Operacje na bitmapie - półprzezroczystość

dziadek Prokop

Nie potrafie się rozpisywać bo małorolny jestem i głowy do poezji nie mam :) więc przedstawiam kod który opisałem krok po kroku.
Być może sie komuś przyda i zrobi z niego fajny komponent.
Dopiero po wielu latach udało mi się wreszcie poprawnie zarejestrować na tej witrynce :) (dawny Inter) - więc to moja pierwsza tu spuścizna, dlatego prosze o wyrozumiałość :)

UNIT modBitmap;
INTERFACE
Uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

 type Error = class(Exception); 

 //Funkcja pobiera rozmiar pixela
 FUNCTION GetPixelSize(bitmap:TBITMAP):INTEGER;
 //Procedura rozkłada kolor na składowe RGB
 PROCEDURE GetRGB(col:TCOLOR; var r,g,b:BYTE);
 //Funkcja pobiera wspólny kolor pixela z dwu podanych kolorów
 FUNCTION GetPixFilter(col,colBackground:TCOLOR; Filter:BYTE):TCOLOR;
 //Procedura filtruje Bitmapę (półprzezroczystość)
 PROCEDURE BitmapFilter(pozX,pozY:INTEGER; bitmapSrc,bitmapTlo:TBITMAP; Filter:BYTE);
 //Procedura kreuje pusty region dla Bitmapy
 PROCEDURE BitmapRegion(TransparentColor:TCOLOR; Bitmap:TBITMAP; Form:TFORM);
VAR
 BitmapDST  :TBitmap;
 PixelFormat :Byte;
{*********************************************************}
IMPLEMENTATION
 const BitsPerByte = 8;
{=========== Funkcja pobiera rozmiar pixela ============}
FUNCTION GetPixelSize(bitmap:TBITMAP):INTEGER;
var
 BitCount,Multiplier :INTEGER;
Begin
 case bitmap.PixelFormat of pfDevice:
   begin
     BitCount:= GetDeviceCaps(bitmap.Canvas.Handle, BITSPIXEL);
     Multiplier:= BitCount div BitsPerByte;
     if (BitCount mod BitsPerBYTE) > 0 then
     begin
      Inc(Multiplier);
     end;
   end;
  pf1bit: Multiplier := 1;
  pf4bit: Multiplier := 1;
  pf8bit: Multiplier := 1;
  pf15bit: Multiplier := 2;
  pf16bit: Multiplier := 2;
  pf24bit: Multiplier := 3;
  pf32bit: Multiplier := 4;
  else raise Error.Create('Bitmapa nieznany format pixela !');
 end;
 Result:=Multiplier;
End; 
{========= Procedura rozkłada kolor na składowe RGB =======}
PROCEDURE GetRGB(col:TCOLOR; var r,g,b:BYTE);
Begin
 R:= GetRValue(col);
 G:= GetGValue(col);
 B:= GetBValue(col);
End;
{= Funkcja pobiera wspólny kolor pixela z dwu podanych kolorów ===}
FUNCTION GetPixFilter(col,colBackground:TCOLOR; Filter:BYTE):TCOLOR;
var
 r,g,b,r2,g2,b2 :BYTE;
Begin
 //rozkład koloru pixela pobranego z obrazka
 GetRGB(col, r,g,b);
 //rozkład koloru pixela z podanego tła obrazka
 GetRGB(colBackground, r2,g2,b2);
 //ustalenie średniej koloru w odpowiednim zestawieniu %
 R:= (r * Filter div 255) + (r2-r2 * Filter div 255);
 G:= (g * Filter div 255) + (g2-g2 * Filter div 255);
 B:= (b * Filter div 255) +( b2-b2 * Filter div 255);
 Result:=RGB(R, G, B);
End; 
{=== Procedura filtruje Bitmapę (półprzezroczystość) =========}
PROCEDURE BitmapFilter(pozX,pozY:INTEGER; bitmapSrc,bitmapTlo:TBITMAP; Filter:BYTE);
var
 kl,ln,gps :INTEGER;
 P1,P2,P3 :PByteArray;
Begin
 //zabezpieczenia przed uwagami błędów kompilacji...
 P1:=nil; P2:=nil; P3:=nil;
 if Filter < 1  then Filter:=0;
 if Filter > 254 then Filter:=255;
 //ustalenie wielkości bitowych dla bitmap...
 bitmapTlo.PixelFormat:=pf24Bit;
 if PixelFormat=16 then bitmapTlo.PixelFormat:=pf16Bit;
 if PixelFormat=24 then bitmapTlo.PixelFormat:=pf24Bit;
 if PixelFormat=32 then bitmapTlo.PixelFormat:=pf32Bit;
 bitmapSrc.PixelFormat:=bitmapTlo.PixelFormat;
 BitmapDst.PixelFormat:=bitmapTlo.PixelFormat;
 gps:=GetPixelSize(bitmapTlo);     //rozmiar pixela dla bitmapy
 //przepisanie zawartości bitmap
 BitmapDst.Assign(bitmapSrc);
 for ln:=0 to BitmapDst.Height-1 do
 begin
 try
  P1:=bitmapSrc.ScanLine[ln];        //skan linii z bitmapy żródłowej
  P2:=bitmapTlo.ScanLine[ln+pozY];   //skan linii z bitmapy tła
  P3:=BitmapDst.ScanLine[ln];       //skan linii dla bitmapy docelowej
  except
 end;
 kl:=0;
 repeat
  //jeżeli ustawiona opcja wyświetlania jako duszka to...
  if BitmapDst.Transparent then
    //...podmienia kolor zerowy na kolor z bitmapTlo
    if P1[kl]=0 then P3[kl]:=P2[kl+pozX * gps];
  //ustawia wartość pośrednią dla pixeli z bitmapDst i bitmapTlo
  P3[kl]:=GetPixFilter(P3[kl],P2[kl+pozX * gps],Filter);
  Inc(kl);
 until kl > bitmapDst.Width * gps;
 end;
 bitmapTlo.Canvas.Draw(pozX,pozY,BitmapDst);  //przerysowanie do bitmapy tła
End; 
{======= Procedura kreuje pusty region dla Bitmapy =========}
PROCEDURE BitmapRegion(TransparentColor:TCOLOR; Bitmap:TBITMAP; Form:TFORM);
 //funkcja kreująca region (wewnętrzna część procedury)
 Function KreujRegion(Bitmap:TBITMAP; KolorTla:TCOLOR):HRGN;
 var
 x,y,startX,endX,wd :Integer;
 rgn2        :HRGN;
 Begin
 Result:= CreateRectRgn(0,0,0,0);
 for y:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  x:=0; wd:=Bitmap.Width;
  while x < wd do
  begin
   while (Bitmap.Canvas.Pixels[x,y]= KolorTla) and (x <= wd) do inc(x);
   startX:=x; inc(x);
   while (Bitmap.Canvas.Pixels[x,y]<> KolorTla) and (x <= wd) do inc(x);
   endX:=x;
   if startX < wd then
   begin
    rgn2:=CreateRectRgn(startX+1,y,endX,y+1);
    if rgn2 <> 0 then CombineRgn (Result, Result,rgn2, RGN_OR);
    DeleteObject(rgn2);
   end;
  end;
 end;
 End;
//główna część procedury...
Begin
 SetWindowRgn(Form.Handle, KreujRegion(Bitmap,TransparentColor), True);
End; 
{------- Instrukcje do wykonania podczas załadowania modułu --------}
INITIALIZATION
 bitmapDst:= TBitmap.Create;  //wykreowanie bitmapy obrazka po "sfiltrowaniu"
{---- Instrukcje do wykonania podczas zakończenia pracy modułu ----}
FINALIZATION
 bitmapDst.Free           //zwolnienie bitmapy obrazka po "sfiltrowaniu"
END. 

PRAKTYCZNE ZASOSOWANIE W PROGRAMIE

UNIT BitmapaOperacjeForm;
INTERFACE
Uses
 modBitmap, //moduł zawiera procedury do obsługi Bitmap
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls;
Type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  ramkaGroupBox1: TGroupBox;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  ScrollBar1: TScrollBar;
  ScrollBar2: TScrollBar;
  PROCEDURE FormCreate(Sender: TObject);
  PROCEDURE ScrollBar1Change(Sender: TObject);
  PROCEDURE ScrollBar2Change(Sender: TObject);
 Private
  PROCEDURE Pokazuj; //Pokazywanie obrazków
 Public
  {Public declarations}
 End;

VAR
 Form1 :TForm1;
 obrazek1,obrazek2,obrazekTlo :TBitmap;
{********************************************************}
IMPLEMENTATION {$R *.DFM}
PROCEDURE TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
Begin
 //wykreowanie zmiennych bitmap...
 Obrazek1:= TBitmap.Create;
 Obrazek2:= TBitmap.Create;
 ObrazekTlo:= TBitmap.Create;
 //wczytanie obrazków do zmiennych bitmap
 Obrazek1.LoadFromFile('Obrazek1.bmp');
 Obrazek2.LoadFromFile('Obrazek2.bmp');
 ObrazekTlo.LoadFromFile('ObrazekTło.bmp');
 //wywołanie procedury pokazywania obrazków
 Pokazuj;
End; 
{=========== Pokazywanie obrazków =================}
PROCEDURE TForm1.Pokazuj;
var
 obrazekTmp  :TBitmap;
 Filtr1,Filtr2 :Byte;
Begin
 obrazekTmp:=TBitmap.Create;    //wykreowanie zmiennej obrazka tymczasowego
 obrazekTmp.Assign(ObrazekTlo);  //przepisanie zawartości z obrazka tła
 //ustawianie wielkości filtra (0-255)
 Filtr1:=ScrollBar1.Position;
 Filtr2:=ScrollBar2.Position;
 //ustawienie opcji wyświetlania jako duszka...
 Obrazek1.Transparent:=true;
 Obrazek2.Transparent:=true;
 //filtrowanie obrazków
 BitmapFilter(10,10,obrazek1,ObrazekTmp,Filtr1);
 BitmapFilter(50,30,obrazek2,ObrazekTmp,Filtr2);
 //narysowanie tła zawierającego obrazki "półprzezroczyste"
 Image1.Canvas.Draw(0,0,ObrazekTmp);
 {używając poniższego rysujesz półprzezroczyte bitmapy na pulpicie
 ObrazekTlo.canvas.handle:=GetWindowDC(GetDesktopWindow); }
End; 
{============= Pobieranie danych filtrów ==============}
{----------- Ustawianie filtra1 za pomocą ScrollBar1 ---------------------}
PROCEDURE TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
Begin
 Edit1.Text:=IntToStr(ScrollBar1.Position);
 Pokazuj;
End;
{----------- Ustawianie filtra2 za pomocą ScrollBar2 ---------------------}
PROCEDURE TForm1.ScrollBar2Change(Sender: TObject);
Begin
 Edit2.Text:=IntToStr(ScrollBar2.Position);
 Pokazuj;
End;

END.

Zakres filtrowania 0-255 więc po wrzuceniu na formę TScrollBar ustaw
opcje Max = 255

//Ps. w module dodatkowo zawarta jest procka. dotycząca regionu -
też można by ją zastosować - chociaż w tym przykładzie jest zbędna

6 komentarzy

Tag <d e="e" l="l" p="p" h="h" i="i">! Kod będzie wtedy bardziej czytelny.

Właśnie widziałem te dwa arty - dlatego wpadłem na pomysł by ten temat poruszyć.
Co do pierwszego linku - to jest tylko podany rozkład koloru.
A co do drugiego linku - jest to przykład w PHP więc myśle że w Delphi też sie przyda :)

Pewnie ze sie przyda:)

Zaje****ą masz gębę!!

/ \
(0)|(0)


(____)

a tego kodu nie próbowałeś?

http://4programmers.net/faq.php?id=718 ??

też powoduje półprzezroczystość danych bitmap. Jeżeli chcesz mieć bardziej przezroczysty rysunek możesz np. umieścić jedną bitmapę czystą. Wyniki graficznie są podobne jak przy:
http://4programmers.net/faq.php?id=717