IdTCPClient i IdTCPServer - prosty przykład użycia

rk7771

INDY - Internet Direct (komponenty otwarte)

Prosty przykład użycia komponentów INDY: IdTCPClient oraz IdTCPServer do przesyłania np.: wiadomości tekstowych.

Oto kod źródłowy z najważniejszych procedur:

procedure Tform.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 //ustawienie portów dla klienta oraz serwera
 IdTCPClient1.Port := 35000;
 IdTCPServer1.DefaultPort := 35000;
 //Aktywacja Serwera - nasłuchiwanie
 if not IdTCPServer1.Active then
 begin
  IdTCPServer1.Active := true;
 end;
end;

//jakaś procedura wywoływana po naciśnieciu np.: klawisza
procedure Tform.wyslij();
begin
 if Edit1.Text <> '' then
 begin
  form.IdTCPClient1.Host := Edit1.Text;
  IdTCPClient1.Connect(30);
  if IdTCPClient1.Connected then
  begin
   //Wysłanie wiadomości - tekst z RichEdit
   form.IdTCPClient1.Write(richedit2.Lines.Text);
   RichEdit2.clear;
   form.IdTCPClient1.Disconnect;
  end;
 end;
end;

procedure Tform.IdTCPServer1Connect(AThread: TIdPeerThread);
var
 wiad_all : string;
 wiad_adr : string;
begin
 wiad_all := Athread.Connection.AllData;
 wiad_adr := Athread.Connection.Socket.Binding.PeerIP;

 //Sprawdzenie naszego adresu lokalnego
 IdIPWatch1.HistoryEnabled := false;
 local_ip := IdIPWatch1.LocalIP;
 IdIPWatch1.Free;

 //odebranie wiadomości
 if wiad_adr <> local_ip then
 begin
  //Wprowadzenie wiadomości do RichEdit
  Richedit1.SelAttributes.Size := 9;
  RichEdit1.SelAttributes.Color := clBlack;
  RichEdit1.SelAttributes.Style := [];
  RichEdit1.Lines.Add(wiad_all);
  //Rysowanie na ekranie (pulpicie)
  Canvas.Handle:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);
  Canvas.Rectangle(X_screen-220, Y_screen-75, X_Screen-5, Y_screen-55);
  Canvas.Font.Name := 'MS San Serif';
  Canvas.Font.Size := 8;
  Canvas.Font.Color := clBlack;
  Canvas.TextOut(X_screen-210, Y_screen-70, 'Tele - ' + wiad_adr + ' nowa wiadomość');
 end;
end;

2 komentarzy

Przydało się, dzięki :)

Zawiera błędy, dodatkowo nie działa.