Kodowanie pliku hasłem

cx3

Witam, mój pierwszy artykuł więc proszę o wybaczenie ewentualnych błędów. Po ponad roku czasu korzystania z serwisu, postanowiłem dać coś od siebie. Chciałbym przedstawić mój algorytm kodowania i dekodowania pojedynczego pliku. Napisałbym porządny kod źródłowy aplikacji do szyfrowania wielu plików i folderów, lecz jestem pozbawiony kompilatora i nie chcę napisać wadliwej aplikacji - nie mam możliwości sprawdzenia, czy gdzieś nie popełniłem błędu. Pytanie: skąd pewność, że w takim razie poniższy kod źródłowy nie jest wadliwy? Jestem na 99% pewny, że jeśli znajdzie się błąd, to jego wyeliminowanie jest bardzo proste. Urzęduję 100km od mojego miejsca zamieszkania, komputer należy do osoby która nie zgodziła się na instalację Delphi, a we mnie pali się do podzielenia wiedzą :)

Kod przedstawiam poniżej, komentarz umieszczę na samym końcu.

Function KodujPlik(haslo,sciezka,wynik:string):byte;
Var
 tablica     : Array [1..1024] of Char
 psciezka,pwynik : TextFile;
 plik      : File;
 rozmiar     : longint;
 i,j       : longint;
 c,d       : char;
 licznik     : byte;
 s,t       : string;
Begin

 if length(haslo)=0 then
 begin
  KodujPlik:=-1;
  exit; 
 end;

{$I-}
 AssignFile(plik,sciezka);
 Reset(plik);
{$I+}
 If IOResult<>0 then
 begin
  KodujPlik:=-2;
  exit;
 end; 

 rozmiar:=GetFileSize(plik); 
 CloseFile(plik);

 AssignFile(psciezka,sciezka);
 Reset(psciezka);

 AssignFile(pwynik,wynik);
 Rewrite(pwynik); 

 Randomize;

 For Licznik:=1 to 1024 do
 begin
  tablica[licznik]:=char(random(255));
  write(pwynik,tablica[licznik]);
 end;

 j:=Length(haslo);
 t:='';
 write(pwynik,chr(j));

 For i:=j downto 1 do
 begin
  t[i]:=chr( ord(haslo[i]) xor i );
  write(pwynik,t[i]);
 end;

 s:=IntToStr(rozmiar);
 j:=Length(s);

 write(pwynik,chr(j));

 For i:=j downto i do
 Begin 
  t[i]:=chr(ord(s[i]) xor i);
  write(pwynik,t[i]);
 End;

 Licznik:=0;
 XorChar:=chr(Random(255));
 Write(pwynik,XorChar);

 Repeat {*PĘTLA GŁÓWNA*}

  Read(psciezka,c);  

   if licznik=1025 then
   begin
    Licznik:=1;
    XorChar:=Random(255);
    Write(pwynik,XorChar);
   end else 
    Licznik:=Licznik+1;  

  d:=char( (ord(c) xor ord(tablica[licznik]) ) xor ord(XorChar));
  Write(pwynik,d);

 Until Eof(psciezka); {*KONIEC PĘTLI*}

 CloseFile(pwynik);
 CloseFile(psciezka);

 KodujPlik:=333;

End;

Jako komentarz przedstawiam listę kroków.

 • Sprawdzenie, czy hasło zostało wprowadzone. Jeśli nie, funkcja KodujPlik zwraca wartość -1

 • Sprawdzenie, czy w ogóle istnieje plik do zakodowania :) Jeśli nie... -2. Można sprawdzać za pomocą FileExists, ale nie ma to jak swój kod.

 • Sprawdzenie rozmiaru pliku do zakodowania, zapis rozmiaru do zmiennej

 • Otworzenie pliku do odczytu (PSciezka), tworzenie pliku wynikowego (PWynik)

 • Wykonanie procedury Randomize, następnie losowanie jest 1024 znaków i zapis ich do zmiennej tablicowej Tablica[1..1024]:=char. Zmienna ta jest kluczową jeśli chodzi o algorytm kodowania. Jej znaczenie omówie dalej.

 • Kodowanie hasła i jego zapis do pliku wynikowego. Na samym początku do zmiennej typu liczbowego zostaje wprowadzona liczba oznaczająca długość hasła. Liczba ta zostaje zamieniona na znak "char" - kod ASCII tego znaku oznacza jak długie jest hasło. Następuje zapis tego znaku. Teraz kodowane jest hasło. Mamy pętle For..downto. Pętla wykorzystuje zmienną, za jej pomocą i słowa kluczowego xor zostaje kodowany każdy znak hasła. Hasło dodatkowo zostaje odwrócone. Prawdą jest, że hasło za każdym razem w pliku będzie takiej samej długości i po zakodowaniu zawsze będzie takie samo. Pozostawiam to użytkownikowi :)

 • Podobnie jak z hasłem, dzieje się z rozmiarem pliku do zakodowania. Rozmiar się przyda przy dekodowaniu. Rozmiar zamieniony jest do postaci string, powstaje znak, którego kod ASCII określa długość tego stringa. Następnie rozmiar w wersji tekstowej zostaje odwrócony i kodowany (w taki sam sposób jak hasło) w pliku wynikowym. Podobnie jak hasło, rozmiar zawsze będzie taki sam.

 • Zmiennej licznik przypisane jest zero. Zmiennej XorChar losowany jest znak. XorChar przyda się nam do kodowania pliku, o tym zaraz.

<font size="3"><font color="red">Danie Główne.</span></span>

Wszystko znajduje się w pętli repeat..until. Pętla ta będzie wykonywana do momentu Eof(PSciezka) czyli End Of File. Lista kroków pętli:

 • Oczytanie znaku c:char z pliku PSciezka

 • Sprawdzenie, czy licznik wynosi 1025. Jeśli tak, przypisana jest wartość "1" zmiennej licznik, na nowo losowany jest XorChar i wtedy znowu zapisany jest do pliku.
  Jeżeli jednak licznik różny jest od 1025, zwiększa się go o jeden.

 • Następuje kodowanie odczytanego znaku "c". Wynikiem będzie d:char, powstaje on dośc łatwo. Kod ASCII zmiennej "c" xorowany jest przez kod ASCII zmiennej typu char zapisanej w zmiennej tablica na miejscu licznik. Teraz wyjaśnię (o ile to jeszcze potrzebne) do czego służy tablica, XorChar i licznik. Licznik określa który znak ma być pobrany z tablicy, XorChar służy dodatkowemu bezpieczeństwu.

 • Po wykonanej pętli następuje zamknięcie plików. Przydałoby się wyczyszczenie tablicy i wyzerowanie zmiennych.

 • Pod sam koniec funkcja zwraca wartość 333. Czemu 3? Trójka to moja ulubiona liczba.

Po co tyle kombinowania? Otóż jeśli ktoś stworzyłby plik załóżmy 1mb składający się z ciągu takich samych znaków, nie przyjemnie by się ździwił przeglądając go w notatniku. Zapewne algorytm możnaby było rozszyfrować używając plików znacznie większych, rzędu wielu mb.

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

Bez sensu jest kodowac plik, tak żeby go nie odkodować. Procedurę (funkcję) zamieszczam poniżej

Function DekodujPlik(haslo,sciezka,wynik:string):byte;
// -1 zły format pliku, -2 złe hasło
Var
 tablica          : Array [1..1024] of char;
 psciezka,pwynik    : TextFile;
 plik            : File;
 rozmiar,rozmiar    : longint;
 XorChar         : char;
 i,j             : longint;
 c,d            : char;
 licznik           : byte;
 s,t             : string;
Begin

 AssignFile(psciezka,sciezka);
 Reset(psciezka); // Dodać założenia

 AssignFile(pwynik,wynik);
 Rewrite(pwynik);

 For i:=1 to 1024 do
  Read(psciezka,tablica[i]);

 Read(psciezka,c);
 j:=ord(c);

 t:=''; 

 For i:=j downto 1 do
 begin
  Read(psciezka,c);
  d:=chr( ord(c) xor i );
  t[i]:=d;
 end;

 IF haslo<>t then
 begin
  DekodujPlik:=-1;
  exit;
 end;

 Read(psciezka,c);
 j:=ord(c);

 For i:=j downto 1 do
 begin
  Read(psciezka,c);
  d:=chr( ord(c) xor i );
  s[i]:=d;
 end;

 Val(s,rozmiar,i);
 if i<>0 then
 begin
  DekodujPlik:=-2;
  CloseFile(PSciezka);
  Exit;
 end; 

 Read(psciezka,XorChar);

 Licznik:=0;
 Rozmiar2:=0;

 Repeat {PĘTLA}

  rozmiar2:=rozmiar2+1;  

  if licznik=1025 then
  begin
   Read(psciezka,XorChar);
   Licznik:=1;
  end else
   Licznik:=Licznik+1;

  Read(psciezka,c); 
  d:=chr( (ord(c) xor ord(tablica[licznik])) xor ord(XorChar));
  Write(wynik,d);

 Until Eof(psciezka); 

 if rozmiar2<>rozmiar then :)

END;

Funkcja dekodująca jest na podstawie kodującej dlatego pomijam komentarz. Pytania: [email protected]

5 komentarzy

Zapomniałem. W procedurze dekodującej powinno się sprawdzić czy rozmiar podany w pliku jest zgodny z rozmiarem rzeczywistym pliku przed zakodowaniem. Na dodatek chyba źle umieściłem arta, wrrr. Pozdro

Oj, ile razy trzeba bedzie pisac:

Pomoc

Artykuly o formatowaniu tekstu i o ZASADACH REDAGOWANIA artykulow w dziale Delphi.

Xorowania już było od cholery i nazad.
Faktycznie ciężko dodać coś poza hash, równania krzywych eliptycznymi, równania wielomianowe, fkatoryzację czy proste przekształcenia dwustronne pokroju prostych operacji arytmetycznych/logicznych.

Ostatnio miałem pomysł na wykorzystanie macierzy oraz równania elipsy(zafascynowanie krzywymi eliptycznymi nie mające z moim pomysłem większego związku ;))

Ja tylko chciałem przedstawić nie za skomplikowany algorytm pozwalający na dość bezpieczne kodowanie :) Nie pracuję w Microsoft'cie lecz samouk jestem.

Kodowanie != szyfrowanie