Równoległe ściąganie plików

ŁF

Poniższy kod ściąga równolegle w pięciu (MAX_THREADS) wątkach podane strony internetowe.
Jak uruchomić? Stwórz nowy projekt, do kodu źródłowego Unit1 wklej kod z dołu artykułu; usuń z wklejonego tekstu linijki 12 i 13:

  ListBox1: TListBox;
  Memo1: TMemo;

a następnie wrzuć na formę listboksa (ListBox1) i memo (Memo1). Ctrl+F9 i zobaczysz jak równolegle ściąga się kilka stron z 4programmers (a jak masz pecha, to zobaczysz listę błędów ;-) ).

Podany kod został napisany i przetestowany pod Delphi 7.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, Classes, Forms, WinInet, StdCtrls, Controls;

const
 MAX_THREADS = 5;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  Memo1: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
 private
  procedure DownloadComplete(const url: string; const content: string);
 end;

 TOnDownloadComplete = procedure(const url: string; const content: string) of object;
 TOnProgress = procedure() of object;

 TDownloadThread = class(TThread)
  private
   FUrl: string;
   FContent: string;
   FOnDownloadComplete: TOnDownloadComplete;
   FOnProgress: TOnProgress;
  protected
   procedure Execute; override;
  public
   constructor Create(url:string; OnDownloadComplete: TOnDownloadComplete; OnProgress: TOnProgress);
   procedure storeResult();
 end;

 TBossThread = class(TThread)
  private
   FUrlList: array of string;
   FOnDownloadComplete: TOnDownloadComplete;
   FOnProgress: TOnProgress;
  protected
   procedure Execute; override;
  public
   constructor Create(UrlList: array of string; OnDownloadComplete: TOnDownloadComplete; OnProgress: TOnProgress);
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

var
 threadCount: integer;
 cs: TRTLCriticalSection;

 function IntToStr(Value: Integer): string;
 begin
  str(value, result);
 end;

 function GetInetFile (const fileURL: String): string;
 var
  hSession, hURL: HInternet;
  output: TMemoryStream;
  buffer: array[1..4096] of char;
  bufferLen: DWORD;
 begin
  output := TMemoryStream.Create();
  result := '';
  hSession := InternetOpen('Mozilla/4.0(compatible; Kopiczek 3.0; WyderOS 1.1; pl)', INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);
  try
   hURL := InternetOpenURL(hSession, PChar(fileURL), nil, 0, 0, 0);
   try
    repeat
     InternetReadFile(hURL, @buffer, sizeOf(buffer), bufferLen);
     if (bufferLen > 0) then output.write(buffer, bufferLen);
     until bufferLen = 0;
   finally
    InternetCloseHandle(hURL);
   end;
  finally
   InternetCloseHandle(hSession);
  end;

  setLength(result, output.Size);
  output.Seek(0, soFromBeginning);
  move(output.Memory^, result[1], output.Size);
//  output.read(result[1], output.Size);
 end;

 constructor TDownloadThread.Create(url:string; OnDownloadComplete: TOnDownloadComplete; OnProgress: TOnProgress);
 begin
  inherited Create(false);
  FreeOnTerminate := true;
  FUrl := url;
  FOnDownloadComplete := OnDownloadComplete;
  FOnProgress := OnProgress;

  EnterCriticalSection(cs);
  inc(threadCount);
  LeaveCriticalSection(cs);
 end;

 procedure TDownloadThread.Execute();
 begin
  FContent := getInetFile(FUrl);
  Synchronize(storeResult);

  enterCriticalSection(cs);
  dec(threadCount);
  leaveCriticalSection(cs);
 end;

 procedure TDownloadThread.storeResult();
 begin
  if (Assigned(FOnDownloadComplete)) then FOnDownloadComplete(FUrl, FContent);
 end;

 constructor TBossThread.Create(UrlList: array of string; OnDownloadComplete: TOnDownloadComplete; OnProgress: TOnProgress);
 var
  i : integer;
 begin
  inherited Create(false);
  FreeOnTerminate := true;
  FOnDownloadComplete := OnDownloadComplete;
  FOnProgress := OnProgress;

  SetLength(FUrlList, Length(UrlList));
  for i := 0 to Length(UrlList)-1 do FUrlList[i] := UrlList[i];
 end;

 procedure TBossThread.Execute();
 var
  cursor: integer;
 begin
  threadCount := 0;

  cursor := 0;

  InitializeCriticalSection(cs);

  while (cursor < length(FUrlList)) do
  begin

   EnterCriticalSection(cs);
   if (threadCount >= MAX_THREADS) then
   begin
    LeaveCriticalSection(cs);
    sleep(10);
    continue;
   end;
   LeaveCriticalSection(cs);

   TDownloadThread.Create(FUrlList[cursor], FOnDownloadComplete, FOnProgress);
   inc(cursor);
  end;
 end;

 procedure TForm1.DownloadComplete(const url: string; const content: string);
 var
  s : string;
 begin
  s := content;
  Form1.ListBox1.Items.AddObject(url, TObject(s));
 end;

 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 var
  i: integer;
  urls: array[0..10] of string
  { = (
   'http://4programmers.net',
   'http://4programmers.net/Forum',
   'http://4programmers.net/Forum/495902',
  )};
 begin
  for i := 0 to length(urls)-1 do urls[i] := 'http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?p=' + inttostr(495902-i);
  TBossThread.Create(urls, DownloadComplete, nil);
 end;

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
 Memo1.Text := string(ListBox1.Items.Objects[ListBox1.ItemIndex]);
end;

end.

4 komentarzy

kopiczek's not dead!

Hehe, teraz UA wygląda prawdziwiej, a nadal jest kopiczkowato-wyderosowy ;P

dziecko, idź się poprodukować we własnych gotowcach