Jak wygodnie odczytać nazwy plików upuszczanych na komponenty naszego programu z pulpitu

Dryobates

Działanie całości opiera się na idei subclassingu. Windows zapewnia nam procedury do obsługi komunikatu WM_DROPFILES: DragAcceptFiles, DragFinish, DragQueryFile, DragQueryPoint. Jednak poszczególne komponenty nie mają takich zdarzeń, które by to umożliwiały. Stosując subclassing wzbogacamy nasze komponenty o nowe zdarzenia (w naszym wypadku OnListBox1DD)

unit Unit1;

interface

{
Wrzućmy na formę Label oraz 2 ListBox. Dodajmy do projektu moduł DD.pas i wpiszmy u sekcji uses DD.
}
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, 
{Kliknij na moduł to go ściągniesz}

DD;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  ListBox2: TListBox;
  Label1: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  { Private declarations }
{
Dopiszmy jeszcze te 3 procedurki obsługi upuszczania plików
}  
  procedure OnListBox1DD(DD: TDragDrop);
  procedure OnListBox2DD(DD: TDragDrop);
  procedure ProcessDroppedFiles(ListBox: TListBox;
   DD: TDragDrop);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 {Najpierw trzeba dodać nasze komponenty do listy komponentów przyjmujących opuszczanie plików}
 AcceptDroppedFiles(ListBox1, OnListBox1DD);
 AcceptDroppedFiles(ListBox2, OnListBox2DD);
end;

procedure TForm1.OnListBox1DD(DD: TDragDrop);
begin
 {Jak zostanie upuszczony plik to przetwórz go}
 ProcessDroppedFiles(ListBox1, DD);
end;

procedure TForm1.OnListBox2DD(DD: TDragDrop);
begin
 ProcessDroppedFiles(ListBox2, DD);
end;

procedure TForm1.ProcessDroppedFiles(ListBox: TListBox; DD: TDragDrop);
var
 i: Integer;
begin
 {Sprawdźmy najpierw, czy plik upadł na nasz komponent}
 if DD.InClientArea then
  Label1.Caption := 'Trafiony zatopiony'
 else
  Label1.Caption := 'Pudło';
 {A teraz dodajmy całą listę plików, jakie zostały upuszczone}
 for i := 0 to DD.NumFiles - 1 do
  ListBox.Items.Add(DD.Files[i]);
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 {Na koniec usuwamy nasze komponenty z listy. Więcej nie muszą oczekiwać na pliki}
 UnacceptDroppedFiles(ListBox1);
 UnacceptDroppedFiles(ListBox2);
end;

end.

Na podstawie książki: Kick Ass Delphi Programming.

3 komentarzy

heh
thx to jest to o co mi chodziło:)

Brak załącznika DD.zip na serwerze

A jak sprawa powinna wygladac w przypadku d 'n' d dla RichEdit bo moje zamiany i kombinacje nie przynosza skutku ...