Skróty programów

Adam Boduch

Umiejętność umieszczania skrótów bądĽ to na
pulpicie, czy w menu start jest rzadko używana, ale czasem się
przydaje więc rozwiązanie tego problemu tutaj prezentuje.

Przede wszystkim do listy uses należy dodać takie moduły:

uses Registry, ActiveX, SHlObj, ComObj;

Teraz musisz zadeklarować nowe typy:

type
 TInk = (onDesktop, onMenuStart, onSendTo, onPrograms, onStartUp);
 ELackOfFile = class(Exception); // if file doesn't exist

Pierwszy typ "mówi" gdzie skrót ma być
umieszczony, czy: na pulpicie, w menu start, w "wyślij do", w
menu Programy menu start, w autostarcie.

Oto procedura umieszczająca skrót w wybranym miejscu.
Pierwszym parametrem jest nazwa pliku, a drugi to miejsce gdzie skrót
ma być umieszczony:

procedure SetShortening(FName: PChar; Where: TInk);
var
 IObject  : IUnknown;
 ISLink  : IShellLink;
 IPFile  : IPersistFile;
 FileName : String;
 Directory : String;
 WFileName : WideString;
 Reg    : TRegistry;
begin
 IObject := CreateComObject(CLSID_ShellLink); // stworz objekt COM
 ISLink := IObject as IShellLink;
 IPFile := IObject as IPersistFile;
 FileName:= FName;

 if not FileExists(FName) then
  raise ELackOfFile.Create(
  'File "' + FName + '" does not found. Check It');

  with ISLink do
  begin
   SetPath(PChar(FileName));
   SetWorkingDirectory(PChar(ExtractFilePath(FileName)));
  end;

  Reg := TRegistry.Create;
  Reg.OpenKey(
  'Software\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders', False);
 {
  W zaleznosci od wybranej opcji do zmiennej Directory przypisywana
  jest odpowiednia sciezka folderu
 }
  case Where of
   onDesktop : Directory := Reg.ReadString('Desktop');
   onSendTo : Directory := Reg.ReadString('SendTo');
   onMenuStart : Directory := Reg.ReadString('Start Menu');
   onPrograms : Directory := Reg.ReadString('Programs');
   onStartUp : Directory := Reg.ReadString('Startup');
  end;

 CreateDir(Directory);

 WFileName := Directory + '' + ExtractFileName(ChangeFileExt(FileName, '.lnk'));
 IPFile.Save(PWChar(WFileName), False); // zapisz lacznik
 Reg.Free;
end;

To może być trochę skomplikowane - fakt.

Teraz, aby wykorzystać powyższą procedurę musisz
napisać:

 SetShortening('C:\polecamy.gif', onPrograms);

W tym wypadku skrót zostanie umieszczony w menu
Programy Menu Start.

1 komentarz

Przydatne, tylko nie wiem do czego ten typ TLnk...można się obyć bez niego z samą lokalizacją skrótu. Spróbuję.
Pozdro.