_nazwisko.Text := table1.FieldByName('Nazwisko').Value;
  edit_imie.Text := table1.FieldByName('Imie').Value;
  edit_nr_tel.Text := table1.FieldByName('Telefon').Value;
  lbl_nr_rekordu.Caption := inttostr(nr_rek) + ' / ' + inttostr(il_rek);
 end;
 if (table1.Active) and (table1.RecNo >= il_rek) then
 begin
  showmessage('To jest ostatni rekord !!!');
 end;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 application.Terminate;
end;

end.

4 komentarzy

Wyszukiwanie rekordu można uzyskać dodając:
(... procedura obsługująca wyszukiwanie ...)
var
Options : TLocateOptions;

begin
(... funkcje ...)
if (table1.Active) and (table1.Locate(\'Nazwisko\', edit_nazwisko.text, Options)) then
begin
(... funkcje ...)
end;
end;

To jakiś KIT. Kiepsko i tandetnie. Nawet składnia jest nieczytelna, bo nie pokolorowana. To nawet na artykuł się nie nadaje :/ Wystawiam aż 1 pkt. za ambicje wklepania kombinacji Ctrl+C i Ctrl+V.

nawet nie ma kasowania ani edytoania... wiec jakoś taki niepełny ten gotowiec.. wyszukiwanie też by było ciekawe ;P

o dzieki temu zrozumialem mniej wiecej jak sie tworzy takie bazy itd... wielkie dzieki... no ale to sortowanie moglo juz byc:)