Otwieranie nowego dokumentu w zakładce

Adam Boduch

Oto krótki poradnik jak zrobić aby nowy dokument otwierał się na nowej zakładce (patrz rysunek). Skorzystam z szablonu jaki udostępnia MDIApplication.

zakladka.png

#Klikamy na File->New->Other i wybieramy MDIApplication
#Po wskazaniu folderu otwieramy formę CHILDWIN
#Zmieniamy FormStyle na fsNormal oraz BorderStyle na bsNone
#Przechodzimy do głównej formy
#Wrzucamy komponent PageControl i zmieniamy jego nazwe na pctrlMain
#Odnajdujemy ten oto kod:

procedure TMainForm.CreateMDIChild(const Name: string);
var
 Child: TMDIChild;
begin
 { create a new MDI child window }
 Child := TMDIChild.Create(Application);
 Child.Caption := Name;
 if FileExists(Name) then Child.Memo1.Lines.LoadFromFile(Name);
end;

Teraz zmieniamy go na:

procedure TMainForm.CreateMDIChild(const Name: string);
var
 Child: TMDIChild;
 zakladka: TTabSheet;
begin
 child := TMDIChild.Create(Application); //Tworzymy formę
 zakladka := TTabSheet.Create(Self); //Tworzymy zakładkę
 zakladka.Caption := extractfilename(name); //Zmieniamy Caption na nazwę pliku
 zakladka.PageControl := pctrlMain; //Przypisujemy zakładkę do PageControl
 child.Align := alClient; 
 child.Visible := true;
 Child.Caption := Name;
 child.SetFocus;
 if FileExists(Name) then Child.Memo.Lines.LoadFromFile(Name);
 child.Parent := zakladka;//Tu jest kod który wrzuca okno do Page Control
 pctrlMain.ActivePage := zakladka;
end;

1 komentarz

Przenioslem tutaj tekst ktory dodal Berus123 (dodane w nieodpowiednim miejscu).