Obsługa wielu języków 2

vecco

Przy okazji pisania własnego IDE (pascalIDE) potrzebowałem stworzyć kilka wersji językowych aplikacji.

Rozwiązałem problem na plikach INI. Oto struktura pliku xxx.lng

[Nazwa komponentu]
Właściwość=Wartość

Na początek powinniśmy wygenerować takie pliki, aby móc je przetłumaczyć.

var
 properties : array[1..3] of string = ('Caption','Hint','Text'); //wpisujemy właściwości które chcemy wyciągnąć
{...}
procedure TForm1.generateLanguageFiles;
var
 i,form,p : integer;
 ini : TIniFile;
 comp: TComponent;
 langDir,temp : string;
begin
 langDir := ExtractFilePath(Application.Exename)+'pl';
 if not directoryExists(langDir) then mkDir(langDir);
 for form := 1 to Application.ComponentCount-1 do
 begin
  ini := TIniFile.Create(langDir+'\'+Application.Components[form].Name+'.lng');
  ini.WriteString(Application.Components[form].Name,'Caption',TForm(Application.Components[form]).Caption);
  for i:= 0 to Application.Components[form].ComponentCount-1 do
  begin
   comp:= Application.Components[form].Components[i];
   for p := 1 to 3 do
   begin
    if IsPublishedProp(comp,properties[p]) then
    begin
     temp := GetPropValue(comp, properties[p]);
     if temp <> '' then
     ini.WriteString(comp.Name,properties[p],temp);
    end;
   end;
  end;
  ini.Free;
end;

Powyższa procedura generuje pliki lng dla każdej formy w projekcie. Odpalamy ją najlepiej w onShow formy głównej, po (ewentualnym) wczytaniu ustawień.

Kopiujemy wszystkie wygenerowane pliki do nowo utworzonego katalogu i nazywamy go en.
Następnie należy przetłumaczyć wszystkie napisy (najgorsza część).

Procedura która wczytuje pliki lng z folderu podanego jako parametr:

procedure TForm1.loadLanguage(lang : string);
var
 i,form,p : integer;
 ini : TIniFile;
 comp: TComponent;
 langDir,temp : string;
begin
 langDir := ExtractFilePath(Application.Exename)+lang;
 for form := 1 to Application.ComponentCount-1 do
 begin
  ini := TIniFile.Create(langDir+'\'+Application.Components[form].Name+'.lng');
  TForm(Application.Components[form]).Caption := ini.ReadString(Application.Components[form].Name,'Caption','');
  for i:= 0 to Application.Components[form].ComponentCount - 1 do
  begin
   comp:= Application.Components[form].Components[i];
    for p := 1 to 3 do
    begin
     temp := ini.ReadString(comp.Name,properties[p],'');
     if temp <> '' then
      SetPropValue(comp, properties[p],temp);
    end;
   end;
  ini.Free;
 end;
end;

Wywołanie:

 loadLanguage('en'); // en - folder z plikami lng

Źródła + demo
http://download.4programmers.net/MultiLang

0 komentarzy